ေရႀကီး၍ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး မုိးသီးႏွံ ဧကငါးသိန္းေက်ာ္ နစ္ျမဳပ္

 ႏွစ္လအတြင္း စုိက္ပ်ိဳး ၿပီးမုိးသီးႏွံဧကငါးသိန္းေက်ာ္ ေရ ႀကီးနစ္ျမဳပ္၍ သီးႏွံဧကကုိး ေသာင္းခန္႔ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနက ဩဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္ႏွင့္ဇူလုိင္အ တြင္းက မုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္း ျခင္း၊ ျမစ္ေရတက္ျခင္းႏွင့္ ပင္ လယ္ဒီေရတက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယင္းသုိ႔ ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ယခု ႏွစ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးစုိက္ပ်ိဳးၿပီး မုိးသီးႏွံဧက ၁၆ သန္းေက်ာ္အ နက္ ငါးသိန္းေက်ာ္ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ ျပထားရာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးစုိက္ဧက ၏ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ေရနစ္ျမဳပ္ ျခင္းျဖစ္သည္။

သီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ဧကကုိးေသာင္းခန္႔တြင္ အစား ထုိးစုိက္ပ်ိဳးေနၿပီး အခ်ိန္မီျပန္ လည္စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ရန္ ေတာင္သူ မ်ားလုိက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားကုိ ၀န္ႀကီးဌာနက အႀကံျပဳထုတ္ျပန္ ျခင္းျဖစ္သည္။

ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ေနရာမ်ား တြင္ အရန္ပ်ိဳးမ်ားအစားထုိးစုိက္ ပ်ိဳးျခင္း၊ စုိက္ပ်ိဳးရက္ ၆၀ ရွိ သက္လတ္ႏွင့္သက္ႀကီးစပါးမ်ိဳး စုိက္ခင္းမွ သားတက္ခြဲ၍ပြားစုိက္ ျခင္း၊ သက္လ်င္စပါးမ်ိဳးမ်ားျဖင့္ ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ တိုက္႐ုိက္အေစ့ ခ်စုိက္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရန္ အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းထားသည္။

အျမန္ဆုံးျပန္လည္စုိက္ပ်ိဳး ႏုိင္ရန္ ေကာက္စုိက္စက္မ်ားသုံး ၍ စုိက္ပ်ိဳးရန္၊ ထိခုိက္မႈရွိေသာ္လည္း မပ်က္စီးေသးသည့္ စပါးခင္းမ်ားကုိ ေရသြင္း၊ ေရထုတ္ျပဳလုပ္ေပးၿပီး သဘာ၀ေျမဩဇာႏွင့္ ပုလဲဓာတ္ ေျမဩဇာကုိ သုံးခ်ိဳးတစ္ခ်ိဳးေရာ စပ္ထည့္သြင္းေပးရန္လည္း အႀကံျပဳထားသည္။

မုိးစပါးျပန္လည္အစားထုိး မစိုက္ႏုိင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေရ ေျမေဒသႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ သီးႏွံ မ်ားကုိ အခ်ိန္မီအျပည့္အ၀ျပန္ လည္စုိက္ပ်ိဳးရန္ ႀကိဳတင္စီမံ ထားရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားက ဩဂုတ္အ ထိ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ ၿပီး သီးႏွံပ်က္စီးမႈႀကံဳရသျဖင့္ ယ ခုႏွစ္တြင္လည္း ေရနစ္ျမဳပ္မည့္ အေရး စုိးရိမ္၍ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ မစုိက္ပ်ိဳးရေသးသည့္ စုိက္ဧကမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားက ဆုိသည္။

ယခုဩဂုတ္ကုန္ခန္႔ေရာက္ မွ ေရျပန္က်ခ်ိန္ႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္ စုိက္ပ်ိဳးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ႀကိဳ႕ပင္၀ုိင္း ေက်းရြာမွ ေတာင္သူဦးေအာင္ျမင့္ သိန္းက ေျပာသည္။

‘‘ေတာင္သူေတြ  ၂ႏွစ္ဆက္ တိုက္ေရႀကီးေတာ့ ခဲမွန္ဖူးတဲ့စာ သူငယ္ျဖစ္ေနတယ္’’ ဟု ၎က ဆုိသည္။ ေရနစ္ျမဳပ္ပ်က္စီးခဲ့ သည့္ ေတာင္သူမ်ားက အကူအ ညီလုိပါက စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ား႐ုံး မ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္အကူအညီ ေတာင္းခံႏုိင္ေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မ်ား၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကလည္း ပူး ေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေဖာ္ျပထားသည္။