Environment

 • Wed 07 Jan 2015 - 23:24
  ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီက ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္သည့္အသန္႔ ရွင္းဆုံးၿမိဳ႕နယ္ဆုကုိ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္က ရရွိခဲ့ေၾကာင္းသတင္း ရရွိသည္။ အသန္႔ရွင္းဆုံးၿမိဳ႕နယ္ဆုအ တြက္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီ မ်ားမွ တင္ျပလာသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေလးခုကို ဗဟိုေကာ္မတီကကြင္း ဆင္းစစ္ေဆး၍ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဒဂုံ၊ ရန္ကင္းႏွင့္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းတုိ႔က သန္႔ရွင္းေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ား  ရရွိခဲ့သည္။ အသန္႔ရွင္းဆံုးၿမိဳ႕နယ္ဆုကိုရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ခ႐ိုင္ေလးခု၊ ၿမိဳ႕နယ္၃၃ ခုမွ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္္ေဆာင္ေနမႈကို အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ ႏို၀င္ဘာမွ ဒီဇင္ဘာအထိအခ်ိန္သတ္မွတ္၍ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အသန္႔ရွင္းဆုံးၿမိဳ႕နယ္ဆုအ တြက္ အခ်က္တစ္ခုလွ်င္ ၁၀မွတ္ ႏွင့္ အခ်က္၃၀သတ္မွတ္ထားၿပီ အမႈိက္အစုိ၊ အေျခာက္ခြဲျခားစြန္႔ပစ္မႈရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို အသိ ေပးႏႈိးေဆာ္မႈ၊ အမႈိက္သိမ္းယာဥ္မ်ား၊ အမႈိက္ပုံးမ်ား၊ အမႈိက္ကန္မ်ား၊ အမႈိက္လွည္းမ်ားသန္႔ရွင္းေရးေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ စနစ္တက်ထားရွိမႈ၊ ေခါင္းေလာင္းတီး၀န္ ေဆာင္မႈစသည့္အခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္၍ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ ဆုရရွိခဲ့သည့္ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုမွာ အမွတ္ကြာျခားျခင္းမရွိေၾကာင္း ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ လက္ေထာက္ ဌာနမွဴးဦးခင္၀င္းကေျပာသည္။
 • Sat 03 Jan 2015 - 14:33
  ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားရွင္သန္က်က္စားရာ ေရတိမ္ေဒသမ်ား ေလ်ာ့ပါးလာျခင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ေဆာင္းခိုသည့္ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။
 • Sat 27 Dec 2014 - 16:39
  က်ားမ်ား၊ ေတာ႐ုိင္းေၾကာင္ႀကီးမ်ိဳးႏြယ္အပါအ၀င္ အျခားေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္မ်ား တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈသည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ရိွ မုိင္းလားေဒသတြင္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း အလ်င္အျမန္တိုးလာလ်က္ရိွသည္။
 • Sun 21 Dec 2014 - 18:20
  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေလထုတုိင္းတာေရးစက္မ်ား တပ္ဆင္၍ ေလထုအရည္အေသြးကုိ ေဖေဖာ္ ၀ါရီမွစတင္ၿပီး တုိင္းတာသြားမည္ ဟု ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ သတင္းရရိွသည္။
 • Sun 21 Dec 2014 - 18:11
  ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား ပူးေပါင္းကာ တကၠသိုလ္ပိုင္ ဒီေရေတာစိုက္ခင္း မ်ားတည္ေထာင္မည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။
 • Sun 14 Dec 2014 - 16:30
  ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔ တြင္ လာမည့္ႏွစ္မွစတင္၍ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ တည္ေထာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Sun 14 Dec 2014 - 16:28
  ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသရွိ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ဒီေရေတာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဘာသာရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ သင္ၾကားႏုိင္ရန္ ဂ်ပန္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Sun 07 Dec 2014 - 17:07
  ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ျမန္မာသစ္မ်ား တင္ပို႔ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ထုတ္လုပ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ အစိုးရ၊ ကုမၸဏီႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါဝင္ေသာ သံုးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Sun 07 Dec 2014 - 17:03
  သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၄ ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း တရားမ၀င္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ဖမ္းဆီးရရွိမႈတြင္ ဆင္အစိတ္အပုိင္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သစ္ခြမ်ားက အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။
 • Sat 29 Nov 2014 - 18:13
  ငဟစ္ဝမ္းျဖဴသည္ အလြန္႔အလြန္ ရွားပါးေသာ (Critically Endan-gered)ငွက္မ်ိဳးစိတ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ စုစုေပါင္း ခန္႔မွန္း အေရအတြက္မွာ အေကာင္ႏွစ္ရာေအာက္ပင္ ေရာက္ရွိေန ပါသည္။
 • Fri 21 Nov 2014 - 18:00
  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ၀င္ေရာက္လာသည့္ ကမၻာ့အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (World Wide Fund for Nature) လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။
 • Sun 16 Nov 2014 - 17:16
  ျပည္ပမွသစ္ကုန္ၾကမ္း တင္သြင္းရန္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္  ညႇိႏိႈင္း ထားၿပီးျဖစ္၍ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားရပ္တန္႔သြားႏိုင္ေၾကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္   သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းထြန္းကေျပာသည္။
 • Sun 16 Nov 2014 - 17:14
  ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ကမၻာတြင္ မ်ဳိးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္လုနီး အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ႏွာေခါင္းလန္ ေမ်ာက္ (Snub-Nosed Monkey)အေကာင္ေရ သုံးရာနီးပါး က်န္ ရွိေနႏုိင္ေသးေၾကာင္း FFI ႏုိင္ငံ တကာတိရစၧာန္ႏွင့္ အပင္ ထိန္း သိမ္းေရးအဖဲြ႕ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာဦးေငြလြင္က ေျပာသည္။
 • Sat 08 Nov 2014 - 16:58
  ေတာေၾကာင္အရြယ္ထက္ ႀကီးမားၿပီး အေမြးအမွင္ထူေပါကာ နီညိဳေရာင္ရိွေသာ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ အျဖဴ၊ အညိဳေရာင္စပ္ မ်က္ႏွာအသြင္အျပင္ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ပန္ဒါနီမ်ားကို တ႐ုတ္အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ေစ်းကြက္တြင္ လူႀကိဳက္မ်ားလ်က္ရိွသည္။
 • Thu 06 Nov 2014 - 23:11
  အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားရွိ ၿမိဳ႕ ႀကီးမ်ားမွ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကို ၂ႏွစ္တစ္ ႀကိမ္ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္သည့္ ပတ္ ၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာေရ ရွည္ဖြံံ႕ၿဖဳိးေသာၿမိဳ႕ဆုကို ယခုႏွစ္ အတြက္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကရရွိခဲ့သည္။ အာဆီယံပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးဆုိင္ရာေရရွည္ဖြံ႕ၿဖဳိး ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕က အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားရွိ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္  ေလထု၊ ေရထု၊ ေျမထုဖြံ႕ၿဖဳိးတုိး တက္မႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ကိုေရြးခ်ယ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ ငံမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ လက္ ေထာက္ဌာနမွဴး  ေဒါက္တာဦး ေအာင္ျမင့္ေမာ္ကေျပာသည္။ ‘‘အမႈိက္ေတြကင္းရွင္းေနလုိ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးသန္႔ရွင္းေနလုိ႔ ဆု ေပးတာမဟုတ္ဘူး။ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလႈပ္ရွားမႈကို တုိး တက္ေအာင္လုပ္ေအာင္လို႔ေပး တာ။ ပိုမုိအရွိန္ျမႇင့္ၿပီးလုပ္ႏုိင္တဲ့ အတြက္ေပးတာ။ မူလအေျခအ ေနက တုိးတက္ေအာင္လုပ္ႏုိင္တဲ့ အေပၚမွာေပးတာ’’ဟု ဦးေအာင္ ျမင့္ေမာ္ကေျပာသည္။
 • Sat 25 Oct 2014 - 22:05
  အေမရိကန္အစိုးရ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ငလ်င္တုိင္းတာ စက္ ငါးလံုးကုိ ၂၀၁၄ အတြင္း အၿပီးတပ္ဆင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ၫႊန္ၾကား မႈဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရိွသည္။အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ဘူမိသိပၸံ U.S.G.S က အဆင့္ျမင့္ငလ်င္တုိင္းတာစက္ငါးလံုးကုိ အခမဲ့တပ္ဆင္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာတြင္ U.S.G.Sမွတာ၀န္ရိွသူမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းမိုး/ဇလဌာနဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မုိးဦးကေျပာသည္။ ‘‘တစ္ကမၻာလံုးဘယ္ေနရာ မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ငလ်င္လႈပ္ၿပီဆုိရင္ သူ႔ဆီ(U.S.G.S) ကပဲ သတင္း ထုတ္ျပန္တာ။ သူတုိ႔ထုတ္တာကုိ source အေနနဲ႔ယူရတာေပါ့။ သူ တုိ႔က ဒီမွာ စက္ငါးလံုးတပ္ေပးမွာ ပါ။ တပ္ၿပီးၿပီဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွာ လႈပ္တာနဲ႔ ကမၻာ့ network ထဲပါသြားၿပီး အေသးစိတ္သတင္း ထုတ္ျပန္ႏုိင္မွာပါ’’ဟု ဦးေက်ာ္မုိး ဦးကေျပာသည္။ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ အင္အားႀကီး ငလ်င္မ်ား  တုိင္းတာႏုိင္သည့္ ငလ်င္စက္ ၁၁ လံုး အပါအ၀င္ စက္ ၂၁ လံုးရိွေနၿပီး ၁၄ လံုးမွာ အသံုးျပဳေနေၾကာင္း သတင္းရရိွ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မုိးေလ၀ သစခန္း ၁၅၈ ခုရိွသည့္အနက္ ၁၄ လံုးခန္႔သာ အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း ေၾကာင့္ ရိွသင့္သည့္ စက္အင္အား ထက္မ်ားစြာ နည္းေနေၾကာင္း  ၎ကေျပာသည္။
 • Thu 16 Oct 2014 - 15:43
  စက္ဘီးစီးရင္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဝမွ်သည့္ အစိမ္းေရာင္စက္ဘီးစီးအဖြဲ႕ (Green Bike)၏ (၄)ႏွစ္ေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ ၿမိဳ႕နယ္ေလးၿမိဳ႕နယ္ကို ျဖတ္သန္းစီးနင္းေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
 • Sun 12 Oct 2014 - 22:34
  ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္း အမိႈက္ဆယ္ ေရယာဥ္မ်ားျဖင့္ ျမစ္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ အမိႈက္ဆယ္ယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား  စတင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ သတင္းရရွိသည္။ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ မွ အမိႈက္ဆယ္ေရယာဥ္ ႏွစ္စီးျဖင့္ ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္း သန္႔ရွင္းေရး အတြက္ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္ ကစတင္အသံုးျပဳေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ ‘‘ဒီသေဘၤာငယ္ေလးေတြက ျမစ္ထဲမွာရွိတဲ့ အမိႈက္ေတြ မေမ်ာႏိုင္ဘဲ ကမ္းနားကပ္ေနတာေတြကို ဆယ္ႏိုင္ေအာင္လို႔ပါ ခု၀ါးတန္းဆိပ္ကမ္းမွာ စသံုးေနပါၿပီ’’ဟု ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
 • Sun 12 Oct 2014 - 22:19
  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဥကၠ လာပေဆး႐ုံကို ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ ခုက ပထမဆံုးအႀကိမ္ သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သ တင္းရရွိသည္။ ယင္းေဆး႐ုံကို ဦးစားေပးၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဆည္ေျမာင္းဦးစီး ဌာနက စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္၀န္ထမ္းအင္အား ၄၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ခုနစ္နာရီခန္႔ၾကာေအာင္ သန္႔ရွင္း ေရးျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဆည္ေျမာင္းမွ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ယင္းဌာန၏ ၀န္ထမ္းမိသား စုမ်ား က်န္းမာေရးအတြက္ အား ထားေနရေသာ ေဆး႐ုံျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ ဌာန၀န္ထမ္းမ်ားက ေဆး႐ုံသန္႔ရွင္းေရးကို စုေပါင္းလုပ္ ေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 • Wed 08 Oct 2014 - 15:32
  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ အသိပညာမ်ားကို ျပည္သူမ်ားသိရွိေစရန္ ပညာေပးေရးအစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

Pages

Subscribe to Environment