Opinion

 • Thu 23 Nov 2017 - 20:29
  အြန္လိုင္းအသံုးျပဳမႈ တြင္ က်ယ္လာတာနဲ႔ အမွ် အြန္လိုင္းက ကုန္ပစၥည္းေတြ ေရာင္းခ်ရာ၊ ကုန္ စည္ဖလွယ္ရာ၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပး ရာ ေဈးကြက္ႀကီးျဖစ္လာတယ္။ လက္ကိုင္ဖုန္းတစ္လံုးတည္းက ေန လိုခ်င္တာေတြ လွမ္းဝယ္ေန လုိ႔ရတဲ့ ေခတ္ေရာက္လာပါၿပီ။ အြန္လိုင္းေဈးကြက္ရဲ႕ ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔မႈကို အသံုးခ်ၿပီး ကုန္ ပစၥည္းေတြ ေဈးကြက္တင္ေရာင္း တာက တြင္က်ယ္လာပါတယ္။
 • Thu 23 Nov 2017 - 18:48
  ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးေခတ္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္အတူ ကိုလိုနီနယ္မ်ားလြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၾကၿပီး စစ္ေအးေခတ္တြင္ စစ္ရိပ္စစ္ေငြ႕လႊမ္းခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရး၀န္းက်င္မ်ားက ကမၻာ့တစ္နံတစ္လ်ားေနရာယူခဲ့ၾကသည္။ စစ္ပြဲမ်ား၊ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားသည္ စစ္ရိပ္စစ္ေငြ႕လႊမ္းေသာ ႏိုင္ငံေရးကို က်ားကန္ေပးခဲ့ပံုရသည္။ အင္ဒိုနီးရွားအပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံေရးကို စစ္ရိပ္စစ္ေငြ႕လႊမ္းသည့္ ဒဏ္ခံခဲ့ၾကရသည္။ ႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္ရိပ္စစ္ေငြ႕လႊမ္းေနသေရြ႕ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးက လမ္းစေပ်ာက္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။  အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၅ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ဒတ္ခ်္တို႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္တြင္ အင္ဒို နီးရွားစစ္တပ္ကို ထူေထာင္ခဲ့ သည္။ ဒတ္ခ်္အစိုးရသည္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္မွသာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးကို အသိအမွတ္ျပဳ ခဲ့သျဖင့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ၾကားကာလတြင္ လြတ္လပ္ ေရးထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အင္ဒိုနီးရွားစစ္တပ္၏ အခန္း က႑သည္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွားစစ္တပ္ကို ဒတ္ခ်္ ဆင္းအရာရွိမ်ား၊ ဂ်ပန္ဆင္းအရာ ရွိမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ဒတ္ခ်္ဆင္း အရာရွိမ်ားက စစ္တပ္ကို ႏုိင္ငံ ေရးႏွင့္ ကင္းကင္းၾကားေနေစလို ေသာ္လည္း ဂ်ပန္ဆင္းအရာရွိ မ်ားက စစ္တပ္ကို ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေစလိုခဲ့ၾကသည္။ အင္ ဒိုနီးရွားစစ္တပ္သည္ လြတ္လပ္ ေရးႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ တည္ခဲ့သည္။
 • Wed 22 Nov 2017 - 20:40
  (၁) ‘‘အကယ္၍ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ ေဝဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ႀကီးျပင္းခဲ့ရပါကသူတစ္ပါးအား အျပစ္တင္ေဝဖန္ပံုခ် တတ္လာမည္။ အကယ္၍ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ ရန္လိုျခင္းမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ႀကီးျပင္းခဲ့ရပါက အျခားသူမ်ားႏွင့္ ခိုက္ရန္ေဒါသ ျဖစ္တတ္လာမည္။အကယ္၍ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ ေျပာင္ေလွာင္သေရာ္မႈ ခံခဲ့ရၿပီး ႀကီးျပင္း ခဲ့ရပါက ရွက္တတ္သူျဖစ္လာမည္။ အကယ္၍ ကေလးတစ္ ေယာက္သည္ အရွက္ရစရာကိစၥ မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ႀကီးျပင္းခဲ့ရပါက မိမိကိုယ္ကိုယ္ အျပစ္ရွိသူအျဖစ္ ထင္ျမင္လာမည္။ အကယ္၍ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ အား ေပးမႈမ်ားႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ႀကီးျပင္းခဲ့ရ ပါက ယံုၾကည္မႈအျပည့္အဝရွိသူ ျဖစ္လာမည္။ အကယ္၍ ကေလး တစ္ေယာက္သည္ သည္းခံမႈမ်ား ႏွင့္အတူ ႀကီးျပင္းခဲ့ရပါက သည္း ခံစိတ္ရွည္သူတစ္ဦးျဖစ္လာမည္။ အကယ္၍ ကေလးတစ္ေယာက္ သည္ ခ်ီးမြမ္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳ ေတြ႕ႀကီးျပင္းခဲ့ရပါက အျခားသူ မ်ားအား တန္ဖိုးထားဆက္ဆံသူ ျဖစ္လာမည္။ အကယ္၍ ကေလး တစ္ေယာက္သည္ တရားမွ်တ ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ႀကီးျပင္း ခဲ့ရပါက တရားမွ်တစြာ စဥ္းစား ေတြးေခၚျပဳလုပ္တတ္သူျဖစ္လာ မည္။ အကယ္၍ ကေလးတစ္ ေယာက္သည္ စိတ္ခ်လံုၿခံဳမႈရွိစြာ ႀကီးျပင္းခဲ့ရပါက ယံုၾကည္မႈရွိသူ တစ္ဦးျဖစ္လာမည္။ အကယ္၍ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ မိမိကို ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ားႏွင့္သာ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါက မိမိကိုယ္ကိုယ္ ႏွစ္ၿခိဳက္ေသာ၊ အေကာင္းျမင္ ေသာ သူျဖစ္လာမည္။ အကယ္၍ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာႏွင့္လိုလားစြာ ဆက္ဆံမႈမ်ားရရွိၿပီး ႀကီးျပင္းခဲ့ရပါက ဤ ကမၻာေလာကတြင္ ေမတၱာကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိမည္’’
 • Wed 22 Nov 2017 - 20:28
  ေဆာင္းဦးေပါက္ေရာက္ လာလွ်င္မုိးေကာင္းကင္သည္ အျပာေရာင္သန္းလာၿပီး ေျမာက္ေလကေလးမ်ား တေအးေအး တိုက္ခတ္လာတတ္သည္။ ညေနခင္းမ်ားတြင္ အျပာေရာင္ ေကာင္းကင္ေနာက္ခံေအာက္၀ယ္ ေရာင္စုံစကၠဴစြန္ကေလးမ်ား ၀ဲပ်ံေနသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္၏။
 • Wed 22 Nov 2017 - 13:13
  ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေသာ အႏုပညာရွင္မ်ားအတြက္ ၎တို႔ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အႏုပညာ အလုပ္သည္ အသက္အရြယ္ရ လာသည္အထိ ေရရွည္လုပ္ကိုင္ ရန္ အဆင္ေျပသည့္ အလုပ္မ်ဳိး မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ အလုပ္ကို ဝါသနာႀကီးစြာ လုပ္ ကိုင္ေနၾကသည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္၊ အဆိုေတာ္အပါအဝင္ အႏုပညာ ရွင္အမ်ားစုသည္ ၎တို႔၏ ေအာင္ ျမင္ေက်ာ္ၾကား လူႀကိဳက္မ်ားျခင္း ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ တစ္ဖက္တစ္ လမ္းက စီးပြားေရးအေနျဖင့္ ဝင္ ေငြတစ္ခုရေအာင္ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္ တံဆိပ္ အက်ႌထုတ္လုပ္ျခင္းအပါ အဝင္ အႏုပညာႏွင့္နီးစပ္ေသာ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၊အျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို လုပ္ကိုင္လာသည္။
 • Wed 22 Nov 2017 - 12:33
  တကၠသုိလ္၀င္တန္းျမန္မာ စာ စကားေျပလက္ေရြးစင္သင္႐ုိး ကုိ ၂၀၀၁-၀၂ ပညာသင္ႏွစ္မွစ ၍ အနည္းငယ္ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ ခဲ့ရာ ဆရာႀကီးဦးေဖေမာင္တင္၊ တကၠသုိလ္ေမာင္သန္႔စင္၊ သိပၸံ ေမာင္၀၊ တိုက္စုိး၊ ဦးမင္းႏုိင္စသည့္ စာေပပညာရွင္ႀကီးမ်ား၏ ၀တၳဳ၊ ေဆာင္းပါး၊ စာတမ္းမ်ား ပါ၀င္လာသည္။ တစ္ဖန္ ၂၀၀၅-၀၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဆရာႀကီး ေရႊဥေဒါင္း၊ ဆရာႀကီးေသာ္တာ ေဆြတို႔၏ စာေပလက္ရာမ်ားကုိပါ ထပ္မံထည့္သြင္းျပ႒ာန္းလိုက္ရာ သင္ယူသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖုိ႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္စာေပအေရးအ သားမ်ားႏွင့္ ပုိမုိရင္ႏွီးခြင့္ရခဲ့ေလ သည္။
 • Wed 22 Nov 2017 - 12:31
  (တစ္) ‘‘မူးျမစ္ကယ္ကမ္းယံ ငါးေထြငါးျမင္း ငါးပူတင္းတို႔ ေသာင္ရင္းငယ္ဆန္သည္ ငါးတန္ငယ္ဝဲခိုလို႔ ပိုက္ေျခကိုဆင္း’’
 • Wed 22 Nov 2017 - 12:27
  ရိႈက္ႀကီးတငင္ ငိုေႂကြးေန ေသာ ေဒၚနန္႔တုက မိသားစုဓာတ္ပံုထဲမွ ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာသမီး၏ မ်က္ႏွာကုိ ကတ္ေၾကးျဖင့္ညႇပ္ကာ ဖယ္ရွားပစ္လုိက္သည္။ ကရင္တုိင္းရင္းသူႀကီး ေဒၚနန္႔တုသည္ သမီးျဖစ္သူ၏ ေလးႏွစ္ၾကာ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံလုိက္ရၿပီးေနာက္ အ႐ူးမီးဝုိင္းျဖစ္ကာ လုပ္မိလုပ္ရာလုပ္ပစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ မန္းသိမ္းခုိက  ဇနီးသည္ေဒၚနန္႔တုကုိ တစ္လွည့္၊ သမီးေနရာတြင္ ကြက္လပ္ျဖစ္သြားေသာ မိသားစုဓာတ္ပံုကိုတစ္လွည့္ၾကည့္ကာ မ်က္လံုးအိမ္မွ ဝမ္းနည္းမ်က္ရည္မ်ား စီးက်လာ သည္။ က်န္မိသားစုဝင္မ်ားက လည္း မိခင္အျဖစ္ကုိၾကည့္၍ မွင္တက္အံ့ၾသေနၾကသည္။
 • Wed 22 Nov 2017 - 12:24
  ခရမ္းေျမ မွန္းေခြၽတ၊  ပန္းေတြက ေဝဆာ ကမ္းေျခအလွ ေရဇလာဝယ္၊  ေရႊၾကာငယ္ထံုသင္း ဂုဏ္သတင္း ရႊန္းျဖာထိန္ သြန္းမာရဇိန္ မုနိန္ပဝင္း... စပါး ငါး ဖရဲစံုညီ၊ ပြဲ႐ံုတည္ခပင္း ပဲဂုဏ္ရည္ျဖာသင္းလုိ႔၊  ကမၻာတြင္ ေက်ာ္ကာ ကိုင္းကုန္းေခၚ တကၠသိုလ္ႀကီးက ခ်က္ဗဟိုထီး ခိုင္ခုိင္မာ... မပ်က္ယိုစီး လိႈင္ေရျဖာသည္ ၿမိဳင္ေစတနာ သဒၶါႂကြ လွဴဒါနေတြကိုဆင္  ၿမိဳ႕ရြာအႏွံ႔ပင္... ျမရည္လႊမ္းယွက္  ဆင္ယင္ကာရယ္ လြင္ျပင္သာ ခရမ္းပါ့ေလး...  
 • Wed 22 Nov 2017 - 12:01
  မေကြးတုိင္း ေတာင္ဘက္ အစြန္ဆံုး ေအာင္လံၿမိဳ႕သို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္အနည္းငယ္က လူႀကီးႏွစ္ဦး ေရာက္ရွိလာသည္။ အသားညိဳ ညိဳ ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္း ႏွင့္မို႔ အထက္အညာေဒသကဟု ျမင္႐ံုျဖင့္ သိႏုိင္သည္။ တစ္ခါမွ် မေရာက္ဖူးသည့္ ေဒသမို႔ သူတို႔သိခ်င္သမွ် တည္းခိုခန္းပိုင္ရွင္ကို ေမးျမန္းေနသည္။
 • Wed 22 Nov 2017 - 11:57
  ၿပီးခဲ့သည့္ တနဂၤေႏြေန႔က သ႐ုပ္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ပုဂံ၏နာမည္ေက်ာ္ျပာသာဒ္ႀကီး ဘုရားက ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ား အပါအဝင္ တခ်ဳိ႕ေရွးေဟာင္း ဘုရားမ်ားကို သူတို႔မိသားစုမ်ား က ျပင္ဆင္ခဲ့ေၾကာင္း ဓာတ္ပံုမ်ား ႏွင့္တကြ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာတင္လာခဲ့ သည္။ သူ႔ကို သာဓုဝိုင္းေခၚသူေတြ လည္း ရွိ၏။ သို႔ေသာ္ သူ႔ပို႔စ္ကို ျမင္ရသူအမ်ားစုက ပုဂံက ေရွး ေဟာင္းဘုရားမ်ားကုိ ေရွးမူပ်က္ ေအာင္ ျပင္ဆင္သည္ဆုိကာ ဝိုင္း ဝန္းအျပစ္တင္ၾကသည္။သူလည္း ေရွးေဟာင္းသုေတသန ဌာနမွာ စာတင္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ျပင္ဆင္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အဆုိပါသ႐ုပ္ ေဆာင္က ေဝဖန္သူမ်ားကို ျပန္ လည္ေျဖရွင္းခဲ့သည္။
 • Wed 22 Nov 2017 - 11:55
  မ်က္စိဖြင့္ထားေသာ္ လည္း ပိတ္ထားသကဲ့သို႔ အေမွာင္ထုႀကီးကိုသာ ျမင္ေနရ သည္။ လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ လိုက္စမ္းၾကည့္မိေတာ့ သူ႔ပတ္ပတ္ လည္ ေက်ာက္သားထုႀကီးမ်ားက ေနရာယူေနသည္။ သူ႔ေခါင္းေပၚ စမ္းၾကည့္ေတာ့လည္း ေက်ာက္ သားထုႀကီးေတြကိုသာ စမ္းမိ သည္။ ဒါဆိုလွ်င္ သူ အေပၚကိုထြက္၍ မရႏိုင္ေတာ့။ သူ၀င္လာခဲ့သည့္ေအာက္ကေန ေရေတြ လည္း တျဖည္းျဖည္းတက္လာေန ေလၿပီ။ မၾကာခင္ သူ႔ေနရာအထိ ေရေတြတက္လာပါက သူ႔အတြက္ေရွာင္ေျပးစရာေနရာမရွိေတာ့ပါ။ 
 • Wed 22 Nov 2017 - 11:42
  ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္ေလာက္က သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ အေဖ ေျခာက္လျပည့္ ဆြမ္းသြတ္တရားနာ ဖိတ္ၾကား တာနဲ႔ တရားနာေရာက္သြား ခဲ့ပါတယ္။ တရားေဟာဆရာေတာ္က သားသမီးေတြအေနနဲ႔မိဘေက်းဇူးကို ဆပ္ႏိုင္သမွ် ဆပ္ၾကဖို႔ တရားေဟာပါတယ္။ မိဘေက်းဇူး အေၾကာင္းေဟာေျပာတဲ့ ဆရာေတာ္ေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အခု ဆရာေတာ္ကေတာ့ မိဘေတြ မကြယ္လြန္မီ သက္ရွိထင္ရွားရွိစဥ္ ဆပ္ရမယ့္ ဝတၱရားေလးပါးႏွင့္ ကြယ္လြန္ၿပီးတဲ့ေနာက္ဆပ္ရမယ့္ ဝတၱရားတစ္ပါးကို အက်ယ္တဝင့္ ေဟာျပပါတယ္။ 
 • Wed 22 Nov 2017 - 11:24
  က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ လွည္း ဆိပ္ ေက်းရြာတြင္တည္ေထာင္ထား ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ တပည့္ေတာ္ မ်ား မိတ္သဟာယအဖြဲ႕ ေခါင္း ေဆာင္ မန္းေက်ာ္စိုးအပါအဝင္ ဦးေဆာင္သူ ေျခာက္ဦးကို ခရစ္ ယာန္သာသနာကို တလြဲလုပ္ ေဆာင္ေနသည္ဟုဆိုကာ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ မန္းေထာင္းစိန္ႏွင့္ ႏို၀င္ဘာ ၁၆ ရက္က ေတြ႕ဆံုေမး ျမန္းထား သည္မ်ားကို 7Day Newsစာဖတ္ပရိသတ္အတြက္ ေဖာ္ျပ လိုက္ပါသည္။  
 • Wed 22 Nov 2017 - 11:15
  အဂတိလုိက္စားမႈတြင္ အနီ ကတ္ထိေနဆဲအေျခအေနကုိ ကု စားရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစုိးက တပ္မေတာ္အစုိးရလက္ ထက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးကိုတာ၀န္ ေပးလိုက္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ လာဘ္အစားဆုံးႏုိင္ငံ ၄၀ ၌ ပါ၀င္သည့္ ျခစားမႈယႏၲရားကုိ တိုက္ဖ်က္ရန္ အစုိးရကစိတ္အား ထက္သန္လ်က္ရွိကာ တာ၀န္ယူ ၿပီး ရက္ေပါင္း ၆၀၀ အၾကာတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ကုိ အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
 • Wed 22 Nov 2017 - 11:05
  မ်က္စိတဆံုး အဝါေရာင္ သန္းေနသည့္ ပန္းႏွမ္းခင္းမ်ားက တိမ္ျဖဴျဖဴမ်ားႏွင့္ လိုက္ဖက္ညီစြာ တည္ရွိေနသည္။ ေတာက္ပေသာ ေနေရာင္ေအာက္မွ ပန္းႏွမ္းခင္း မ်ားကို ၾကည့္ရသည္မွာ ၿပီးျပည့္စံု ေသာ ေရာင္စံုပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ ပမာ။   သို႔ေသာ္ ပန္းႏွမ္းခင္းပိုင္ရွင္ ေဒၚယဥ္ႏြယ္သည္ထိုအလွအပကို မခံစားႏိုင္။ သူပိုင္စိုက္ခင္းရွိလဲအခ်ိဳ႕၊ ေထာင္အခ်ိဳ႕ ပန္းႏွမ္းပင္မ်ား၊ ေျမေပၚတြင္ ျပားျပားဝပ္ေနသည့္ ပန္းႏွမ္းပင္မ်ားကိုၾကည့္၍ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္သြားရသည္။
 • Tue 21 Nov 2017 - 19:42
  ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ေသာ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ရာထူးအသစ္မ်ားလည္း မ်ားျပားလာသည္။ အစိုးရသစ္၏ အထင္ရွားဆံုး ရာထူးအသစ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ သီးသန္႔ဖန္တီးခဲ့သည့္‘‘ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္’’ ရာထူးျဖစ္သည္။ သမၼတျဖစ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံထားရေသာ  ၅၉/စ ကို ႏုိင္ငံေရးအရေက်ာ္ျဖတ္ျပသည့္ ရာထူးအျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အေထာက္အပံ့ေပးမည့္ ရာထူးသစ္မ်ား ထပ္ေပၚလာသည္။
 • Mon 20 Nov 2017 - 20:49
  သို႔... ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေလာင္းမ်ားခင္ဗ်ာ။ လူႀကီးမင္းတုိ႔ဟာ မၾကာ ေတာ့မယ့္ ကာလတစ္ခုအတြင္း မွာ မိမိတို႔ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္၊ ေက်း ရြာအုပ္စုမ်ားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ယူလာေတာ့ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • Mon 20 Nov 2017 - 20:48
  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး... သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးတဲ့။ အခုေနာက္ ပိုင္းကာလေတြမွာ ပညာတတ္ အသိုင္းအဝိုင္း၊ NGO အသိုင္း အဝိုင္း၊ CSO အသိုင္းအဝိုင္းေတြ ၾကား ေပၚျပဴလာျဖစ္ေနလာတဲ့ စကားစုတစ္ခု။  ဒီစကားစုဟာ အခုမွ ေကာက္ကာငင္ကာထေပၚ လာတဲ့ စကားစုေတာ့ မဟုတ္ပါ ဘူး။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈနဲ႔ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ လာမႈေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးဟာ ေရ ရွည္ရပ္တည္ဖို႔ စိုးရိမ္စရာအေန အထားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရလို႔ သိပၸံပညာရွင္ေတြက ေၾကညာခဲ့ တယ္။ အဲဒါေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ ဖို႔အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကို ထိန္းသိမ္းရမယ္လို႔လည္း အႀကံျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္း သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဟာ ကမၻာမွာ ေခတ္စားလာခဲ့တာပါ။ ကမၻာတစ္ ဝန္းမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအပါ အဝင္ ပညာရွင္ေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္း ေတြက ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ဘက္စံု ေထာင့္စံု လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါ တယ္။
 • Mon 20 Nov 2017 - 20:14
  ၂၀၁၇ ၏ပထမ၊ ဒုတိယႏွင့္ တတိယသုံးလစီကုိ သုံးသပ္ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕ (MEM-Myanmar Econo-mic Monitor)၏ ေအာက္တိုဘာ လကုန္ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ ကုိ အေသးစိတ္ဖတ္ၾကည့္ေလ့ လာၾကည့္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုကာ လလတ္တေလာ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေငြေၾကးရန္ပုံ ေငြအဖြဲ႕ (IMF)ႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဘဏ္(ADB)တို႔၏ ျမန္မာ့စီး ပြားေရးအေပၚ ေလ့လာသုံးသပ္ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြႏွင့္လည္း တုိက္ ဆိုင္စစ္ေဆးသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စီးပြား ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၊ ဗဟုိစာရင္း အင္းအဖြဲ႕တို႔၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ား၊ အခါအားေလ်ာ္စြာတရား ၀င္ေျဖဆုိမႈမ်ားကုိလည္း မ်က္ ျခည္ျပတ္ေန၍မရ။ လုိအပ္လာ လွ်င္ အတြင္းက်က်ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ ကုိ အင္ေဖာ္မယ္ေမးရျမန္းရ၊အ ကူအညီေတာင္းရတာမ်ိဳးလည္း လုပ္ရတတ္ေလ့ရွိပါသည္။ မီဒီ ယာေတြဘယ္လုိေဖာ္ျပသည္လဲ။ သတင္းအျပင္ လက္ဆိပ္ရွိသုံး သပ္သူ၊ ေဆာင္းပါးရွင္၊ ဂ်ာနယ္ လစ္မ်ား ေဖာ္ျပေရးသားခ်က္တို႔ ကုိလည္း ဂ႐ုစုိက္ရ၏။ ႏုိင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူမႈဆုိင္ရာ.... ဘယ္မွာျဖစ္ျဖစ္ကဲ့သုိ႔ပင္ ဤစီး ပြားေရးက႑မွာလည္း အထိမခံ၊ ထိလြယ္ရွလြယ္လွေသာကိစၥရပ္ ေတြမ်ားစြာရွိပါ၏။ ရွိေနပါ၏။ တစ္ခါတစ္ရံသိေနျငား၊ သိေန လ်က္ႏွင့္ပင္ ထုတ္ေျပာ၊ ထုတ္ ေရး၍မျဖစ္၊ မသင့္ေတာ္ေသး တာမ်ိဳးေတြ၊ ပုလင္းလည္ပင္း၀ (Bottle Neck)ကိစၥရပ္မ်ိဳးေတြ ရွိ ေနပါသည္။ ‘ေရွာင္’လုိက္ရသည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း သြယ္၀ုိက္ေရး လုိက္ရတာမ်ိဳးေတြ မၾကာခဏ ႀကံဳရပါ၏။ စီးပြားေရးမွာေတာ့ အထင္ရွားဆုံး၊ဂ႐ုအစုိက္ရဆုံး ကိစၥမွာ ‘အမွန္တကယ္လည္ပတ္ ေနေသာ လုပ္ငန္း(မ်ား)ပမာဏ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ’ ျဖစ္ေနပါသည္။

Pages

Subscribe to Opinion