စီးပြားေရးကို ဖြင့္တဲ့မူဝါဒ(Liberalization)ဒါမွမဟုတ္ တည္ေဆာက္ဆက္ဆံပံုအေျပာင္းအလဲ

Publication: 
7Day Daily

List of stories

  • မူဝါဒ ၅ အျဖစ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာေတြကို ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္မွာ စီးပြားေရးလုပ္သာ ကိုင္သာဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးတဲ့အ ေၾကာင္း အရင္အပတ္က ကြၽန္ ေတာ္စေျပာပါတယ္။ ဒါက ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာ စလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္တာ ေၾကာင့္၊ ေနာက္ပိုင္း လူေတြ အသိမ်ားလာတာေၾကာင့္၊ ကုန္သည္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ေတြက အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါမွာ လည္း ကိုးကားေျပာဆိုလာၾက တာေတြ ရွိလာခဲ့တာေၾကာင့္ ဒါနဲ႔ စေျပာလိုက္တာပါ။ တကယ္ ေတာ့ လစ္ဘရယ္လိုက္ေဇးရွင္း (ဒါမွမဟုတ္)ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာေတြ ကို ေျဖေလွ်ာ့တာဟာ စီးပြားေရး လုပ္သာကိုင္သာဝန္းက်င္ဖန္တီး တာထက္ မကပါဘူး။ ေအာင္ျမင္ သြားၾကတဲ့ အစိုးရေတြဟာ စီးပြား ေရးသေဘာအရ ၾကည့္ၿပီး ပိုဖြင့္ ၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။