ရဲမင္း

 • Thursday 2018-03-08
  အာဂ်စ္ပါတယ္လ္သည္ အိႏၵိယ စီးပြားေရးပညာရွင္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာကစ၍ အိႏၵိယ ဗဟို ဘဏ္ (RBI) ၏ ၂၄ ဦးေျမာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည္။...
 • Wednesday 2018-02-28
  ဟူးဘတ္အလက္ဇန္ဒါးမင္းနစ္ သည္ ကာရစ္ဘီယံေဒသတြင္ရွိ ေသာ ဘဟာမားစ္ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္အျဖစ္ ၂၀၁၇ ေမလက စတင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္ သည္။ ၎သည္ အာဏာရလြတ္...
 • Wednesday 2018-02-21
  ခက္ဒဂါပရာဆက္ရွာမားအိုလီ သည္ နီေပါကြန္ျမဴနစ္ ႏိုင္ငံေရး သမားျဖစ္ၿပီး နီေပါႏိုင္ငံ၏ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ နီေပါ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ သမၼတဘစ္ယာဒီဗီဘန္ဒါရီ...
 • Thursday 2018-02-15
  ဆုရွ္မာဆဝါရက္သည္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပေရးရာဝန္ ႀကီး (ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး)ျဖစ္ သည္။ ယခင္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန မစၥ...
 • Wednesday 2018-02-07
  ေသာင္လြန္စီဆိုလစ္သ္သည္ လာ အိုႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ကစ၍ လာအိုႏိုင္ငံ၏ ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေန သည္။ ယင္းမတိုင္မီ ၂၀၀၁ မွ ၂၀၁၆ အထိ...
 • Wednesday 2018-01-31
  ဇာဗီယာနီယယ္သည္ ျပင္သစ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ၿပီး ဖုန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ နည္းပညာလုပ္ ငန္းမ်ား၌ အဓိကလုပ္ကိုင္သည္။ ျပင္သစ္ အင္တာနက္ဝန္ ေဆာင္မႈကုမၸဏီ...
 • Wednesday 2018-01-24
  ရမ္နက္သ္ကုိဗင္သည္ အိႏိၵ ယႏုိင္ငံ၏ (၁၄)ဦးေျမာက္ႏွင့္ လက္ရွိသမၼတျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ဇူလုိင္ ကစ၍ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေန သည္။ ယင္းမတိုင္မီက ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၇ အထိ ဘီဟာျ...
 • Wednesday 2018-01-17
  လင္ေဂ်ာ့ဟြိဳင္သည္ ဘ႐ူႏုိင္း သံတမန္ျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာ ရွႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕ (ASEAN)၏အ တြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ စတင္တာ...
 • Friday 2018-01-12
  ဂ်႐ုိမီေဟဒန္ပါဝဲလ္သည္ အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ ၿပီး ၂၀၁၂ ကစ၍ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ႏုိဝင္ဘာ ၂ ရက္တြင္...
 • Wednesday 2017-12-27
  အီမာဆင္ဒမ္ဘူဇိုအမ္ဂါဝါ သည္ ဇင္ဘာေဘြႏုိင္ငံေရးသမား ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံ၏ တတိယေျမာက္ႏွင့္ လက္ရိွသမၼတအျဖစ္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ ၎၏ ေရွ႕သမၼတေရာ ဘတ္မူဂါ...

Pages