အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး က႑တြင္ ဩစေၾတးလ် စစ္တပ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါဝင္ခြင့္ ရလာ

၂၀၁၄ က ဆစ္ဒနီကေဖး စီးနင္းမႈတြင္ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာသူ တစ္ဦးကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ကူညီေနစဉ္။

အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး က႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဩစေၾတးလ် စစ္တပ္အေနျဖင့္ ပိုမို၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါဝင္ကိုင္တြယ္ခြင္ ရွိလာမည္ဟု သိရသည္။ 


အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရး ဥပေဒတြင္ ျပည္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ ျပင္ဆင္ ထည့္သြင္းရန္ အစိုးရက လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဥပေဒ အေျပာင္းအလဲ အသစ္အရ ျပည္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရဲမ်ားက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနစဉ္ အေတာအတြင္း စစ္တပ္၏ အကူအညီကို လ်င္ျမန္စြာ ေတာင္းခံ ရယူခြင့္ ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္
ဆစ္ဒနီရွိ ကေဖးတစ္ခု၌ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက စီးနင္းတိုက္ခုိက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ထိုစဉ္က တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္အေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ယခု သတ္မွတ္ခ်က္ အသစ္အရ ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ ၎တုိ႔ တာဝန္ယူ ကိုင္တြယ္ႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းစဉ္ သတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သြားၿပီဟု ဆံုးျဖတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ စစ္တပ္၏ အကူအညီကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေခၚယူ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တစ္ရပ္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မယ္လ္ကြမ္တန္းဘူးလ္က ၎သည္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ စစ္တပ္တို႔ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရး ျပဳလုပ္မႈ တိုးျမႇင့္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးနီစနစ္ အမ်ားအျပားကို ေက်ာ္လႊားခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဩစေၾတးလ်တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း အၾကမ္းဖက္ ဝါဒႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ တိုက္ခိုက္မႈအခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေနာက္ ျပည္တြင္း လံုၿခံဳေရး ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ရန္ ေစ့ေဆာ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ အနီးစပ္ဆံုး ျဖစ္ရပ္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္လက မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕၌ အၾကမ္းဖက္သမား တစ္ဦးက ဓားစာခံ တစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးထားသည့္အတြက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ရွင္းလင္း သုတ္သင္ခဲ့ရသည္။

Ref: Reuters

Top News