Environment

 • Wed 07 Oct 2015 - 10:52
  လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္လခန္႔က တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ မိုင္းလားၿမိဳ႕က ဆင္ေမွာင္ခိုသမားမ်ားစတည္းခ်ရာစခန္းတစ္ခုတြင္ အတင္းအက်ပ္က်ဳံးသြင္းခံရသည့္ ေတာဆင္႐ိုင္းအေကာင္ ၃၀ ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္ဟု မစၥလတ္ခ္က ေျပာသည္။
 • Thu 01 Oct 2015 - 17:44
  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ငွက္ထိန္းသိမ္းေရး  နယ္ပယ္တြင္ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္သည့္ တုိးတက္မႈ ႏွစ္ရပ္ ရွိသည္။ ယင္းမွာ ယခုႏွစ္ပုိင္းအတြင္း ငွက္မ်ဳိးစိတ္သစ္မ်ား ေတြ႕ရွိမွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ငွက္ ၾကည့္ျခင္းကို စိတ္၀င္စားသည့္ ခရီးသြားမ်ား မ်ားျပားလာျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။
 • Thu 24 Sep 2015 - 17:38
  အဓိက အတုိက္အခံ အင္အားစုႀကီးျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကအက်ဆံုး စီးပြားေရးက႑ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္မည္ဆုိပါက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မထိခိုက္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ေရြးခ်ယ္ရမည္ဟု သေဘာေပါက္ထားသည္။ 
 • Sat 19 Sep 2015 - 16:27
  ေရရွားပါးမႈျပႆနာကို ႏွစ္စဥ္ႀကံဳ ေတြ႕ေနက်ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပိုင္း ေဒသမ်ားတြင္ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ား ရင္ဆုိင္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ မၾကာမီ ေရရွားပါးမႈျပႆနာကို ယခင္ထက္ ပိုမိုဆုိးရြားစြာ ရင္ဆိုင္ရႏုိင္ဖြယ္ရွိေနသည္။
 • Thu 17 Sep 2015 - 22:01
  ပဲခူး႐ိုးမအတြင္း ဆင္ ေဘးမဲ့ေတာ တည္ေထာင္ၿပီး ဆင္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ ၾသ စေၾတးလ်အေျခစိုက္ ဇီ၀မ်ဳိးစံုမ်ဳိး ကြဲထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုက ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ၾသစေၾတးလ်အေျခစိုက္ ဇီ၀မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕အ စည္းျဖစ္သည့္ Four Paws Inter-national အဖြဲ႕သည္ ပဲခူး႐ိုးမေဒသအတြင္း ဆင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ ေဆာင္ရန္ ဆင္ေဘးမဲ့ေတာတစ္ခုတည္ေထာင္ၿပီး ဆင္စခန္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ကာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း သားငွက္တိရစၧာန္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက ေျပာသည္။ ထိုသို႔ ကမ္းလွမ္းလာသည့္ အတြက္ ပဲခူး႐ိုးမေဒသအပါအ၀င္ ဆင္ထိန္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ မည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ႏွင့္ ေဒသ တို႔ကို သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာ့ သစ္လုပ္ငန္းမွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ားပူးေပါင္း ၍ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း ဆိုင္ရာ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေလ့လာဆန္း စစ္မႈရလဒ္အေပၚမူတည္၍ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ၎က ေျပာသည္။
 • Thu 17 Sep 2015 - 12:05
  ကုလသမဂၢ ကမၻာ့စားနပ္ ရိကၡာႏွင့္စိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕က ကမၻာ့သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈသည္ ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း မည္မွ်ေျပာင္းလဲေၾကာင္း အစီရင္ခံစာကို ကမၻာ့သစ္ေတာမ်ား ညီလာခံတြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္အခါ ျမန္မာက ထိပ္ဆံုးမွ ပါဝင္လာသည္။ 
 • Fri 11 Sep 2015 - 17:58
  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ယခုအခါ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္း က်န္ရွိသည္ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကေတာ့ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈမွာ ၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္သာ က်န္ႏုိင္ေတာ့သည္ဟု ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ျပၾကသည္။ 
 • Mon 07 Sep 2015 - 23:08
  စက္တင္ဘာ ၇ ရက္က ထုတ္ျပန္ေသာ ကမၻာ့သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈအမ်ားဆံုးစာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အဆင့္(၃)ေနရာ ၌ ရပ္တည္ေနသည္။ ငါးႏွစ္တာ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သစ္ေတာ ဟက္တာ ငါးသိန္းေလးေသာင္းႏႈန္း ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ျပဳန္းတီးလ်က္ရွိသည္။
 • Sat 05 Sep 2015 - 13:58
  ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္းက ေတာဆင္႐ုိင္းအႀကီး ေလးေကာင္၊အေသး ႏွစ္ေကာင္ ပါ၀င္သည့္ ေတာဆင္႐ိုင္းအုပ္စုသည္ ယင္းတုိ႔၏ ေနရင္းေဒသ နတ္ေမာက္သစ္ေတာ ႀကိဳး၀ုိင္းမွ အျပင္သို႔ေရာက္ရွိလာသည္။ ေတာဆင္႐ုိင္းအုပ္စုကို နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ လဘူးကဲြေက်းရြာအုပ္စု သရက္ေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္ စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ နယ္ကြၽံကာ မိတၳီလာ၊ မလႈိင္၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕ရွိ ရြာအနီးနားမ်ားသုိ႔ လွည့္လည္သြားလာခဲ့သည္။
 • Tue 25 Aug 2015 - 17:08
  ေကာ္ဖီေရာင္လႊမ္းသည့္ ေရ ေတြက ကေလးၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတစ္ ၀ိုက္ရြာမ်ားကို ဧရိယာက်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ဖံုးလႊမ္းထားေသာအခ်ိန္ထိ ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ၾကရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက ၿမိဳ႕လူထုအား အသိေပးေၾကညာထားျခင္းမရွိခဲ့ဟု ၿမိဳ႕ခံဦးဘၾကဴကေျပာသည္။
 • Sat 22 Aug 2015 - 17:19
  2015တြင္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ အယ္လ္နီညိဳ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈ သည္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျပင္းထန္ဆံုး ျဖစ္လာမည္ကို ပညာရွင္မ်ားက စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း သိရ သည္။
 • Sat 22 Aug 2015 - 17:12
  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေနရာအေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ ေရလႊမ္းမိုးမႈကို ဆုိး ရြားစြာခံခဲ့ရသည္။ ေရလႊမ္းမိုးမႈ ဒဏ္ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စုအမ်ား အျပား ေရေဘးသင့္ခဲ့ရၿပီး လူေသ ဆံုးမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ေရႀကီးမႈျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္း ရင္းတြင္ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးမႈက အခ်က္တစ္ခ်က္အျဖစ္ ပါ၀င္ကာ ေရစုပ္ယူထိန္းသိမ္းေပးထား သည့္ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးလာ ျခင္းေၾကာင့္ သစ္ပင္မ်ားမွာ ေရ စုပ္ယူႏုိင္ျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ျမစ္ ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ ဒလေဟာစီး၀င္ ကာ ေရႀကီးမႈမ်ား၊ ေျမၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္လာရေတာ့သည္။ ယင္းအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရ ႀကီးရာေဒသတြင္ ပါ၀င္သည့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၌ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာ ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ သဘာ၀၀န္း က်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစၧာန္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအးခ်ိဳႏွင့္ေမးျမန္းထားသည္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ ျပလိုက္ပါသည္။
 • Wed 12 Aug 2015 - 12:15
  ဖိုခံုေလာက္ဆုိင္ မီးဖိုေပၚရွိ ဒယ္အိုးအတြင္းမွ ဆီပူလာရန္ ဇြန္း တစ္ေခ်ာင္းကိုင္၍ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးေစာင့္ဆိုင္းေနသည္။ အဆုိပါ အမ်ိဳးသမီးအနီး ဝါၾကန္႔ၾကန္႔အင္ဖက္တစ္ခုေပၚတြင္ မည္သည့္ေႁမြ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္ကိုပင္ ခြဲျခားရန္ခက္ေနသည့္ အေရခြံဆုတ္ခံထားရေသာေႁမြအခ်ိဳ႕ကို ျဖန္႔လွန႔္ ထားသည္။
 • Sat 08 Aug 2015 - 18:04
  ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ ကမၻာေပၚ၌ က်ားက်န္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕က ယင္းတို႔ ႏုိင္ငံတြင္ တုိးပြားလာသည့္ က်ားေကာင္ေရစာရင္းကို ေၾကညာခဲ့ၾကေသာ္လည္း က်ားေကာင္ေရနည္းသည့္စာရင္းဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအဝင္ အာရွႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕က ေၾကညာႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။
 • Sat 01 Aug 2015 - 17:02
  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ယခင္က ႏုိင္ငံေတာ္ သီးသန္႔ ရန္ပံုေငြမရွိဘဲ လည္ပတ္ခဲ့ရာမွ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္ လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ သည္။ ရန္ပံုေငြထူေထာင္ရန္ မူအားျဖင့္ အစိုးရက ခြင့္ျပဳထားသည္မွာ သံုးႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ အဆိုပါရန္ပံုေငြ ျဖင့္ လည္ပတ္ေနသည့္ ထိန္းသိမ္း ေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုမွ် မရွိေသး ေပ။ 
 • Sun 26 Jul 2015 - 16:07
  အႀကံျပဳခ်က္မွာအင္းေလးကန္တြင္ အဓိက ေဒသသီးႏွံမ်ိဳး စိတ္မ်ားကိုသာ ဦးစားေပးစိုက္ပ်ိဳး ရန္၊ ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ခင္းမ်ားအျဖစ္ ဦးစားေပးစိုက္ပ်ိဳးရန္ႏွင့္ဓာတ္ ေျမၾသဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်သံုးစြဲရန္ျဖစ္သည္။
 • Sat 18 Jul 2015 - 15:17
  ဒုတိယအႀကိမ္ သြားေရာက္ေသာ သမၼတ၏ ဂ်ပန္ခရီးစဥ္တြင္ နာဂိုယာၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။ သမၼတသက္တမ္းကုန္ဆံုးရန္ ရွစ္လအလိုတြင္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ အဆိုပါခရီးစဥ္က သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ားအတြက္ အာ႐ံုစိုက္စရာျဖစ္ေန သည္။ 
 • Thu 16 Jul 2015 - 20:32
  အေရးႀကီးဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ ထိန္းသိမ္းရန္ ေနရာအျဖစ္ သတ္ မွတ္ထားသည့္ မအူပင္ေဒသ၀န္းက်င္တြင္ ေနထိုင္က်က္စားေသာ  ရွားပါးစာရင္း၀င္ႀကိဳးၾကာေခါင္း နီႏွင့္ ေရေပ်ာ္ငွက္မ်ားကို အစာအဆိပ္ခ်ဖမ္းဆီးမႈမ်ားရိွေနေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။  မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရလဲက ေလးတြင္ ေနထိုင္က်က္စားေသာ ေရေပ်ာ္ငွက္မ်ားကို အစာအဆိပ္ ခ်ျခင္းအျပင္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဖမ္းဆီးစားေသာက္ျခင္း၊ ေရာင္း ခ်ျခင္းမ်ားရိွေန၍ ရွားပါးစာရင္း ၀င္ငွက္မ်ား ေရရွည္ရပ္တည္ေရး အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရ ေၾကာင္း သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရး အဖဲြ႕(WCS) မွ ငွက္ထိန္းသိမ္း ေရးေဆာင္ရြက္ေနသူ ကုိႏုိင္လင္းက ေျပာသည္။ ယင္းေနရာတြင္ ရွားပါးစာ ရင္း၀င္ ႀကိဳးၾကာေခါင္းနီမ်ား၊ ငွက္က်ား၊ ငွက္ႀကီး၀န္ပို၊ ဥပန္းငွက္ မ်ားအပါအ၀င္ ေရေပ်ာ္ငွက္အ မ်ားအျပား ေနထိုင္က်က္စားၿပီး ရွားပါးငွက္မ်ားအတြက္ ထိန္းသိမ္းသင့္ေသာ ေနရာ (Impor-tant Bird Area) အျဖစ္ အႀကံျပဳ ထားသည့္ ေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။
 • Sat 11 Jul 2015 - 15:57
  ထံုးေက်ာက္ဂူမ်ားအတြင္း ေနထုိင္ေသာ လင္းႏုိ႔မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ေလ့လာရန္ ထံုးေက်ာက္ဂူ အမ်ားအျပားရိွရာ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ပိတ္ခ်င္းေျမာင္ ေရတံခြန္အနီး၀န္းက်င္သို႔ ႏုိင္ငံတကာ တိရစၧာန္ႏွင့္ အပင္ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕(FFI) မွ ကုိေအာင္လင္းတို႔ အဖဲြ႕သြားေရာက္ခဲ့ရာ ထံုးေက်ာက္ဂူေရာ လင္းႏို႔မ်ားကုိပါ မေတြ႕ခဲ့ရေတာ့ဟု ဆုိပါသည္။
 • Thu 02 Jul 2015 - 11:29
   ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္ အတြင္းရိွ သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရန္ ရိွေနေသာ ထိုင္းအစိုးရက ႏုိင္ငံ၏ စုိက္ပ်ိဳးေရလိုအပ္ခ်က္အတြက္ သံလြင္ျမစ္မွ ေရယူရန္ရိွသည့္ အစီအစဥ္ကုိ ျပည္တြင္း႐ုပ္သံမီဒီယာမ်ားႏွင့္ သတင္းစာမ်ား၌ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Pages

Subscribe to Environment