ခုနစ္လအတြင္း အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္အိုင္တီအလုပ္အကိုင္ေလွ်ာက္ထားသူ ေျခာက္ရာေက်ာ္ အလုပ္ရဟု စစ္တမ္းတစ္ခုဆို

ဓာတ္ပံု−စိုင္းေဇာ္

၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီမွ ဇူလိုင္ ကုန္အထိ အြန္လိုင္းမွ အိုင္တီ အလုပ္အကိုင္ေလွ်ာက္ထားသူ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိခဲ့သည့္အနက္ လူဦးေရ ၆၀၀ ေက်ာ္ကို ကုမၸဏီ ၁၇၀ ခန္႔က ေခၚယူအလုပ္ခန္႔ခဲ့ ေၾကာင္း အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ဝက္ဘ္ဆိုက္ work.com.mm ၏ စစ္တမ္းအရ သိရသည္။

 အလုပ္အကိုင္ေလွ်ာက္ ထားရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးထက္ အမ်ိဳးသားက ၁၁ ဒသမ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့သည္။ အျခား အလုပ္အကိုင္ ေလွ်ာက္ထားမႈတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အခ်ိဳးအစားကြာျခားမႈမရွိိခဲ့ေသာ္လည္း အိုင္တီအလုပ္အကိုင္ ေလွ်ာက္ထားမႈ၌ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အခ်ိဳးအစားကြာျခားခဲ့သည္။


 အိုင္တီအလုပ္မ်ားကိုေခၚ ယူရာတြင္ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားက အမ်ားဆံုးေခၚဆို ခဲ့ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ေငြေၾကးစီမံ ခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိ ေရးလုပ္ငန္း၊ အင္တာနက္ဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ အင္ဂ်င္နီယာ အလုပ္အကိုင္လုပ္ငန္း၊ အတိုင္ ပင္ခံလုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားက လည္း အိုင္တီလုပ္သားမ်ားကို ေခၚယူခဲ့သည္။

အိုုင္တီအလုပ္အကိုင္ကို ရန္  ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက အမ်ားဆံုးေခၚယူခဲ့သည့္ အျပင္ မႏၲေလးႏွင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕တို႔က လည္း ေခၚယူခဲ့ေၾကာင္း work.com.mm ၏ စစ္တမ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။