ေရရွည္ရွင္သန္ေရး စဥ္းစားရန္လိုလာသည့္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးေရး

ပုပၸားေတာင္ခ်စ္သူမ်ားအသင္းက သစ္ပင္စိုက္ပြဲေတာ္တြင္သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးေနစဥ္ ဓာတ္ပံု − ပုပၸားေတာင္ခ်စ္သူမ်ားအသင္း

မိုးတေျဖာက္ေျဖာက္ရြာခ်ိန္ ဇြန္လကစ၍ မိုးတြင္းကာလပတ္လံုး ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ တခမ္းတနား ျပဳလုပ္သည္မွာ မုိးရာသီလူထုသစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးပြဲမ်ားပင္ျဖစ္သည္။


ပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္းစို ျပည္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ မုိးရာသီေရာက္သည္ႏွင့္ စုေပါင္း သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အခမ္းအ နားျဖင့္ ျပဳလုပ္လာသည္မွာဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုၾကာ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

အေျခခံ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားက အစ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ၊ မိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ၾကက္ ေျခနီ၊ အရန္မီးသတ္မ်ား၊ ရပ္ ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား အလယ္ ကုမၸဏီအသင္းအဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူတို႔၏ အထိမ္းအမွတ္ေန႔မ်ားအဆံုး သစ္ ပင္စိုက္ပြဲေတာ္မ်ားကို တခုတ္တရ ျပဳလုပ္ေနသည္။

မိုးရာသီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္း သစ္ပင္စိုက္ပြဲေတာ္မ်ား ကို လူထုလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ၿခိမ့္ၿခိမ့္ သဲသဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း စိုက္ပ်ဳိးၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲထိန္းသိမ္း ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ ေဆာင္မႈနည္းပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈ အားနည္းသျဖင့္ အမွန္တကယ္ ရွင္သန္က်န္ရစ္ သည့္ အပင္အေရအတြက္သည္ စိုက္ခဲ့သည့္ အပင္ပမာဏ၏ထက္ဝက္ခန္႔ပင္ ရွင္သန္မႈမရွိေၾကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ သစ္ပင္စိုက္ပြဲေတာ္ ျပဳလုပ္ပါက လူႀကီး၊ လူငယ္မေရြး အားတက္ သေရာ စိုက္ပ်ဳိးေသာ္လည္း စိုက္ပ်ဳိး ခဲ့သည့္အပင္မ်ား ရွင္သန္ေရးေနာက္ဆက္တြဲ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အားနည္းေၾကာင္း သစ္ေတာပညာရွင္ ဦးစည္သူလြင္က ေျပာသည္။

သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးရန္ကုန္က် စရိတ္အမ်ားအျပား သံုးစြဲေသာ္ လည္း ယင္းအပင္ ေရရွည္တည္ တံ့ေစရန္ ျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္ရမည့္ ကုန္က်စရိတ္ကို သံုးစြဲမႈ မရွိသ ေလာက္ နည္းပါးရာ ယင္းအခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ပင္ စိုက္ပ်ဳိးသည့္ အပင္မ်ား မရွင္သန္ဘဲ ေနရာ တစ္ခုတည္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ ျပန္ လည္စိုက္ပ်ဳိးေနရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

 ‘‘ဒီႏွစ္ခ်က္ေၾကာင့္ပဲ မိုးရာသီတိုင္း စိုက္ေပမယ့္ ဒီႏွစ္မွာ ဒီေနရာပဲစိုက္။ ေနာက္ႏွစ္မွာ လည္း ဒီေနရာပဲစိုက္ ျဖစ္ေနတာ လို႔ျမင္ပါတယ္’’ဟု ဦးစည္သူလြင္ က ေျပာသည္။

 သစ္ေတာဦးစီးဌာနက သစ္ ပင္ပ်ဳိးပင္မ်ား ႏွစ္စဥ္ သိန္းခ်ီ၊သန္း ခ်ီ ျဖန္႔ေဝေပးေသာ္လည္း ၎တို႔ ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့သည့္ အပင္မ်ား မည္ မွ်ရွင္သန္သည္ကို ေလ့လာဆန္း စစ္မႈ အားနည္းခဲ့သည့္အတြက္ အပင္မည္မွ် ရွင္သန္၍ မည္မွ် ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ ျခင္းမရွိေပ။

 အဓိကအခ်က္ အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးစဥ္ကတည္းက စနစ္မက် ျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးၿပီးေနာက္ဆက္တြဲ ထိန္းသိမ္းမႈမလုပ္ျခင္း၊ ၾကည့္႐ႈ ေစာင့္ေရွာက္မႈ မျပဳျခင္းေၾကာင့္ တိရစၧာန္မ်ား စားသံုး၊ ဖ်က္ဆီး ျခင္း၊ စည္းကမ္းမဲ့သူမ်ားက အပင္ မ်ား ခ်ဳိးဖဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အပင္ မ်ား ပ်က္စီးေနရေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးဝင္းေမာ္က ေျပာသည္။

‘‘တစ္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ကို သိန္းနဲ႔ သန္းနဲ႔ခ်ီ စိုက္ခဲ့ရတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ပ်က္စီးတာမ်ားတယ္။ စိုက္ခဲ့သမွ် သာ ရွင္သန္ရင္ ေနေျပာက္ေတာင္ ထုိးေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး’’ဟု ဦးဝင္း ေမာ္က ေျပာသည္။

သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ားသည္ လူႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား၏ ေဂဟ စနစ္ကို နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ အက်ဳိးျပဳသကဲ့သို႔ လူသားတို႔ အတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း မႈမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း၊ မ်ဳိးစိတ္မ်ား စြာတို႔အတြက္ ခိုလံႈမႈေပးျခင္းႏွင့္ ေလေကာင္းေလသန္႔မ်ား ရရွိေစ ျခင္းတို႔တြင္ အက်ဳိးျပဳသည္။

သစ္ေတာမ်ား ျပန္လည္ တည္တံ့ေစေရးႏွင့္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနက ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စိုက္ခင္း အျဖစ္ ကြၽန္းႏွင့္ အျခားႏွစ္ရွည္ပင္ မ်ား စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ မုိးရာသီလူထု လႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ သဘာဝေတာ တန္ဖိုးျမင့္စိုက္ပ်ဳိး ျခင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္ အစိုးရအစီအစဥ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကစိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ ေတာစိုက္ခင္းတည္ေထာင္ျခင္း၊ ပုဂၢလိကသစ္ေတာ စိုက္ခင္းတည္ ေထာင္ျခင္း စသည့္ နည္းလမ္းရွစ္ သြယ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

သစ္ေတာဦးစီးဌာနက မိုးရာ သီ လူထုသစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးေရး အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ ကြၽန္း၊ ပ်ဥ္းကတိုး၊ ပိေတာက္၊ မေဟာ္ ဂနီ၊ ကံ့ေကာ္၊ ခေရ စသည့္ႏွစ္ ရွည္ပင္မ်ား ပ်ဳိး၍ ျပည္သူလူထု တစ္ဦးခ်င္းသို႔ျဖစ္ေစ အသင္းအဖြဲ႕ မ်ားထံျဖစ္ေစ အေရအတြက္ သိန္းသန္းခ်ီ အခမဲ့ျဖန္႔ေဝေန သည္။

သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ သဘာ ဝေတာႏွင့္ စိုက္ခင္းလုပ္ငန္းဌာန ၏ စာရင္းဇယားအရ ယခုႏွစ္တြင္ တစ္ျပည္လံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ သစ္ပင္ ၁၀,၀၇၇,၇၇၉ သန္းကို မိုးရာသီ လူထုလႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးရန္လ်ာထားၿပီး ျပည္နယ္ တုိင္းေဒသႀကီးအလိုက္ သစ္ပင္ မ်ားပ်ဳိးကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းစိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ လူတစ္ဦး ခ်င္းထံသို႔ ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းတို႔ လုပ္ ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ သစ္ပင္ ၆၁၀,၀၀၀ စိုက္ပ်ဳိးမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းပ်ဳိးပင္မ်ားကို အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းစိုက္ပ်ဳိး မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ လည္း ျဖန္႔ေဝမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းေမာ္က ေျပာသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ စိုက္ပ်ဳိးခဲ့သည့္ သစ္ပင္မ်ားကို ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈ၍ ပ်က္စီးသည့္ အပင္မ်ားကို ျပန္လည္အစားထုိး စိုက္ပ်ဳိးမည္ဟု၎ကဆိုသည္။

‘‘ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈက မ်ားတဲ့ အတြက္ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ဌာန ဆုိင္ရာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အျပင္ကပဲျဖစ္ ျဖစ္ ဘယ္ေလာက္ထုတ္သြားလဲဆုိ တာ၊ ဘယ္ေလာက္ရွင္သန္လဲဆို တာ ဆန္းစစ္တယ္။ ဒါက မႏွစ္က ဒီဇင္ဘာကစလုပ္တာ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

မိုးရာသီ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးမႈကို ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ျပဳလုပ္ ေသာ္လည္း အမ်ားစုသည္ ပ်ဳိးပင္ ကို ေျမႀကီးထဲခ်၍ ေျမဖို႔ကာ ေရ ေလာင္း႐ံုျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးမႈၿပီးစီးၿပီဟု ထင္တတ္ၿပီး စနစ္တက် စိုက္ပ်ဳိး နည္းကို ေသခ်ာစြာမသိရွိဘဲ စိုက္ ပ်ဳိးေနေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားက ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သစ္ပင္မစိုက္ပ်ဳိးမီ သစ္ပင္တစ္ပင္၏ တန္ဖုိး၊ သစ္ပင္ေဂဟစနစ္၊ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း နည္းစနစ္စသည္တို႔ကို ပညာေပးမႈအရ လုပ္ေဆာင္ၿပီးမွသာ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း လုပ္သင့္သည္ဟု ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ ကြန္ရက္ဥကၠ႒ ေဒၚေဒဝီသန္႔စင္က ေျပာသည္။

‘‘ပ်ဳိးပင္ကို ကိုင္တာ၊ ပလတ္ စတစ္ကိုခြာတာကအစ အလြယ္ လုပ္လို႔မရဘူး။ ေျမဆီေျမလႊာေတြ ပါသြားမယ္။ သူ႔ေျမဆီေျမလႊာ ေလးနဲ႔မွ သစ္ပင္ကႀကီးထြားႏိုင္တာေလ။ အဲဒါေတြကို ပညာေပးၿပီးမွ စိုက္တာလုပ္ရမွာ’’ဟု ေဒၚေဒဝီသန္႔စင္က ေျပာသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္းစို ျပည္ေရး သစ္ပင္စိုုက္ပ်ဳိးေနသည့္ စီးတီးမတ္ကုမၸဏီ၏ City Love & Hope Foundation က သစ္ပင္ စိုက္ပ်ဳိးမႈကို ၂၀၁၁ ကစ၍ ၂၀၁၆ အထိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လွည္းကူး၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း၊ ေရႊ ျပည္သာ၊ သန္လ်င္၊ ကြမ္းၿခံကုန္း ၿမိဳ႕နယ္ စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အပင္ေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ကို FREDA  အသင္းႏွင့္ပူးေပါင္း စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

စိုက္ပ်ဳိးခဲ့သည့္ သစ္ပင္မ်ား ကို FREDA အသင္းက ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေနၿပီး အပင္မည္မွ် ရွင္သန္သည္ကို ယခုႏွစ္ စိုက္ ပ်ဳိးခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ဟု ဆိုသည္။

 ေက်ာက္ပန္းေတာင္းႏွင့္ ပုပၸားေတာင္ဝန္းက်င္တြင္ ႏွစ္စဥ္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးေနေသာ ေဒသခံ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ အစည္း ပုပၸားေတာင္ခ်စ္သူမ်ား အသင္းကလည္း ၂၀၁၃ ကစ၍ ပ်ဳိးပင္မ်ားပ်ဳိးကာ ကိုယ္တိုင္ စိုက္ပ်ဳိးသကဲ့သို႔ ေဒသခံမ်ားထံလည္း ျဖန္႔ေဝေပးေနရာ ႏွစ္စဥ္ငါးေသာင္း၊ေျခာက္ေသာင္းခန္႔အထိ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအသင္းမွဦးတိုးက ေျပာသည္။

အသင္းက စိုက္ပ်ဳိးခဲ့သည့္ အပင္မ်ားကို တိရစၧာန္မ်ား မဖ်က္ ဆီးေစရန္ ၿခံခတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ သကဲ့သို႔ ေသဆံုးသည့္အပင္မ်ား ကိုလည္း အစားထုိးစိုက္ပ်ဳိးေန၍ အပင္အမ်ားစုမွာ ရွင္သန္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

‘‘တခ်ဳိ႕ဆို စိုက္ကတည္းက စနစ္မက်ဘဲ လြဲေနတာ။ ပ်ဳိးပင္ကို ပလတ္စတစ္အိတ္ေတာင္မခြာဘဲ စိုက္ေနတာေတြရွိတယ္။ ဒီလိုဆိုေငြကုန္၊ အခ်ိန္ကုန္ၿပီး အက်ဳိးရွိမွာ မဟုတ္ဘူး’’ဟု ဦးတိုးကေျပာသည္။

သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ဳိးၿပီးပါက အပင္မ်ားကို တိရစၧာန္မ်ား  မဖ်က္ ဆီးႏုိင္ေစရန္ ၿခံခတ္ျခင္း၊ ေရ ေလာင္းေပးျခင္း၊ ေရဝပ္ပါက လည္း ေျမဖို႔ေပးျခင္း၊ ေပါင္းပင္ မ်ားရွင္းလင္းေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ဦးစည္သူလြင္က ေျပာသည္။

‘‘မိုးကုန္လို႔ ေႏြေရာက္ရင္လည္း ေတာမီးေလာင္လို႔ေသကုန္ေရာ။ ဒါကနယ္တခ်ဳိ႕မွာျဖစ္တာ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

သစ္ပင္တစ္ပင္ ပ်ဳိးခ်ိန္ကစ၍ သစ္ပင္တစ္ပင္ ရွင္သန္ႀကီးထြား ခ်ိန္သည္ ငါးႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္အထိ အခ်ိန္ယူရသျဖင့္ စနစ္တက် စိုက္ပ်ဳိးၿပီး  ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မွသာ ေရရွည္တည္တံ့၍ သာယာလွပေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းကို ေနာင္သားစဥ္ေျမးဆက္ လက္ဆင့္ကမ္း အေမြေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ ၿပီး ထုိသို႔မဟုတ္ဘဲ စိုက္ပ်ဳိး႐ံု စိုက္ပ်ဳိးၿပီး ထိန္းသိမ္းမႈ မျပဳပါက စိုက္သေလာက္ အက်ဳိးမရွိဘဲ ေငြေၾကးႏွင့္အခ်ိန္သာ ကုန္မည္ျဖစ္သည္။ ‘‘အဲဒီေတာ့ ေကာင္းတာက အပင္ေတြကို အေရအတြက္ အမ်ားႀကီး မစိုက္ဘဲနဲ႔ သစ္ပင္ကို တစ္ေထာင္ စိုက္မယ္ဆိုပါစို႔။ မစိုက္ဘဲနဲ႔ တစ္ရာေလာက္ကိုပဲ ငါးႏွစ္လံုးလံုး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္မယ္။ အခ်ိန္ရရင္ လာ ၾကည့္ဆိုၿပီး အသိစိတ္ဓာတ္ေလး ေျပာင္းသင့္တယ္’’ဟု ဦးစည္သူ လြင္က ေျပာသည္။။