တ .စ .ညႏွင့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီ (တ.စ.ည)တုိ႔ ပါတီခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ.စ.ညပါတီမွ သတင္းရရိွသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ တ.စ.ညပါတီ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းရီတုိ႔ ေမ ၁၅ ရက္တြင္ ႏွစ္နာရီေက်ာ္ၾကာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး၍ သေဘာတူညီခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ““ပါတီခ်င္းရင္းႏွီးမႈဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံရင္းႏွီးမႈကုိ အေထာက္အကူျပဳတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ပါတီခ်င္းဆက္ဆံမူကို ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ အခုိင္အမာတုိးခ်ဲ႕ဖို႔အတြက္ သေဘာတူတယ္။ ႏွစ္ဖက္စလုံးကေပါ့”” ဟု တ.စ.ညပါတီ  ဗဟုိအလုပ္အမႈ ေဆာင္ ဦးသိန္းထြန္းကေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအသားေပး တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ တ.စ.ညပါတီတို႔ မည္သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ကုိ  ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းမရိွခဲ့ေၾကာင္း ဦးသိန္းထြန္းက ေျပာသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၄ ႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္ေသာ တ.စ.ညပါတီသည္ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ဆက္ဆံမႈရိွခဲ့ေသာ္လည္း ပါတီခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရိွေသးေၾကာင္း ပါတီတာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ျပည္တြင္းရိွႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအနက္ လက္ရိွအာဏာရပါတီျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္သာ ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံမႈရိွေနသည္။ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီ ၫြတ္ေရးပါတီသည္ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ ပါတီေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၉၉၄ ေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၆၄  ဦး ရရိွခဲ့သည္။

More in Politics Section