Environment

 • Wed 27 Dec 2017 - 12:22
  တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးေမြးျမဴေရး ကန္မ်ားတြင္ စုပ္ခြက္ငါးမ်ား ေၾကာင့္ ငါးေမြးျမဴေရးထိခိုက္ဆံုး ႐ႈံးကာ ေဂဟစနစ္ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲႏွင့္  သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး (BANCA) က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
 • Wed 20 Dec 2017 - 15:22
  ရွားပါးစာရင္း၀င္ မ်က္ခုံးျဖဴ ငွက္ျပာေျခာက္မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာ ငွက္မ်ားက်က္စားရာ နတ္မ ေတာင္ ေတာင္ေပၚသုိ႔ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ား တက္ေရာက္ျခင္းမျပဳ ရန္ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္အတြင္းလုိက္နာရ မည့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကုိထုတ္ျပန္ ထားေၾကာင္း နတ္မေတာင္အမ်ိဳး သားဥယ်ာဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးသိန္းလြင္က ေျပာသည္။
 • Wed 20 Dec 2017 - 15:20
  ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျမစ္ႀကီးေလးစင္း တြင္ ဓာတုဓာတ္ႂကြင္းပါဝင္မႈႏႈန္း ကို ႏုိင္ငံျခားတကၠသိုလ္ႏွစ္ခု၊ ရန္ ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ စိမ္းလန္းအမိ ေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတုိ႔ ပူး ေပါင္း၍ ေရအရည္အေသြးပံုမွန္ စစ္ေဆးမည္ဟု စိမ္းလန္းအမိေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းမွ ပတ္ ဝန္းက်င္ေရးရာတာဝန္ခံ ကိုေအး ခ်မ္းေမာင္က ေျပာသည္။
 • Wed 20 Dec 2017 - 15:16
  စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကန္႔ဘလူ ၿမိဳ႕နယ္ ဇင္းေတာင္ေတာ္ေဒသရွိ လင္းႏို႔ဂူကို သဘာဝနယ္ေျမအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုး ရက ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း စစ္ကိုင္း တုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီး ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ ဝင္းက ေျပာသည္။
 • Wed 13 Dec 2017 - 15:39
  ရွားပါးစာရင္း၀င္ မ်က္ခုံးျဖဴ ငွက္ျပာေျခာက္မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာ ငွက္မ်ားက်က္စားရာ နတ္မ ေတာင္ ေတာင္ေပၚသုိ႔ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ား တက္ေရာက္ျခင္းမျပဳ ရန္ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္အတြင္းလုိက္နာရ မည့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကုိထုတ္ျပန္ ထားေၾကာင္း နတ္မေတာင္အမ်ိဳး သားဥယ်ာဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးသိန္းလြင္က ေျပာသည္။
 • Wed 13 Dec 2017 - 15:37
  ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျမစ္ႀကီးေလးစင္း တြင္ ဓာတုဓာတ္ႂကြင္းပါဝင္မႈႏႈန္း ကို ႏုိင္ငံျခားတကၠသိုလ္ႏွစ္ခု၊ ရန္ ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ စိမ္းလန္းအမိ ေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတုိ႔ ပူး ေပါင္း၍ ေရအရည္အေသြးပံုမွန္ စစ္ေဆးမည္ဟု စိမ္းလန္းအမိေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းမွ ပတ္ ဝန္းက်င္ေရးရာတာဝန္ခံ ကိုေအး ခ်မ္းေမာင္က ေျပာသည္။
 • Wed 13 Dec 2017 - 15:35
  စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကန္႔ဘလူ ၿမိဳ႕နယ္ ဇင္းေတာင္ေတာ္ေဒသရွိ လင္းႏို႔ဂူကို သဘာဝနယ္ေျမအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုး ရက ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း စစ္ကိုင္း တုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ ဝင္းက ေျပာသည္။
 • Wed 06 Dec 2017 - 14:15
  ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပုိင္းက ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္လာအုိႏုိင္ငံတို႔ နယ္နိ မိတ္ခ်င္းထိစပ္ရာေရႊႀတိဂံေဒသ ေစ်းကြက္အတြင္း က်ယ္ျပန္႔စြာေရာင္း၀ယ္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး မ်ိဳး တုံးလုမ်ိဳးစိတ္ ၁၀ မ်ိဳးစာရင္းကုိ WWF ၏စာရင္းႏွင့္သားငွက္ ကုန္သြယ္မႈေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ ရက္ (TRAFFIC)၏ အစီရင္ခံစာ မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။ ယင္းစာရင္းတြင္ က်ား၊ ဆင္၊ ၀က္၀ံႏွင့္ သင္းေခြခ်ပ္၊ ႀကံ႕၊ ေတာင္ဆိတ္၊ ေအာက္ခ်င္း၊ ေျပာင္၊ က်ားသစ္ႏွင့္ လိပ္တို႔က အမ်ားဆုံးေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား ခံေနရသည္။ ယင္းမ်ိဳးစိတ္မ်ား သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာေရာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားကပါ သတ္ျဖတ္ခံ ရၿပီး ေစ်းကြက္၌ေရာင္း၀ယ္ခံေနရ ျခင္းျဖစ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွ ဆုိပါက ဆင္၊ က်ား၊ ၀က္၀ံ၊ သင္း ေခြခ်ပ္၊ ေတာင္ဆိတ္၊ ေမ်ာက္ ေလေပြကဲ့သုိ႔ေသာ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္မ်ားက အမ်ားဆုံးေရာင္း ၀ယ္ေဖာက္ကား ခံေနရသည္။ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္မ်ားကုိ တရား မ၀င္ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္၍ နယ္စပ္ မွတစ္ဆင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ကူး သန္းေရာင္း၀ယ္သည့္တရားမ၀င္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ ၁၀ ခု ထက္မနည္းရွိေနသည္။ ယင္းအ နက္ နယ္စပ္ေဒသ မုိင္းလားတစ္ ေလွ်ာက္တြင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္  တရားမ၀င္ ေရာင္း၀ယ္မႈ တိုက္ ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (WWF)ျမန္မာ မွစီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ(သားငွက္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ)ေဒါက္ တာစံပယ္မင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း ခဲ့သည္မ်ားမွ အခ်ိဳ႕ကုိေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။
 • Wed 29 Nov 2017 - 15:03
  တရားမဝင္ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းမႈ မ်ားရွိေနသည့္ အင္းေတာ္ႀကီးကန္ ၏ ေရအရည္အေသြးကို စစ္ေဆး မည္ဟု ေရေဝေရလဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာန ဦးစီးအရာရွိ ေဒါက္တာတိုး တိုးေအာင္က ေျပာသည္။
 • Wed 29 Nov 2017 - 15:02
  ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သစ္ေတာ ထြက္ပစၥည္းမ်ား ႏုိင္ငံတကာေစ်း ကြက္၀င္ႏုိင္ေရး ႏုိင္ငံအဆင့္ သစ္ေတာေထာက္ခံခ်က္ျပဳေရး စနစ္ကုိ သစ္ေတာခ႐ိုင္ ၆၈ ခုတြင္ လာမည့္ႏွစ္၌ စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးဦးေက်ာ္ေဇာက ေျပာသည္။
 • Wed 29 Nov 2017 - 15:01
  အဏၰဝါပင္လယ္ျပင္အတြင္း ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းႏိုင္ ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ က်ိႏၲလီၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ကမ္းနီးငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ ရာ ပူးေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲေရး ဧရိယာ သတ္မွတ္မည္ဟု သားငွက္ထိန္း သိမ္းေရးအဖြဲ႕ (အဏၰဝါအစီအစဥ္) မွအဏၰဝါငါးလုပ္ငန္း သုေတသန အရာရွိ ဦးေသာင္းထြဋ္က ေျပာ ၾကားသည္။
 • Wed 22 Nov 2017 - 12:45
  ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ေတာ ေကာင္သား မေရာင္းခ်ရန္ ဆုိင္ မ်ားကို ပညာေပးေနၿပီး ေရာင္းခ်မႈမ်ား ေတြ႕ရွိပါက သစ္ေတာဦးစီးဌာနသို႔ တုိင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသိန္းတုိးက ေျပာသည္။
 • Wed 22 Nov 2017 - 12:44
  ပင္လယ္ျပင္တြင္ မ်ိဳးသုဥ္းလုနီးျဖစ္သည့္ ငါးမန္းႏွင့္ လိပ္ေက်ာက္ က်က္စားမႈအေျခအေနကို ရခိုင္ ျပည္နယ္ရွိ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္၌ စစ္တမ္းေကာက္ယူမည္ဟု သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (WCS)မွMarine Species Conservation Officer ကိုအံ့ေမာင္ကေျပာသည္။
 • Wed 15 Nov 2017 - 13:09
  ျပင္ဦးလြင္သစ္ထုတ္လုပ္ေရးေဒသတြင္ ဆင္ထိန္းသိမ္းေရးအေျခ ျပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းအျဖစ္ ဆင္စခန္းတစ္ခုကို ႏိုဝင္ဘာလကုန္ တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ဟု ျမန္မာ့သစ္ လုပ္ငန္း ဒုတိယအေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးခင္ေမာင္ၾကည္ကေျပာသည္။ 
 • Wed 15 Nov 2017 - 13:07
  တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနသူ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေတြ႕ဆံု မည့္ အစိမ္းေရာင္လူငယ္ေတြ႕ဆုံ ပြဲကို ႏုိဝင္ဘာအတြင္း ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။
 • Wed 15 Nov 2017 - 13:04
  စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကန္႔ ဘလူၿမိဳ႕နယ္ ဇင္းေတာင္ေတာ္ ေဒသရွိ လင္းႏို႔ဂူကို သဘာဝနယ္ ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ဟု စစ္ ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။
 • Sun 12 Nov 2017 - 23:46
  ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ပိုမို အားေကာင္းလာၿပီး မုန္တုိင္းငယ္ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း မိုးေလဝသ ပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ခန္႔မွန္းသည္။ 
 • Wed 08 Nov 2017 - 12:42
  ေဆးဖက္ဝင္သည္ဆိုသည့္ အယူ အဆမ်ားေၾကာင့္ ဝက္ဝံအရွင္မ်ား ကို ေလွာင္ခ်ိဳင့္အတြင္း ေမြးျမဴ၍ သည္းေျခထုတ္ယူသည့္ ေစ်းကြက္ သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ျဖစ္ထြန္းေန ေၾကာင္း ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာ ဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအ သင္း (BANCA) ပ႐ိုဂရမ္မန္ေနဂ်ာ ကိုတင္ထြန္းေအာင္က ေျပာသည္။ဝက္ဝံသည္းေျခႏွင့္ေျခဖဝါး လက္ဖဝါးမ်ားသည္ ေဆးဖက္ဝင္ သည္ဆိုသည့္ အယူအဆမ်ား ေၾကာင့္ ဝက္ဝံမ်ားကို သတ္ျဖတ္ ေရာင္းခ်ေသာ္လည္း ၁၉၇၀ ေႏွာင္းပိုင္းမွစ၍ ဝက္ဝံအရွင္ကို ေလွာင္အိမ္တြင္း ထည့္သြင္းေမြးျမဴၿပီး အရွင္လတ္လတ္သည္းေျခပံုမွန္ထုတ္သည့္ နည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ 
 • Wed 08 Nov 2017 - 12:41
  ေတာဆင္႐ိုင္းမ်ား သတ္ ျဖတ္အေရခြံခြာခံေနရျခင္းကို တံု႔ ျပန္ရန္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ မုိမို တို႔ကိုခ်စ္တယ္ အႏုပညာဖန္တီးမႈ မွ အႀကီးဆံုးဆင္႐ုပ္ႀကီးကို ကမၻာ့ အႀကီးဆံုး စကၠဴ႐ုပ္အျဖစ္ ဂင္းနစ္ မွတ္တမ္းဝင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (WWF)ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး အႀကီးတန္းအရာရွိကိုရဲမင္းသြင္ကေျပာသည္။ မုိမိုတို႔ကိုခ်စ္တယ္ (We Love Our MoMos) အႏုပညာ ဖန္တီးမႈအတြက္ စကၠဴဆင္႐ုပ္ႀကီး ေလး႐ုပ္၊ ဆင္ငယ္ႏွစ္႐ုပ္ႏွင့္ ဝါးဆင္႐ုပ္ တစ္႐ုပ္ စုစုေပါင္း ခုနစ္႐ုပ္ ဖန္တီးထားၿပီး ယင္းအနက္ အႀကီးဆံုး ဆင္႐ုပ္ႀကီးကို ဂင္းနစ္မွတ္တမ္းဝင္ႏိုင္ရန္ တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။
 • Thu 02 Nov 2017 - 23:19
  ပစိဖိတ္သမုဒၵရာရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ သဘာဝပထဝီဝင္ျဖစ္စဥ္ေတြ

Pages

Subscribe to Environment