ေတာဘဲမန္ဒါလီ သားအုပ္ကို ထမံသီ ေဘးမဲ့ေတာတြင္ ေတြ႕ရွိ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္

မ်ဳိးသုဥ္းလုနီးပါးအႏၲရာယ္ရွိသည့္ ေတာဘဲမန္ဒါလီ ၁၀ ေကာင္ကို ထမံသီေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘး မဲ့ေတာတြင္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္က ေတြ႕ရွိမွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သား ငွက္တိရစၧာန္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (WCS)က ထုတ္ျပန္သည္။

ေတာဘဲမန္ဒါလီမ်ားကို ထမံသီေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာအတြင္းရွိ နမ့္အီးစူေခ်ာင္းတြင္ ထမံသီေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သားငွက္တိရစၧာန္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕တို႔ ကင္းလွည့္စဥ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး မိခင္ တစ္ေကာင္ႏွင့္ အေကာင္ေပါက္အရြယ္ ကိုးေကာင္ စုစုေပါင္း ၁၀ ေကာင္ကိုေတြ႕ရွိမွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ အတြင္းက မိခင္တစ္ေကာင္ႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ ေတာဘဲမန္ဒါလီ ခုနစ္ေကာင္၊ စုစုေပါင္း ရွစ္ေကာင္ကို ေတြ႕ရွိမွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ေတာဘဲမန္ဒါလီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္သာ က်န္ရွိေတာ့၍ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ မ်ဳိးသုဥ္းလုနီးပါးအႏၲရာယ္ရွိေသာ မ်ဳိးစိတ္ျဖစ္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ခ်င္းတြင္းျမစ္ဖ်ား ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္းေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာႏွင့္ ထမံသီ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာအတြင္းရွိ ျမစ္ေခ်ာင္း၊ အင္းအိုင္တို႔တြင္ က်က္စားေနထိုင္ေလ့ရွိသည္။

၎တို႔သည္ ၁၉၉၄ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ားကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒအရ လံုး၀ကာကြယ္ထားသည့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား စာရင္းတြင္ ပါ၀င္သည္။