ၾကည္ေနဝင္းမင္း

 • Wednesday 2016-03-23
  အျပင္ပန္းက ၾကည့္လွ်င္ ဖင္လန္ႏုိင္ငံ ႏုိကီယာၿမိဳ႕သည္ တစ္စံုတစ္ရာ ထူးထူးျခားျခား ရိွပံုမရေပ။ ဖလက္တိုက္တန္းအခ်ိဳ႕ ေဆာင္းရာသီ ႏွင္းမ်ားေအာက္တြင္ ၀ပ္တြ...
 • Wednesday 2016-03-16
  ဖူကူရီွးမားေဒသတြင္ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံ၏ အဆိုးရြားဆံုးႏ်ဴကလီး ယားေဘးဒုကၡ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္မွာ ငါးႏွစ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ လမ္းမ်ား ျပန္လည္ေဖာက္လုပ္ထားၿပီး လွ်...
 • ႐ုတ္တရက္ၾကည့္လုိက္ပါ က ေဒၚနယ္ထရန္႔တြင္ ေ၀ါလ္စထရိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ အရာမ်ားအားလံုး ပုိင္ဆုိင္သည္။ ဘဏ္မ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ စီးပြား ေရးေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ...
 • Wednesday 2016-03-02
  ေနာက္ဆံုးေတာ့ တုိက္ပြဲ ဆက္သြားပါၿပီ။ ဥေရာပသမဂၢတြင္ ၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္မည္လားဆုိသည္ကုိ ဇြန္လ ၂၃ ရက္၌ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပမည္ဟု...
 • Wednesday 2016-02-24
  ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ဝင္ေငြမညီမွ်မႈသည္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးရပ္တန္႔ျခင္းကဲ့သို႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွ...
 • ေရွ႕လာမည့္ သီတင္းပတ္ အနည္းငယ္တြင္ ဒုကၡသည္ အက်ပ္အတည္းအေပၚ ဂ်ာမနီ၏ ခ်ဥ္းကပ္ပံုအနာဂတ္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပး ပါလိမ့္မည္။ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ကိုပင္ ဆံုးျ...
 • Wednesday 2016-02-10
  တူရကီႏုိင္ငံ အယ္လ္ဘယ္ လီၿမိဳ႕အနီး နယ္စပ္ေဒသတြင္ ကြန္ကရစ္တံုးနံရံမ်ား ေပၚထြက္လာ သည္။ စစ္ဘက္ ကင္းလွည့္မႈမ်ားလည္း ပိုမိုမ်ားျပား လာခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္...
 • Thursday 2016-02-04
  အပူပုိင္းသစ္ေတာမ်ား ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ပံုေဖာ္ထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွ သူတို႔ရပုိင္ခြင့္ရိွေသာ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ...
 • Wednesday 2016-01-27
  ၂၀၁၅ သည္ ရာသီဥတု မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား စတင္ ထားရိွခဲ့ေသာ ၁၈၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ကမၻာ့အပူဆံုးႏွစ္ဟု သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားသည္။ ယင္းအတြက္...
 • Wednesday 2016-01-20
  အာရွေဒသသည္ လူသားအရင္းအျမစ္စိန္ေခၚမႈျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္သံုးခုအတြင္း လုပ္သားအင္အားအရြယ္အစားႏွင့္ အရည္အေသြးတိုးတက္လာမႈမ်ားသည္...

Pages