Environment

 • Mon 21 Jul 2014 - 19:38
  ရခိုင္ျပည္နယ္ က်ိႏၲလီႏွင့္ဂြၿမိဳ႕ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဒီေရေတာေျမမ်ားကို အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္သြားမည္ဟု သတင္းရရိွသည္။
 • Mon 21 Jul 2014 - 19:37
  က်ားမ်ား မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္မသြားေစေရး ထိန္းသိမ္းရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိးျပလုိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ က်ားထိန္းသိမ္းေရးမွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ကို BANCA အသင္းတြင္ ျပသမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။
 • Sat 19 Jul 2014 - 20:02
  ရန္ကုန္− ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးေဖာင္ေဒးရွင္း AEON (JAPAN)ႏွင့္ရွမ္းေမာေျမကုမၸဏီတို႔ပူးေပါင္း၍ ဖူးႀကီး ေရေလွာင္တမံတြင္စုေပါင္းသစ္ ပင္စိုက္ပ်ဳိးမည္ဟု သတင္းရရွိ သည္။
 • Fri 18 Jul 2014 - 18:48
  ရန္ကုန္−လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ခန္႔က ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရကဖဲြ႕စည္းခဲ့ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးဦးစီးဌာနက ၎၏ ႐ံုးခဲြ ငါးခုကို လာမည့္ ၾသဂုတ္လအ တြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး ငါးခုတြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။
 • Sun 13 Jul 2014 - 19:58
  ရန္ကုန္- ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈ ျပ ႆနာမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္အ ေျဖရွာရန္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စိမ္းလန္းစုိျပည္ေရးဖြံ႕ၿဖဳိးမႈဆုိင္  ရာအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္အင္န္ဂ်ီ အုိျဖစ္ေသာ Green Lotus က သ တင္းထုတ္ျပန္သည္။
 • Fri 11 Jul 2014 - 16:37
  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုးေတာင္အျဖစ္ အစဥ္တစိုက္မွတ္ယူလာခဲ့ၾကေသာ ခါကာဘိုရာဇီ၏အျမင့္ကို ႏွစ္ေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္မွ ျပန္လည္တိုင္းတာေတာ့မည္ျဖစ္သျဖင့္ ဂမ္လန္ရာဇီေတာင္ႏွင့္ မည္သည့္ေတာင္ ပိုျမင့္သည္ဆိုသည့္ ဝိဝါဒကြဲျပားမႈမ်ားအေပၚ အေျဖေပးႏိုင္ေတာ့မည္လားဆိုသည္ကို ေတာင္တက္ဝါသနာရွင္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ားက စိတ္ဝင္စားေနၾကသည္။
 • Fri 11 Jul 2014 - 15:10
  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ လူႀကိဳက္မ်ား ဇိမ္ခံပရိေဘာဂသံုးပစၥည္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တမလန္းႏွင့္ ပိေတာက္သစ္မ်ား တရားမ၀င္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စီးပြားျဖစ္ ဆက္လက္တင္ပို႔ေနမည္ဆုိပါက သံုးႏွစ္အတြင္း တမလန္းသစ္မ်ား စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနရိွေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္စံုစမ္းစိစစ္ေရးအဖဲြ႕(EIA)က သတိေပးေျပာၾကားလုိက္သည္။
 • Wed 09 Jul 2014 - 16:00
  ျမန္မာႏုိင္ငံအား ႏုိင္ငံတကာသဘာ၀သယံဇာတ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဘ႑ာေရးပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံ (IEITI) အျဖစ္ လက္ခံ၊ လက္မခံ ႏုိင္ငံတကာ EITI အဖဲြ႕က ဇူလုိင္ ၃ ရက္တြင္ အဆုံးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Wed 09 Jul 2014 - 15:47
  ကမၻာ့မွတ္တမ္းမ၀င္ေသးေသာ ငါးမ်ဳိးစိတ္ဆယ္မ်ဳိးကို ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (ေကအင္န္ယူ) အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရွိ တနသၤာရီျမစ္အတြင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ ေလ့လာမွတ္တမ္းတင္ေနေသာ အေမရိကန္အေျခစိုက္ FFI ႏွင့္ သုေတသန ပူးေပါင္းျပဳလုပ္သည့္ ထားဝယ္သုေတသနအသင္းမွ သတင္းရရွိသည္။

Pages

Subscribe to Environment