Environment

 • Wed 05 Apr 2017 - 12:42
  ၂၀၁၀ တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး  ဥပေဒအရ မည္သည့္စီမံကိန္းမဆို မစတင္ခင္ကတည္းက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားျပဳ လုပ္ရၿပီး အဆိုပါစစ္တမ္းမ်ားအား စိစစ္ကာ စီမံကိန္းမ်ားခြင့္ျပဳေပး ျခင္းျဖစ္သည္။ လူထုအၾကား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းစစ္တမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္၊ ေတာင္းဆိုရမည္ဆုိသည့္ အသိပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ္လည္း စီမံကိန္းမ်ားကို ထိန္း ေက်ာင္းမည့္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္စီမံခန္႔ခြဲအစီအစဥ္မ်ားအား လူထုအၾကား က်ယ္ျပန္႔မႈမရွိေသးသျဖင့္ Environment Manage-ment Plan(EMP) ႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အႀကံေပးလုပ္ကိုင္ေနသူ ကိုဘိုဘိုဟန္ ႏွင့္ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
 • Wed 29 Mar 2017 - 11:44
  အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အစုိးရသည္ ၎တုိ႔အာဏာရခ်ိိန္တြင္ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုကိုတစ္ခုေပါင္းစည္းခဲ့သည္။ ဌာနႏွစ္ခုေပါင္းစည္း၍ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကို ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီး ဌာန၊ သစ္ေတာတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡအျဖစ္ အၿငိမ္းစားယူခဲ့သူ ဦးအုန္း၀င္းအား ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ဦးေဆာင္မည့္သူအား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ပယ္မွ အေတြ႕အႀကံဳရွိသူကုိ တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အာဏာရခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈသည္ အဆုိးဆုံးႏုိင္ငံမ်ား၌ ကမၻာတြင္ နံပါတ္ (၄) မွ (၃) သို႔ ခုန္တက္ခဲ့သည္။
 • Tue 21 Mar 2017 - 17:12
  ‘ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျမစ္ႀကီးမ်ား အား ကာကြယ္ပါ’ဟူေသာ ဆုိင္း ဘုတ္မ်ားက ႏုိင္ငံတကာျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေန႔ျဖစ္ေသာ မတ္လ ၁၄ ရက္ကို ႀကိဳဆိုလိုက္သည္။
 • Wed 15 Mar 2017 - 11:44
  ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေစရန္ စစ္ေတြ၊ ေပါက္ေတာ၊ ေျမပုံႏွင့္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ဒီေရေတာမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဒီေရေတာမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ NGOႏွင့္ CBOမ်ားမွ အဖြဲ႕ ၁၂ ဖြဲ႕ကို ေရြး ခ်ယ္၍ အေသးစားေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု ျပင္သစ္အေျခစုိက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း(ACTED)မွ Senior Logistic Officer ဦးစုိးမင္းကေျပာသည္။
 • Wed 15 Mar 2017 - 11:42
  ကမၻာတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမရွိသည့္ မ်ိဳးစိတ္သစ္ ဒန္းပန္းတစ္မ်ိဳးကို တနသၤာရီ သဘာ၀ႀကိဳး၀ိုင္းတြင္ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ပန္းမန္သုေတသနပညာရွင္ ေဒါက္တာေစာလြင္က ေျပာသည္။ ပန္းမ်ိဳးစိတ္သစ္ကို ၂၀၁၅ ၾသဂုတ္က အမွတ္မထင္ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီး မ်ိဳးစိတ္သစ္အျဖစ္ အတည္ ျပဳရန္ ေဒါက္တာေစာလြင္အပါ အ၀င္ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံ Leiden University တြင္ ဒန္းပန္းမ်ိဳးအုပ္ စုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာသုေတသနျပဳလုပ္ေနသူ ပါရဂူေက်ာင္းသားမစၥတာ Saroj Ruchisansakun ႏွင့္ ေဒါက္တာ သက္ယုႏြယ္တို႔ ၂ ႏွစ္ၾကာ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
 • Wed 15 Mar 2017 - 11:38
  ၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လက္မႈပစၥည္းမ်ား ျပသေရာင္းခ်မည့္ ၀ါးလက္မႈပညာပစၥည္းျပခန္း (Bam-boo Showroom) ကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ဟုျမန္မာႏုိင္ငံ ၀ါးစုိက္ပ်ဳိးေရးအသင္းဥကၠ႒ဦး၀င္းေက်ာ္ဦးကေျပာသည္။ ၀ါးထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားျပသမည့္ လက္မႈပညာ ပစၥည္းျပခန္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ၀ါးစိုက္ပ်ဳိးေရးအသင္းက ေနျပည္ေတာ္အဆင့္ျမင့္ေစ်း (သေျပကုန္းေစ်း) တြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္စီစဥ္ထားၿပီး ဧၿပီတတိယပတ္၌ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္မည္ဟု  ၎ကေျပာသည္။
 • Wed 08 Mar 2017 - 12:01
  ကမၻာ့ေရတိမ္ေဒသ စာရင္း၀င္ (Ramsar Site)မုိးယြန္းႀကီးအင္း ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ေနာ္ေ၀းအ စုိးရ၏ နည္းပညာျဖင့္ မုိးယြန္းႀကီး အင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွစ္ရွည္စီမံခ်က္ ေရးဆြဲၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေလ့လာ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား ပါ၀င္ခြင့္ရမည္ဟု စီမံခ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ ပါ၀င္သည့္ ပညာရွင္ဦးစိန္ထြန္းကေျပာသည္။
 • Wed 08 Mar 2017 - 11:58
  ျမန္မာစက္မႈဆိပ္ကမ္းတြင္ ဖမ္းမိ သည့္ ျပည္ပတင္ပို႔မည့္ တရား မဝင္သစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္း ၂၀ ဦးကို ဌာနတြင္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္မင္းက ေျပာသည္။
 • Wed 01 Mar 2017 - 12:20
  ဧရာ၀တီ ျမစ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသဧရာ၀တီျဖစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသႏွင့္ ၿမိတ္ကၽြန္းစုတုိ႔တြင္ ေတြ႕ႏုိင္သည့္ ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ ဧရာ၀တီလင္းပုိင္မ်ားကို ငါးလုပ္ငန္းဦး စီးဌာနႏွင့္ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕(WCS)တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ မင္းကြန္းမွ ေက်ာက္ေျမာင္းဧရိယာအထိ ဧရာ၀တီလင္းပုိင္ထိန္းသိမ္း ေရးနယ္ေျမအျဖစ္လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိသည္။ ေနာက္ဆုံး စာရင္း ေကာက္ယူမႈမ်ားအရ လင္းပုိင္အ ေရအတြက္တုိးလာသည္ဆုိေသာ္လည္း ဘက္ထရီေရွာ့ခ္တုိက္ငါးဖမ္းဆီးမႈ၊ ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚကာ ထိခုိက္ေသဆုံမႈမ်ား ရွိေနေသးရာ ဧရာ၀တီလင္းပုိင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕(WCS)မွ ဧရာ၀တီလင္းပုိင္ ထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္သူ LANDSCAPE COOR-DINATIOR ကိုိႏုိင္လင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။
 • Wed 22 Feb 2017 - 12:01
  လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ သစ္တင္ပို႔မႈအေပၚ အခြန္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံမည္ ဆိုပါကျပည္တြင္းရွိ သစ္အေျခခံလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းဖြယ္ရွိေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။
 • Wed 22 Feb 2017 - 11:58
  ျပည္တြင္းသံုးရန္ ေရာင္းခ်ေပးသည့္ သစ္မ်ား ျပည္ပသုိ႔တင္ပို႔ေနမႈကို ယခုႏွစ္ ဧၿပီကစ၍ ရပ္ဆိုင္းေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။ ‘‘ဧၿပီလကစၿပီး လံုး၀ခြင့္မျပဳ ေတာ့ပါဘူး။ အရင္ထုတ္ထားတဲ့ သစ္ေတြေလာက္ပဲ ခြင့္ျပဳေတာ့မယ္’’ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသိန္းတိုးက ေျပာသည္။
 • Wed 22 Feb 2017 - 11:53
  တရားမဝင္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမည့္ အရပ္ဘက္၊ ကုမၸဏီႏွင့္ အစိုးရပါဝင္ေသာ သံုးပြင့္ဆိုင္ၫႊန္ေပါင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းမည္ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဇာက ေျပာသည္။ တရားမဝင္ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေမလအထိ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားျပဳ လုပ္ၿပီးေနာက္ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၄ ဦးပါ အဆိုပါသံုးပြင့္ဆုိင္ၫႊန္ေပါင္းအဖြဲ႕ကို ယခုႏွစ္အတြင္း ဖြဲ႕စည္းမည္ဟု ဦးေက်ာ္ေဇာက ေျပာသည္။
 • Wed 15 Feb 2017 - 13:52
  ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ အက်ဳိး ဆက္မ်ားကို ဒုတိယအဆုိး၀ါးဆုံး ခံေနရေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအက်ဳိးဆက္အျဖစ္ မုန္တိုင္းမ်ား၊ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား၊ မုိးေခါင္ေရရွားမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ႏွစ္စဥ္ နီးပါးႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ ထုိသုိ႔ေျပာင္းလဲလာသည့္  ရာသီဥတုႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြေစရန္ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တစ္ရပ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕(MCCA)ႏွင့္ သယံဇာ တႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္က်င္ထိန္း သိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္း ေရးဆြဲေနၿပီး မၾကာမီထုတ္ျပန္ရန္ရွိပါသည္။ MCCA၏ ေလ့လာခ်က္အရ လပြတၱာႏွင့္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ တို႔သည္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္အပူခ်ိန္မ်ားတုိးကာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေနာက္ဆက္တြဲ ထိခုိက္မႈဒဏ္ကို ပုိမုိႀကံဳေတြ႕ရမည္ျဖစ္၍ ယင္းေဒသမ်ား၌ ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္ေျခမ်ားႏွင့္အမ်ဳိးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကို  ျမန္မာႏုိင္ငံရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာပူးေပါင္းအဖြဲ႕ (MCCA)မွ နည္းပညာအႀကံေပး ဦးဟုန္းလိန္း(ခ)ဆုိင္မြန္ႏွင့္ ေမးျမန္းထားသည္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။
 • Wed 08 Feb 2017 - 11:38
  CITES အဖြဲ႕က ဇန္န၀ါရီလတြင္ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္မည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ သစ္မ်ိဳးစိတ္မ်ား - ဒဲဗာဂ်ီးယားမ်ဳိးႏြယ္၀င္အျဖစ္ တမလန္း၊ ပိေတာက္အပါအ၀င္ ရွားပါးသစ္မ်ားကို သတ္မွတ္လိုက္သည့္အတြက္ တမလန္းသစ္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ ကားခြင့္သည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ မၿပီးျပတ္ေတာ့ေပ။ ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရမည့္ မ်ဳိးစိတ္အျဖစ္ ထားရွိသတ္မွတ္ေရးသည္ ၂၀၁၇တြင္ အသက္၀င္လာေသာ္လည္း လုိအပ္ခ်က္ရွိလာပါက သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံတြင္ ရွိေနသည့္ CITESအဖြဲ႕၏ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားရန္ CITES ဗဟိုအဖြဲ႕က ေျဖေလွ်ာ့ခြင့္ျပဳထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ CITES (မ်ိဳးဆက္ပ်က္သုန္းလုဆဲ ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၧန္ႏွင့္ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မွဳဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းအဖြဲ႕) က တားျမစ္ထားေသာ ဒဲဗာဂ်ီးယားမ်ဳိးစိတ္၀င္အပင္မ်ဳိးေပါင္း ၄၃မ်ဳိး ေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္အျခားႏုိင္ငံနည္းတူ အဆုိပါတားျမစ္ခ်က္ကို လုိက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေပါက္ ေရာက္ေသာ ဒဲဗာဂ်ီးယားသစ္မ်ဳိး စိတ္ ၄၃မ်ဳိးအနက္ တမလန္း၊ ပိ ေတာက္၊ ရင္းတုိက္၊ မဒမသစ္တုိ႔သည္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာသစ္မ်ား ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ သစ္မ်ဳိးစိတ္ႏွစ္ခုတြင္ အထင္ရွားဆုံးမွာ တမလန္းသစ္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္မွ၀ယ္လိုအားမ်ားေသာ သစ္လည္းျဖစ္သည္။
 • Wed 01 Feb 2017 - 11:23
  ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္သည္ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ေရတိမ္ေဒသေန႔ျဖစ္သည္။ ေရတိမ္ေဒသမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးႀကီးမားမႈေၾကာင့္ ေရတိမ္ေဒသမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေစေရး ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းရန္ ရည္ရြယ္ကာ ႏွစ္စဥ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္ ကို ေရတိမ္ေဒသေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအဝင္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးက ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိသည္။ စိမ့္ေျမ၊ ရႊံ႕ႏြံ၊ လတာျပင္ အပါအဝင္ ျမစ္ေခ်ာင္း၊ အင္းအုိင္၊ ေရခ်ိဳေရငန္၊ ေရရွင္ေဒသမ်ား၊ သဘာဝအတိုင္း (သုိ႔မဟုတ္) လူ တုိ႔ျပဳလုပ္ထားေသာ ဆည္ေျမာင္း ေရကန္မ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ကမ္းေျခ ဒီေရေတာေဒသမ်ားသည္ ေရတိမ္ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပင္လယ္ကမ္းေျခ ေဒသမ်ားဆုိင္ရာ ေရတိမ္ေဒသမ်ား၊ အင္းအုိင္ႏွင့္ ေရကန္မ်ားဆုိင္ရာ ေရတိမ္ေဒသမ်ား၊ ႏြံႏွစ္၊ သစ္ေဆြးေဒသမ်ားဆုိင္ရာ ေရတိမ္ေဒသမ်ား၊ စိမ့္ေတာ၊ စိမ့္ေျမမ်ားဆိုင္ရာ ေရတိမ္ေဒသမ်ား၊ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသဆုိင္ရာ ေရတိမ္ေဒသမ်ားဟူ၍ ေရတိမ္ေဒသမ်ားကို အမ်ိဳးအစားငါးခု ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည္။
 • Wed 25 Jan 2017 - 12:07
  အင္းေလးကန္ေရျပင္ထက္ တြင္ မီးပံုးပ်ံစီးႏိုင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဆာင္းခုိ ငွက္မ်ား ၀င္ေရာက္မႈနည္းပါးသြားသည္ဟု အင္းေလးကန္ေဘးမဲ့ ေတာမွ သတင္းရရွိသည္။
 • Wed 25 Jan 2017 - 12:04
  အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေတာင္ တန္းေဒသ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန (ICIMOD)ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ မဲေခါင္၊ ယန္စီႏွင့္ သံလြင္ျမစ္မ်ား ျမစ္ဖ်ား ခံရာ ဟိမဝႏၲာေတာင္တန္းေဒသ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာပါဝင္မည္ဟု သတင္းရရွိ သည္။
 • Wed 25 Jan 2017 - 12:02
  တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဆင္အစြယ္ႏွင့္ ခႏၶာကုိယ္အစိတ္ အပိုင္း ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ အတြက္ ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၇ အၾကား ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ေတာ ဆင္႐ိုင္း ၁၂ ေကာင္ခန္႔ အသတ္ခံ ခဲ့ရေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိ သည္။
 • Wed 18 Jan 2017 - 11:24
  ႏွစ္စဥ္ႏို၀င္ဘာမွ မတ္လအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေဒသမ်ားတြင္ လာေရာက္က်က္စားသည့္ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ၊ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား သတိထားမိသည့္ အခ်က္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက ေလာက္ငွက္မ်ားလာေရာက္ က်က္စားမႈမရွိေတာ့ဘဲ နည္းပါးလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ‘‘လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္က အေျခအေနနဲ႔ ေျပာရင္ေတာ့ အဲဒီတုန္းကဆို ဘာေကာင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ မည္းခနဲတက္လာတာ။ အမ်ားႀကီး။ အခုက ဒီနား ၁၀ ေကာင္၊ ဟိုနား ၁၀ ေကာင္ဆင္းၾကတာေပါ့။ အေကာင္အေရအတြက္ နည္းပါးတာမွန္ေပမယ့္ ဒီကိုမလာေပမယ့္ တျခား ေနရာကိုေရာက္ခ်င္ေရာက္မယ္။ အေကာင္ေရနည္းသြားသလို ေနရာေတြလည္း က်ဥ္းသြားတယ္’’ဟု ျမန္မာငွက္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အသင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာသိန္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
 • Wed 11 Jan 2017 - 22:22
   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီး မားဆံုးကန္ျဖစ္ေသာ အင္းေတာ္ ႀကီးကန္တြင္ ငွက္မ်ိဳးစိတ္စာရင္း ေကာက္ယူမႈအရ ေရေပ်ာ္ငွက္မ်ိဳး စိတ္ ၁၀၁ မ်ိဳးမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ ၿပီး ငွက္ေကာင္ေရစာရင္းကို ေရ တိမ္ေဒသအဖဲြ႕အစည္း Wetland International သို႔ေပးပို႔မည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ အင္းေတာ္ႀကီးကန္တြင္ အ ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေတာ႐ိုင္း တိ ရစၧာန္ႏွင့္သဘာ၀အပင္မ်ားအဖြဲ႕ ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ လမ္းေၾကာင္းသံုးခုျဖင့္ ေရေပ်ာ္ငွက္စာရင္း ေကာက္ယူခဲ့ ရာ သစ္ေတာငွက္အပါအ၀င္ ေရ ေပ်ာ္ငွက္မ်ိဳးစိတ္ ၁ဝ၁ မ်ိဳး၊ ေကာင္ေရ ၁၇,၂၂၃ ကို မွတ္တမ္း တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

Pages

Subscribe to Environment