Environment

 • Tue 03 Feb 2015 - 16:29
   ေရတိမ္ေဒသက ေဂဟ စနစ္တစ္ခုကို အမွီျပဳ၍ စီးပြား ေရးအရ ထုတ္ယူသုံးစဲြမႈမည္မွ် ရွိ သည္ကို သိရွိႏုိင္ရန္ မုိးယြန္းႀကီး အင္းေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ ေတာတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ေလ့ လာမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ ေရတိမ္ေဒသတစ္ခု၏ ေဂ ဟစနစ္မွ ရရွိႏုိင္သည့္ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားေလ့ လာဆန္းစစ္ျခင္းကို ႏုိင္ငံတကာ ငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕(Bridlife International)ႏွင့္ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကဲြႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးအဖဲြ႕(BANCA)တို႔ ပူးေပါင္း၍ ေဖေဖာ္၀ါရီပထမပတ္တြင္  မိုးယြန္းႀကီးအင္းေဘးမဲ့ ေတာ၌ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း BANCA အသင္းဥကၠ႒ေဒါက္တာေစာမြန္သိမ့္က ေျပာသည္။  စမ္းသပ္ေလ့လာရာတြင္ ေရတိမ္ေဒသမ်ားမွ သဘာ၀အ ရင္းအျမစ္ ထုတ္ယူသုံးစဲြမႈ၊ ေရ သုံးစဲြမႈ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ေဆာင္ မႈ၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ကာဗြန္ ထြက္ရွိမႈတို႔ကို စစ္တမ္းေကာက္ ယူၿပီး ေရတိမ္ေဒသတစ္ခုမွ စီးပြား ေရးအရ ႏွစ္စဥ္အက်ဳိးအျမတ္ မည္မွ် ထုတ္ယူသုံးစဲြေနသည္ကို ေလ့လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ ေရတိမ္ေဒသတစ္ခု၏ ေဂဟစနစ္မွ ရရွိႏုိင္သည့္ စီးပြား ေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းကို မုိးယြန္း ႀကီးအင္းတြင္ ရက္တိုျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ပါက အျခား ေရတိမ္ေဒသမ်ား၌ပါ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ က ေျပာသည္။
 • Fri 30 Jan 2015 - 22:41
  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးေနျခင္းသည္ မဲေခါင္ေဒသခြဲအတြင္း ေရရွည္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေနၿပီး မေျဖရွင္းပါက လာမည့္၂၅ႏွစ္အတြင္း ကန္ေဒၚလာ ၅၅ ဘီလီယံခန္႔ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာႏုိင္မည္ဟုမဟာမဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသခဲြႏိုင္ငံမ်ားက ထုတ္ျပန္သည္။ ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား၊ တ႐ုတ္၊ ဗီယက္ နမ္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဝန္ႀကီးမ်ားပါဝင္ သည့္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာဝန္ ႀကီးမ်ားေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ ေတာ္ရွိ Hilton ဟိုတယ္၌ ဇန္န ဝါရီ ၂၇ ရက္မွ ၂၉ ရက္ထိ က်င္းပခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ အထက္ပါအတိုင္းထုတ္ျပန္လိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္။ ‘‘လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာ မဲေခါင္ ေဒသခြဲအတြင္း ႀကံဳေတြ႕ရမယ့္ စိန္ေခၚမႈကေတာ့ ျမင့္မားလာေန တဲ့အစားအစာ၊ စြမ္းအင္၊ ေရနဲ႔ အျခားသဘာဝအရင္းအျမစ္လို အပ္ခ်က္ေတြကိုျဖည့္ဆည္းဖို႔နဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္အတြင္းမွာပဲ ေနာင္ လာမယ့္မ်ဳိးဆက္အတြက္ သဘာ ဝအရင္းအျမစ္ေတြကို အဆင္ သင့္ရရွိႏိုင္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္’’ဟု အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေရွ႕ ေတာင္အာရွဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဂ်ိမ္းစ္ႏုဂ်န္႔က  ေျပာၾကားသည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား သည္ အဓိကေနရာကပါဝင္ၿပီး မဲေခါင္ေဒသခြဲအနာဂတ္သာယာ ဝေျပာမႈသည္ ေဒသတြင္းသယံ ဇာတမ်ားဆံုး႐ံႈးမႈမရွိေစရန္ႏွင့္ ပိုမုိတိုးပြားလာေစရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈမ်ားကို အခ်ိန္ကိုက္အက်ဳိးရွိ စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈအေပၚ  မူတည္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္ကဆိုထားသည္။
 • Wed 28 Jan 2015 - 22:47
  ပိုင္ရွင္မဲ့သစ္မ်ားကို တုိင္းတာစစ္ေဆးရန္ သြားရာမွ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခံရသည့္အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ လင္းေခးၿမိဳ႕နယ္မွ သစ္ေတာ၀န္ထမ္းေလးဦး ေသဆံုးခဲ့သည္က ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ သစ္ေတာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနရသည့္ သစ္ေတာ၀န္ထမ္းမ်ား၏ မလံုၿခံဳေသာအေျခအေနကို သတိျပဳမိေစခဲ့သည္။
 • Wed 28 Jan 2015 - 21:19
  ကေနဒါႏုိင္ငံရွိ တကၠ သိုလ္တစ္ခု၏ ကူညီမႈျဖင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေလ့လာေရးဆုိင္ရာဘြဲ႕လြန္သင္တန္းကို  ပထမဆုံးအႀကိမ္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တကၠသုိလ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႀကဳံေတြ႕ေန ရေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားကို နားလည္သ ေဘာေပါက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ဖြင့္ လွစ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘြဲ႕လြန္သင္တန္း  ကို စတင္သင္ၾကားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ ျပထားသည္။ ကေနဒါႏုိင္ငံ၊ ဗန္ကူးဗားၿမိဳ႕ ရွိ ဆုိင္မြန္ဖေရဆာတကၠသုိလ္ကအဆုိပါသင္တန္းကို ပံ့ပုိးကူညီသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏွင့္ ကေနဒါတကၠသုိလ္တုိ႔ ပထမဆုံးပူူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ သင္တန္းျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  သိရသည္။  အဆုိပါသင္တန္းသစ္အတြက္ တကၠသိုလ္ႏွစ္ခုမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံ၍ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဆုိင္မြန္ဖေရဆာတကၠသိုလ္က ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ကို ကန္ေဒၚ လာငါးေထာင္ စတင္ေထာက္ပံ့ သည္။
 • Sun 25 Jan 2015 - 20:55
  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လာ ေရာက္ေဆာင္းခုိၿပီး မ်ိဳးသုဥ္းမည့္ အႏၲရာယ္ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္ေသာ ပို႔ခ်ပ္ေခါင္းစိမ္းငွက္ (Baer's Pochard)၏ က်က္စားမႈအေျခအေနကို စစ္တမ္းေကာက္ယူမည္ဟု သတင္းရရိွသည္။ မ်ိဳးသုဥ္းမႈအႏၲရာယ္ႏွင့္ႀကံဳရမည့္ အဆင့္သုိ႔ ေရာက္သြားႏုိင္ ေသာ ငွက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပုိ႔ခ်ပ္ေခါင္းစိမ္းငွက္ေကာင္ေရကို ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကဲြထိန္းသိမ္း ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအသင္း (BANCA) က ေဖေဖာ္၀ါရီ မွ မတ္လအထိ ယင္းငွက္က်က္စားႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ ယူသြားမည္ဟု အသင္းမွ ေဒါက္တာသီရိေဒ၀ီေအာင္က ေျပာ သည္။  ပုိ႔ခ်ပ္ေခါင္းစိမ္းငွက္၏ က်က္စားမႈအေျခအေနကို ၂၀၀၆ က အင္းေလးတြင္လာေရာက္ ေဆာင္းခိုသည့္ မွတ္တမ္းရရိွၿပီး ေနာက္ပုိင္း ငွက္ေလ့လာသည့္ အဖဲြ႕မ်ား၏ စစ္တမ္း၌ အဆိုပါငွက္မပါရိွသည့္အတြက္ က်က္ စားမႈရိွ၊ မရိွႏွင့္ ေကာင္ေရအတိ အက်သိရိွေစရန္ စစ္တမ္း ေကာက္ယူမည္ျဖစ္သည္။
 • Sat 24 Jan 2015 - 22:26
  ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္အ နီးတစ္၀ုိက္စုိက္ခင္းမ်ားကို ၀င္ ေရာက္ဖ်က္ဆီးေနသည့္ ေတာ ဆင္႐ိုင္းတစ္ေကာင္ကုိ ဖမ္းဆီးကာ ပဲခူး႐ုိးမရွိ ေျမာက္ဇာမရီဆင္ထိန္းသိမ္းေရးသဘာ၀နယ္ေျမသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးသြားရန္ စီစဥ္ေန ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ဆင္႐ုိင္းကို ေျမာက္ဇာမရီဆင္ထိန္းသိမ္းေရးသဘာ၀နယ္ေျမသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ရန္ ယင္းေနထုိင္သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေလ့လာထားၿပီး ဇန္န၀ါရီေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနတုိ႔ပူးေပါင္း၍ ေျပာင္းေရႊ႕သြားမည္ဟု ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာေဒါက္ တာေဇာ္မင္းဦးက ေျပာသည္။ အဆုိပါ ေတာဆင္႐ုိင္းမွာ အသက္(၄၀)၀န္းက်င္ရွိ ဆင္ထီး ျဖစ္ၿပီး ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္ၾကားရွိ ရြာမ်ား အနီး စုိက္ခင္းမ်ားသုိ႔ ၀င္ေရာက္ ဖ်က္ဆီးကာစားေသာက္ေနသျဖင့္ရြာသားမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြား မည္ကို စုိးရိမ္သည့္အတြက္ ဖမ္းဆီး၍ ပဲခူး႐ုိးမရွိ ေျမာက္ဇာ မရီဆင္ထိန္းသိမ္းေရးသဘာ၀ နယ္ေျမသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးသြား မည္ဟု ၎က ေျပာသည္။
 • Thu 22 Jan 2015 - 22:47
  ႏွစ္ၿခိဳက္စြာအိပ္ေပ်ာ္ေနသည့္ ညဥ့္သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္တြင္ အုိးခြက္မ်ားျပဳတ္က်သည့္ အသံေၾကာင့္ ကိုရန္မင္းစုိးတုိ႔မိသားစု လန္႔ႏုိးခဲ့ၾကသည္။ အသံလာရာသုုိ႔ ၾကည့္လိုက္ခ်ိန္တြင္ အိမ္ေနာက္ေဖးထရံကို ႏွာေမာင္းျဖင့္ထုိးဖ်က္၍ အစာရွာေဖြေနသည့္ ဆင္တစ္ေကာင္ကို ေတြ႕လုိက္ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္အတိုင္း သံပုံးတီး၍ ေမာင္းထုတ္ခ်ိန္တြင္ ရြာသားမ်ားလည္း ထြက္လာၿပီး သံပုံးမ်ား၊ မီးတုတ္မ်ားျဖင့္ ေမာင္းထုတ္ၾကရာ ဆင္မွာလည္း ေတာထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့သည္။
 • Wed 21 Jan 2015 - 20:31
  မ်ိဳးတုံးမည့္အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ငါးမန္းႏွင့္ ေရေအာက္ဇီဝမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ၿမိတ္ကြၽန္းစုတြင္ ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္မွစ၍ ၁၀ ရက္ၾကာသုေတသနျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ သုေတသျပဳရာတြင္ ငါးမန္း ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားက်န္ရွိမႈအေျခအေန၊ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေနထိုင္က်က္စားရာေဒသမ်ားကိုေလ့လာကာထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ဆုိသည္။ ‘‘ဟုတ္ပါတယ္။ ငါးမန္းကို သုေတသနလုပ္တာ ဒီေန႔ စေနပါ ၿပီ’’ဟု ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစၧာန္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (WCS)မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္တြင္ ေျပာသည္။
 • Tue 20 Jan 2015 - 17:47
  တနသၤာရီကမ္း႐ုိးတန္း ရိွ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားႏွင့္ ေရ သတၱ၀ါမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ႏုိင္ငံတ ကာတိရစၧာန္ႏွင့္အပင္ထိန္းသိမ္း ေရးအဖဲြ႕က ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေပးရန္ စီစဥ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အေမရိကန္အေျခစိုက္ ႏုိင္ငံတကာတိရစၧာန္ႏွင့္ အပင္ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕ (ျမန္မာ)လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မွ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပညာရွင္   မစၥတာဂါဒက္စ္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီး မွဴးတို႔သည္ သႏၲာေက်ာက္တန္း မ်ားႏွင့္ ယင္းေဒသတြင္ ေနထုိင္က်က္စားေနေသာ ေရသတၱ၀ါမ်ားထဲမွငါးႏွင့္ လိပ္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္  ေဒသခံမ်ားအား ေဟာေျပာခဲ့သည္။  အဆိုပါအဖဲြ႕သည္ ဘုတ္ ျပင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အလယ္မန္ေက်းရြာ အုပ္စုရိွ ဆလံုတုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ေသာ လငန္းကြၽန္းရြာ၀န္း က်င္တြင္ ယခင္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာက ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀က္ဘ္ ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 • Sun 18 Jan 2015 - 22:22
  တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးေပၚရိွ ေလဖိအားမ်ား ရပ္၀န္းႀကီး အားေကာင္းလာသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဒသအခ်ိဳ႕ ပံုမွန္ထက္အေအးလြန္ကဲႏုိင္ေၾကာင္း ဦးထြန္းလြင္က သတိေပးထားသည္။ အေအးလြန္ကဲမႈကုိ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္မွစတင္ကာ ၂၅ ရက္ အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပုိင္း ေဒသမ်ားတြင္ ရင္ဆုိင္ရႏုိင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းေဒသမ်ားကုိ သတိေပးထားသည္။ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ ယခုရက္ပုိင္း တုိက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေဘးေရွာင္သူ၊ ပိတ္ဆုိ႔ေနသည့္ ေဒသခံႏွင့္ ခရီးသြားမ်ား အေအးဒဏ္ရင္ဆုိင္ေနရသည္။
 • Sat 17 Jan 2015 - 18:12
  ပတ္ဝန္းက်င္ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံၫႊန္း မထုတ္ျပန္မီ ၂ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုိက္နာရန္ ‘‘ပတ္ ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး လမ္းၫႊန္ခ်က္’’ကို လာမည့္ မတ္လတြင္ ထုတ္ျပန္မည္ဟု ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။
 • Sat 17 Jan 2015 - 18:11
  ေဆာင္းခုိငွက္မ်ား က်က္စားရာေနရာျဖစ္သည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ပလိပ္အင္း ေရတိမ္ေဒသတြင္ ငွက္မ်ားကုိ အဆိပ္ခ်ဖမ္းဆီးမႈ မ်ားရိွေနသည္ဟု သတင္းရရိွ သည္။
 • Mon 12 Jan 2015 - 20:52
  သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏအမ်ားအျပား  ရွာေဖြေတြ႕ရွိ ထားၿပီး ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈမျပဳလုပ္ ရေသးေသာ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အဆင့္၄၁ ေနရာ၌ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း ၿဗိတိန္ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈဌာန (UKTI) ၏ အစီရင္ခံစာ ၌ ေရးသားထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ၿဗိတိန္ကုမၸဏီမ်ားအ တြက္ အခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာအစီ ရင္ခံစာတြင္ အေမရိကန္ဗဟို ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီ (CIA) ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ကိုးကား၍ အထက္ပါၿဗိတိန္အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းက ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏအမ်ားဆံုးရွာေဖြေတြ႕ ရွိထားေသာ ႏိုင္ငံစာရင္း၌႐ုရွား၊ အီရန္ႏွင့္ ကာတာႏိုင္ငံတို႔က ထိပ္ဆံုးတြင္ အစဥ္လိုက္ရွိေနၿပီး အာဆီယံေဒသတြင္း အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထက္တြင္ ရပ္တည္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွာေဖြေတြ႕ ရွိထားၿပီး ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈ မရွိ ေသးေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏမွာ ၂၈၃ဒသမ၂ ဘီလီယံ ကုဗမီတာရွိေနၿပီး ရွာေဖြမေတြ႕ရွိေသးသည့္ပမာဏမွာ အမ်ားအျပားရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ရေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။
 • Sat 10 Jan 2015 - 14:53
  အင္းေလးကန္ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း ပထမငါးႏွစ္စီမံကိန္းမွာ လာမည့္မတ္လတြင္ ၿပီးဆံုးေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ဒုတိယငါးႏွစ္စီမံခ်က္ျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
 • Wed 07 Jan 2015 - 23:24
  ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီက ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္သည့္အသန္႔ ရွင္းဆုံးၿမိဳ႕နယ္ဆုကုိ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္က ရရွိခဲ့ေၾကာင္းသတင္း ရရွိသည္။ အသန္႔ရွင္းဆုံးၿမိဳ႕နယ္ဆုအ တြက္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီ မ်ားမွ တင္ျပလာသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေလးခုကို ဗဟိုေကာ္မတီကကြင္း ဆင္းစစ္ေဆး၍ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဒဂုံ၊ ရန္ကင္းႏွင့္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းတုိ႔က သန္႔ရွင္းေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ား  ရရွိခဲ့သည္။ အသန္႔ရွင္းဆံုးၿမိဳ႕နယ္ဆုကိုရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ခ႐ိုင္ေလးခု၊ ၿမိဳ႕နယ္၃၃ ခုမွ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္္ေဆာင္ေနမႈကို အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ ႏို၀င္ဘာမွ ဒီဇင္ဘာအထိအခ်ိန္သတ္မွတ္၍ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အသန္႔ရွင္းဆုံးၿမိဳ႕နယ္ဆုအ တြက္ အခ်က္တစ္ခုလွ်င္ ၁၀မွတ္ ႏွင့္ အခ်က္၃၀သတ္မွတ္ထားၿပီ အမႈိက္အစုိ၊ အေျခာက္ခြဲျခားစြန္႔ပစ္မႈရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို အသိ ေပးႏႈိးေဆာ္မႈ၊ အမႈိက္သိမ္းယာဥ္မ်ား၊ အမႈိက္ပုံးမ်ား၊ အမႈိက္ကန္မ်ား၊ အမႈိက္လွည္းမ်ားသန္႔ရွင္းေရးေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ စနစ္တက်ထားရွိမႈ၊ ေခါင္းေလာင္းတီး၀န္ ေဆာင္မႈစသည့္အခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္၍ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ ဆုရရွိခဲ့သည့္ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုမွာ အမွတ္ကြာျခားျခင္းမရွိေၾကာင္း ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ လက္ေထာက္ ဌာနမွဴးဦးခင္၀င္းကေျပာသည္။
 • Sat 03 Jan 2015 - 14:33
  ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားရွင္သန္က်က္စားရာ ေရတိမ္ေဒသမ်ား ေလ်ာ့ပါးလာျခင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ေဆာင္းခိုသည့္ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။
 • Sat 27 Dec 2014 - 16:39
  က်ားမ်ား၊ ေတာ႐ုိင္းေၾကာင္ႀကီးမ်ိဳးႏြယ္အပါအ၀င္ အျခားေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္မ်ား တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈသည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ရိွ မုိင္းလားေဒသတြင္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း အလ်င္အျမန္တိုးလာလ်က္ရိွသည္။
 • Sun 21 Dec 2014 - 18:20
  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေလထုတုိင္းတာေရးစက္မ်ား တပ္ဆင္၍ ေလထုအရည္အေသြးကုိ ေဖေဖာ္ ၀ါရီမွစတင္ၿပီး တုိင္းတာသြားမည္ ဟု ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ သတင္းရရိွသည္။
 • Sun 21 Dec 2014 - 18:11
  ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား ပူးေပါင္းကာ တကၠသိုလ္ပိုင္ ဒီေရေတာစိုက္ခင္း မ်ားတည္ေထာင္မည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။
 • Sun 14 Dec 2014 - 16:30
  ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔ တြင္ လာမည့္ႏွစ္မွစတင္၍ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ တည္ေထာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Pages

Subscribe to Environment