အတြဲ (၁၆)၊ အမွတ္ (၄၉)

Issue Date: 
Thursday, February 15, 2018
Myanmar Date: 
၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလကြယ္၊ ဗုဒၶဟူး၊ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၈)
Publication: 
7Day News

List of stories

 • Thursday 2018-02-15
  အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ ဒုတိယ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သင္တန္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေမလ ၁၆ ရက္အထိ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမည္ဟု အေ၀းသင္တကၠ သိုလ္မ်ားက ေၾကညာထားသည္။
 • Thursday 2018-02-15
  လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေျပာင္းလဲမည့္ ဒုတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္ အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ကိုယ္စားျပဳဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို မတ္လ ၃၀ ရက္မွ ဧၿပီ ၁၂ ရက္အထိ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အ ဆင့္ သင္ျပနည္းသင္တန္းေပးမည္ ဟု ပညာေရးသုေတသန၊ စီမံကိန္း ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္လတ္ထြန္းက ေျပာၾကား သည္။
 • Thursday 2018-02-15
  ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအားတကၠသုိလ္ ၀င္စာေမးပြဲ အေျဖလႊာစစ္ေဆး ေရးတာ၀န္ေပးရာတြင္ ၎တို႔ လက္ရွိသင္ၾကားေနသည့္ဘာသာရပ္ႏွင့္ အေျဖလႊာစစ္ေဆးမည့္ ဘာသာရပ္ကုိက္ညီမႈရွိ၊ မရွိ စိစစ္ တာ၀န္ေပးရန္ ၫႊန္ၾကားထား ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာ နၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးမ်ိဳးၫြန္႔ က ေျပာသည္။
 • Thursday 2018-02-15
  လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ရာထူးတိုး အေျပာင္းအေရႊ႕မ်ားကို ဇြန္လေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ မတိုင္မီ အၿပီးေဆာင္ရြက္မည္ဟု ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦး ဝင္းေမာ္ထြန္းက ေျပာသည္။
 • Thursday 2018-02-15
  ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြမႈ သည္ ၂၀၁၈ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းအတြင္း သိသာစြာ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။
 • ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမရွိေၾကာင္းအပါအဝင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥမ်ား လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာသည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသာ ဝင္ေရာက္ကစားခြင့္ရွိသည့္ ကာစီႏိုလုပ္ငန္္းမ်ားကို တရားဝင္ခြင့္ျပဳႏုိင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခ်က္က စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည္။ ထို႔အျပင္ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ အျမတ္မ်ားစြာမယူမည့္ ေဆးခန္းမ်ားဖြင့္ေပးမည္ဟု က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးက သတင္းစကားပါးသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တုိ႔တြင္ တစ္ပတ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအနက္ ထူးျခားသည့္အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ကို 7Day News က ျပန္လည္ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
 • Wednesday 2018-02-14
  ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြမႈ သည္ ၂၀၁၈ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းအတြင္း သိသာစြာ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕က ေျပာ သည္။
 • Thursday 2018-02-15
  ရန္ကုန္တိုင္းရွိ ေဆး႐ုံႀကီးခုနစ္ခုတြင္ ေမြးရာပါကုိယ္အဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့ေသာကေလးေမြးဖြားမႈမ်ား အနက္ ေျခပြား၊လက္ပြားပါရွိေသာ ကေလးငယ္ႏွင့္ ေျခခြင္ေသာ ကေလးငယ္ေမြးဖြားမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနေၾကာင္း က်န္းမာေရးသုေတသနစာတမ္းတစ္ခု၌ ေဖာ္ျပထားသည္။
 • Wednesday 2018-02-14
  လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ရာထူးတိုး အေျပာင္းအေရႊ႕မ်ားကို ဇြန္လေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ မတိုင္မီ အၿပီးေဆာင္ရြက္မည္ဟု ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦး ဝင္းေမာ္ထြန္းက ေျပာသည္။
 • Thursday 2018-02-15
  စိတ္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူ၀ါဒျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ရြာသာႀကီးစိတ္က်န္းမာေရးေဆး႐ုံ(ရန္ကုန္) ကထိက ေဒါက္တာ သက္ေဇာ္က ေျပာသည္။
 • Wednesday 2018-02-14
  ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအားတကၠသုိလ္ ၀င္စာေမးပြဲ အေျဖလႊာစစ္ေဆး ေရးတာ၀န္ေပးရာတြင္ ၎တို႔ လက္ရွိသင္ၾကားေနသည့္ဘာသာရပ္ႏွင့္ အေျဖလႊာစစ္ေဆးမည့္ ဘာသာရပ္ကုိက္ညီမႈရွိ၊ မရွိ စိစစ္ တာ၀န္ေပးရန္ ၫႊန္ၾကားထား ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာ နၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးမ်ိဳးၫြန္႔ က ေျပာသည္။
 • Wednesday 2018-02-14
  အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ ဒုတိယ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သင္တန္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေမလ ၁၆ ရက္အထိ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမည္ဟု အေ၀းသင္တကၠ သိုလ္မ်ားက ေၾကညာထားသည္။
 • Wednesday 2018-02-14
  လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေျပာင္းလဲမည့္ ဒုတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္ အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ကိုယ္စားျပဳဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို မတ္လ ၃၀ ရက္မွ ဧၿပီ ၁၂ ရက္အထိ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အ ဆင့္ သင္ျပနည္းသင္တန္းေပးမည္ ဟု ပညာေရးသုေတသန၊ စီမံကိန္း ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္လတ္ထြန္းက ေျပာၾကား သည္။ 
 • Wednesday 2018-02-14
  ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ ရက္လႊမ္းၿခံဳမႈ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာၿပီး ယခု ၂၀၁၈ အတြင္း ေဝးလံသည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မ်ားရရွိလာေစရန္  အဓိကထားေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ဆက္သြယ္ ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစိုးသိန္းက ေျပာ သည္။ 
 • Thursday 2018-02-15
  တယ္လီေနာသည္ ျမန္မာအပါအဝင္ အာရွတိုက္၌ Capture အက္ပလီေကးရွင္းဝန္ေဆာင္မႈကို ၂၀၁၈ မတ္လ ၁ ရက္၌ စတင္ရပ္ဆုိင္းမည္ဟု ေၾကညာသည္။
 • Wednesday 2018-02-14
  ဆမ္ေဆာင္းကုမၸဏီသည္ ၎တို႔ ၏ မ်ိဳးဆက္သစ္စမတ္ဖုန္းမ်ား ျဖစ္ေသာ Galaxy S9 ႏွင့္ S9+ တို႔ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္တြင္ စတင္မည့္ ဘာစီလိုနာၿမိဳ႕ ကမၻာ့ မိုဘိုင္းဖုန္းျပပြဲ (MWC) ၌ ျပသ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆမ္ေဆာင္း ကုမၸဏီက အတည္ျပဳသည္။
 • Wednesday 2018-02-14
  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံသား မွတ္ပံုတင္စနစ္ကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မွတ္ပံုတင္စနစ္ျဖင့္ ကူးေျပာင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးလိုအပ္သည့္ နည္းပညာအကူအညီမ်ား ေပး မည္ဟု အူရီးဒူးျမန္မာအမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ Mr.Vikram Sinha က ေျပာ သည္။ 
 • Wednesday 2018-02-14
  ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္းရွိ စာ သင္ေက်ာင္းငါးေထာင္ခန္႔တြင္ ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတိုင္ငယ္ မ်ား ထားရွိကာ အင္တာနက္အခ မဲ့အသုံးျပဳခြင့္ေပးရန္ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ ကမ္းလွမ္းထား ေၾကာင္း စတုတၳေျမာက္ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာအျဖစ္၀န္ ေဆာင္မႈေပးမည့္ MyTel ၏ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္မင္းဦးက ေျပာသည္။ 
 • Wednesday 2018-02-14
  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း ၾကည့္ျမင္တိုင္ တစ္ဖက္ကမ္း၌ ၿမိဳ႕သစ္တည္ေတာ့မည္ဟူေသာ သတင္းစကားကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အခိုင္အမာၾကားသိရ၏။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေျပာစကားကို ‘မ’ တစ္လံုးေဆာင္၍ ‘မတည္ပါႏွင့္’၊ ‘မလုပ္ပါႏွင့္’ဟု ေျပာလွ်င္ အလြန္ရင့္သီးရာေရာက္မည္ထင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ‘မ’ တစ္လံုးေရွာင္၍ ၿမိဳ႕သစ္တည္ျခင္းအမႈမွ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေၾကာင္း (သို႔မဟုတ္)ဆုိင္းငံ့သင့္ေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို တင္သြင္းလို၏။
 • Wednesday 2018-02-14
  မၾကာမီက ကြၽန္ေတာ္တို႔ရပ္ကြက္ စာၾကည့္တိုက္ကို ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ သူ ပညာရွင္တစ္ဦးလာေရာက္ ေလ့လာပါတယ္။ စာၾကည့္တိုက္ ရဲ႕ ေန႔စဥ္၀န္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ သူသိလိုတာေတြ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾက တာ တစ္နာရီနီးပါး ၾကာသြားခဲ့ပါတယ္။ ျပန္ခါနီး သူ႕ရဲ႕လက္နဲ႔ ေျခဖမိုးေတြကို သူျပန္ၾကည့္တဲ့အ ခါ အနီေရာင္အဖုေလးေတြ ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ ‘‘ေမာ္စကီြတို၊ ေမာ္စကြီတို’’လို႔ အလန္႔တၾကားေရရြတ္ ပါတယ္။ စာၾကည့္တိုက္ကအျပန္ အိမ္ရာထဲက ေရေျမာင္းေတြပိတ္ ဆို႔နံေစာ္ေနတာကိုလည္း လက္ ညႇိဳးထိုးၿပီး ‘‘ေမာ္စကြီတို ၊ ေမာ္စ ကီြတို’’လို႔ ေအာ္ျပန္ပါေသးတယ္။
 • Wednesday 2018-02-14
  တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) အေနျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ တစ္ ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)  လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ဆုံးျဖတ္ခ့ဲရာ NMSP အေနျဖင့္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္ဆုိသည့္ အခ်က္အပါအ၀င္ အဖဲြ႕အစည္း၏  ရပ္တည္မႈ၊ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ေဒသအေျခအေနမ်ားကို NMSP ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ႏွင့္ NMSP ထား၀ယ္ခ႐ုိင္ ဥကၠ႒တာ၀န္ ယူထားသူ ႏုိင္ဉာဏ္ထြန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ျပန္ လည္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။
 • Wednesday 2018-02-14
  ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ေျမာက္ကိုရီးယား အားကစား အသင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ အားလံုးနီးပါးကို ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရက က်ခံေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။
 • Wednesday 2018-02-14
  (တစ္)
 • Wednesday 2018-02-14
  ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္က သူငယ္ခ်င္း ကဗ်ာဆရာ တစ္ေယာက္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုဖို႔ သဃၤန္းကၽြန္း စံျပေစ်းကို ေရာက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ စံျပေစ်းဆိုတာ ေရႊလက္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္မွာေတာ့ တကယ့္အစည္ကားဆံုး ေစ်းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ကားေတြ၊ ဆိုက္ကားေတြ၊ လူေတြ႐ႈပ္လြန္းတာ ေၾကာင့္ ေစ်းအနားမွာ လမ္းျဖတ္ကူးရတာ ေတာ္ေတာ္သည္းထိတ္ ရင္ဖိုဆန္လြန္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ထင္ပါရဲ႕။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက စံျပေစ်းမီးပြိဳင့္နားမွာ လူကူးခုံး ေက်ာ္ တံတားသစ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အရင္အေခါက္ေတြ ေရႊလက္ေရာက္တုန္းက တံတားသစ္ႀကီး တည္ေဆာက္ေနဆဲပဲရွိေသးတယ္။ တည္ေဆာက္ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ေတာ့လည္း ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ မျပဳေသးလို႔ တံတားသစ္ႀကီးကို အသံုးျပဳခြင့္ မႀကံဳခဲ့ပါဘူး။ အခုတစ္ခါေရာက္ေတာ့ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ပါပဲ။ တံတားသစ္ႀကီးကို အသံုးျပဳခြင့္ရလိုက္ပါတယ္။
 • Wednesday 2018-02-14
  ကုန္လႊဲကုန္ပို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (Delivery Van) မ်ား မူလစက္႐ံု ထုတ္ပံုစံမဟုတ္ပါကယာဥ္နံပါတ္ ထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကား မႈဦးစီးဌာနက ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္း တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။
 • Wednesday 2018-02-14
  ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ တြင္ ပထမအႀကိမ္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာျပပြဲကို မတ္လ ၂၆ ရက္ကစတင္ကာ ငါးရက္ၾကာက်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ သင္းဥကၠ႒ ဦးေဇလြမ္းက ေျပာ သည္။ 
 • Wednesday 2018-02-14
  ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ပေပ်ာက္ေရးလုပ္ ေဆာင္ရန္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအ ဂ်င္စီ(JICA) ႏွင့္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာေရးထုိးရန္ ညႇိႏႈိင္းေနေၾကာင္း နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးစုိင္းထြန္း ညိဳကေျပာသည္။
 • Thursday 2018-02-15
  စီးပြားေရးက်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ျပန္သည့္ အေႂကြး ျပန္လည္သိမ္းယူရမည့္ အစီအစဥ္ သည္ ပုဂၢလိကဘဏ္ႏွင့္ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ႀကီး မားသည့္ အခက္အခဲျဖစ္ေစေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္ သူအခ်ိဳ႕က ေဝဖန္သည္။ ‘‘စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက သူတို႔ဘာသာသူတုိ႔ ဖုတ္လိႈက္ဖုတ္ လိႈက္ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ အေႂကြးလိုက္ ေတာင္းရတာ ဘဏ္ေတြအတြက္ အခက္အခဲဆံုးပဲ’’ဟု ဧရာဝတီ ဘဏ္မွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ ဦးက ေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္သည္ ေငြေၾကးပမာဏမ်ားသည့္ စာရင္းပိုေခ်းေငြ(overdraft) ကဲ့သို႔ေသာ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားကို ကန္႔သတ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ဇူလုိင္ကစတင္ကာ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကိုဖိအားေပးျခင္းျဖစ္သည္။
 • Wednesday 2018-02-14
  ‘တကၠသုိလ္မွာ အတူက်င္လည္ခဲ့ၿပီး ေနာင္ စာ ေရးဆရာ၊ စာေပထုတ္ေ၀သူျဖစ္သြားတဲ့ မိတ္ေဆြက ေတာ့ ကိုယ္ေတြ႕ပံုျပင္ေလးနဲ႔ ယွဥ္ေျပာျပေတာ့ဟုတ္ သလုိလုိ၊ ေထာက္ခံရေတာ့မလုိလုိ။ ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္က ခုနစ္တန္းေလာက္မွာ မိဘကအေျခအ ေနအရ ေက်ာင္းဆက္မထားႏုိင္ေတာ့လုိ႔ ထြက္သြား ရတဲ့သူငယ္ခ်င္းအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ရသဗ်။ ေနာက္ေတာ့ ကုိယ္က လြယ္အိတ္ကေလးနဲ႔ေၾကာ့လုိ႔ ေက်ာင္းသြား၊ သူ႔ခမ်ာမွာေတာ့ စက္ဆီအေပေပ အက်ႌေဘာင္းဘီစုတ္နဲ႔ ၀ပ္ေရွာ့မွာ ကုန္း႐ုန္းလုပ္ေန တာေတြ႕ရျပန္ေတာ့ သနားရျပန္တာေပါ့ဗ်ာ။ ေဟာ ခုက်ေတာ့ဗ်ာ ကုိယ္က စာေရးဆရာေယာင္ေယာင္ ပတ္ဘလစ္ရွာေယာင္ေယာင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ လြယ္ အိတ္တစ္လုံးနဲ႔ ကုန္းေၾကာင္းေလွ်ာက္ေနရခ်ိန္၊ သူ က ကုိယ္ပုိင္တိုက္နဲ႔၊ ကားနဲ႔ စေမာေလးနဲ႔ ၀ပ္ေရွာ့ပိုင္ ရွင္ႀကီး။ က်ဳပ္တို႔ တကၠသုိလ္မွာ စာေတြႀကိဳးစားခဲ့ရ တာ ဘာလုပ္ဖုိ႔လဲဗ်ာ’’တဲ့။
 • Wednesday 2018-02-14
  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပ်မ္းမွ် သစ္ေတာဧက ၂၀၀ ကို ဝန္ထမ္းတစ္ဦးႏႈန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေနရသျဖင့္ သစ္ေတာဝန္ထမ္း ထပ္မံတိုးျမႇင့္ခန္႔ထားရန္ အစိုးရထံ တင္ျပထားေၾကာင္း သဘာဝသယံဇာတပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရး ရာဝန္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ဦးလွမ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။ 

Pages