ျမန္မာလုပ္သားအေရး ကာကြယ္သည္ဆိုရာ၀ယ္

‘‘သိပ္စိတ္မပူၾကပါနဲ႔။ သူတို႔မၾကာခင္ျပန္လာ မွာပါ’’ ထုိင္းႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အုိခ်ာက ျမန္မာအပါအ၀င္ ျပည္ပမွ တရား မ၀င္လုပ္သားမ်ား ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ ေနရပ္ျပန္သြားသျဖင့္ ထုိင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ အခက္ေတြ႕ေနေၾကာင္း အသံ ထြက္လာၿပီးေနာက္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာမွတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။


ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္တာ ၀န္စီမံခန္႔ခြဲေရးအက္ဥပေဒကုိ ဇြန္လ ၂၀ ရက္၌ ျပ႒ာန္းၿပီး တရား မ၀င္ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားကုိ ဇြန္လ ၂၂ ရက္မွစတင္ဖမ္း ဆီးခဲ့သည္။  ဥပေဒသစ္အရ တရားမ၀င္ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားမွာ ဘတ္ ႏွစ္ေထာင္(က်ပ္ရွစ္ေသာင္း၀န္းက်င္)မွ ေလးသိန္း (က်ပ္သိန္း ၁၆၀)အထိ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရႏုိင္သလုိ ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္က်ႏုိင္သည္အထိ ျပင္းထန္သည္။ ထုိင္းသုိ႔ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္သူမ်ားမွာ အိမ္နီးနား ခ်င္းမွ ဆင္းရဲေသာႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား ႏုိင္ငံတို႔မွ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ထုိသုံးႏုိင္ငံထဲတြင္မွ ျမန္မာကအမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။ 

ထုိေၾကာင့္ တရား၀င္ စာရြက္စာတမ္းမရွိေသာ တရားမ၀င္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားမွာ ဇြန္လ ၂၉ ရက္မွစ၍ နယ္စပ္ေပါက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ေနရပ္သုိ႔ ဆက္တိုက္ ျပန္လာေနၾကသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ အ ေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား၊ ထိုင္းႏုိင္ငံသားမ်ား သိပ္မလုပ္ လုိေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းကဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္းမ်ားက အားကုိးေနရေသာ တရားမ၀င္ျပည္ပလုပ္သားမ်ားအားလုံး ေနရပ္ ျပန္မည္စုိး၍ ထုိင္းအလုပ္ရွင္မ်ားက ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇူလုိင္လဆန္းတြင္ အဆုိပါစီမံခ်က္ကုိ သုံးလဆုိင္းငံ့ေၾကာင္း ထုိင္း အစုိးရက ေၾကညာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေျခာက္လတိုင္ဆုိင္းငံ့လုိက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ တရားမ၀င္ျမန္မာလုပ္သားမ်ားက ဖမ္းဆီးခံရမည္စုိး၍ ယေန႔ အထိ ျပန္လာေနဆဲျဖစ္၏။

ထုိင္းအစုိးရက ထုိကဲ့သုိ႔ ျမန္မာအပါအ၀င္ ျပည္ပမွတရားမ၀င္ လုပ္သားမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးျခင္းမွာ ကမၻာ့လူကုန္ကူးမႈစာရင္းတြင္ ထုိင္းမွာ ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အဆင့္မတက္သည့္အ တြက္ အဆင့္တက္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈဟု ထုိင္းေရာက္ျမန္မာလုပ္သားအေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူအခ်ိဳ႕က ေ၀ဖန္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုတစ္ႀကိမ္စီမံခ်က္ ေၾကာင့္ လက္ေတြ႕၌ အက်ိဳးရွိခဲ့သူမွာ ထိုင္းႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး အ႐ႈံးေပၚခဲ့သူမွာ ထုိင္းေရာက္တရားမ၀င္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရျဖစ္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိဥပေဒေၾကာင့္ တရားမ၀င္ျပည္ပလုပ္ သားမ်ားမွာ တရား၀င္လုပ္သားျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္လာၾကျခင္းႏွင့္ သက္တမ္းကုန္ေတာ့မည့္ တရား၀င္ျပည္ပလုပ္သားမ်ားမွာလည္း တ ရား၀င္လုပ္သားဆက္ျဖစ္ေရးသက္တမ္းပုိုတိုးလာျခင္းတို႔မွ ထုိင္းအစုိးရ အတြက္ ၀င္ေငြမ်ားစြာရရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ ထုိင္းတြင္ ျမန္မာ တစ္ႏုိင္ငံတည္းမွပင္ တရား၀င္ေရာ၊ တရားမ၀င္ေရာေပါင္းလွ်င္ ျမန္မာ လုပ္သားေလးသန္း၀န္းက်င္ရွိေၾကာင္း ထုိင္းေရာက္ျမန္မာလုပ္သားအ ေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။ ယာယီပတ္စ္ပုိ႔ႏွင့္ ပန္း ေရာင္ကတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ၂ ဒသမ ၃ သန္း၊ MoU စနစ္ျဖင့္ လာ ေရာက္သူ ႏွစ္သိန္း၀န္းက်င္ႏွင့္ ေရဘတ္ဟုအလြယ္ေခၚေသာ ကတ္ကုိုင္ ေဆာင္ထားသူ သုံးေသာင္း၀န္းက်င္ရွိ၍ တရား၀င္ျမန္မာလုပ္သားႏွစ္ သန္းခြဲ၀န္းက်င္ရွိသည္။ တရားမ၀င္ျမန္မာလုပ္သားမွာ တစ္သန္းေက်ာ္ ႏွင့္ႏွစ္သန္းအတြင္းရွိသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ တရားမ၀င္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ တရား၀င္လုပ္သားမ်ား ထဲမွ အခ်က္အလက္လြဲေနသူမ်ားမွာ ထုိင္းအစုိးရက လုပ္ေပးမည့္ မည္ သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္(CI)ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္၍ ထုိင္းအစုိးရအတြက္ ၀င္ေငြတိုးမည္ျဖစ္သလုိ တရား၀င္လုပ္သားမ်ား လည္း တုိးလာမည္ျဖစ္သည္။ ပြဲစားမ်ား၏ ေခါင္းပုံျဖတ္မႈကုိ မၾကာ ခဏခံေနရေသာ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအတြက္မူ ထုိင္းအစုိးရက မ်ိဳးစုံ ထုတ္ေပးေသာ ကတ္မ်ားထဲမွ ကတ္တစ္ခုအတြက္ ေငြထပ္ကုန္ဦး မည္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႕အစုိးရေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပထမ ဦးဆုံးျပည္ပခရီးစဥ္မွာ ျမန္မာလုပ္သားအမ်ားဆုံးရွိရာ ထုိင္းႏုိင္ငံျဖစ္ ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း၌ စီးပြားေရးတုိးတက္လာေအာင္ျပဳလုပ္ကာ ေနရပ္ ျပန္လာႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားမည္ဟု ေျပာခဲ့ေသာစကားေၾကာင့္ ထုိင္း ေရာက္ျမန္မာလုပ္သားမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာ ထားခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အစုိးရသစ္က ျမန္မာလုပ္သားမ်ား ေမွ်ာ္လင့္သေလာက္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသးသည္ကုိ ယခုျဖစ္စဥ္က သက္ေသျပေနသည္။ ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားကို စနစ္တက် စာရင္း ေကာက္ယူ၍ ထိုင္းတြင္တရားမ၀င္ ျမန္မာလုပ္သား မည္မွ်ရွိသည္ကို သိရွိႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးရရွိခဲ့ေသာ္လည္း နယ္စပ္ဂိတ္ သံုးဂိတ္တြင္ သာ စာရင္းေကာက္ယူ၍ ထိုအခြင့္အေရးဆံုး႐ံႈးခဲ့သည္။ 

အစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလုပ္သား မ်ားအေရးကုိ ပုိမုိအာ႐ုံစုိက္လာၿပီး အကူအညီေပးႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစား ေနေသာ္လည္း အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ ထုိင္းအစုိးရက ေခါင္းစဥ္မ်ိဳးစုံျဖင့္ ျမန္မာအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခားလုပ္ သားမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးအေရးယူေနမႈမ်ားကုိ အေကာင္းဆုံး ေျဖရွင္းႏုိင္ ရန္ အစုိးရက ေျမျပင္အေျခအေနသိေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ မွန္ကန္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရန္ လုိအပ္ေနပါ သည္။ သုိ႔မွသာ အနာဂတ္တြင္ ကုိယ့္ႏုိင္ငံသားမ်ား အခြင့္အေရးအ တြက္ ပုိမုိေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

More in News Section