အစိုးရႏွင့္ေဆြးေႏြးရာတြင္ စဲြကိုင္ရမည့္ မူေဘာင္မ်ား တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားေရးဆြဲလာ

အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား လက္စဲြျပဳႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ကို ဧၿပီလအကုန္တြင္ အစိုးရအား ခ်ျပရန္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

““ဧၿပီလအကုန္မွာ အဆုံုးသတ္ႏိုင္မယ္။ ၿပီးရင္ အစိုးရေရာ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္း ေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီ ေတြကို ခ်ျပသြားမယ္”” ဟု မူေဘာင္ ေရးဆဲြရာတြင္ ပါ၀င္သူ ခ်င္းအမ်ဳိး သားတပ္ဦးမွ ေဒါက္တာေရႊခါးရ္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုမႈ မူေဘာင္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအလုပ္အဖဲြ႕ (WGGC) တြင္ ပါ၀င္ေသာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေရႊခါးရ္က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအလုပ္အဖဲြ႕သည္ ျပည္တြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား မဟာမိတ္အဖဲြ႕ (UNA) ၊ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္း (NBF) တို႔ မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား စစ္အစိုးရက စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆဲြသြားသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အစိုးရမွ စိတ္ႀကိဳက္မျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေရးဆဲြထားေၾကာင္း မူေဘာင္ေရးဆဲြရာတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးရာတြင္ အဓိကထား ေဆြးေႏြးရမည့္ အခ်က္မ်ား၊ ေတြ႕ဆံုမႈမွရရွိလာမည့္ ရလဒ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆဲြထားသည္။

ယင္းမူေဘာင္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာမွစတင္ၿပီး ေရးဆဲြခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

More in Politics Section