ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္စီးျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ဖြဲ႕စည္းပံု ထိခိုက္ႏိုင္

ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္ စီးျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာ႐ိုးမွေန၍ ေျခဖ်ားအထိ ခႏၶာကိုယ္ဖြဲ႕စည္းမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္လည္း ျမင့္မား ေၾကာင္း ေလ့လာမႈမ်ားစြာက ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းေလ့လာမႈအရ ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္စီးျခင္းက အမ်ိဳးသမီးမ်ား က အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မႈ ပိုမ်ားၿပီး ခႏၶာကိုယ္အလွ ကို ေပၚလြင္ေစေသာေၾကာင့္ လူမႈေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရွိေသာ္ လည္း က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဆုတ္ယုတ္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။


အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားက ၎တို႔၏ အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္မ်ား အတင္းအက်ပ္စီးခိုင္းျခင္းမ်ိဳး မရွိေစေရး ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္စီးျခင္းႏွင့္ ေျခေခ်ာင္းအဆစ္ ေရာင္ရမ္းနာက်င္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ဖြဲ႕စည္းမႈဆိုင္ရာ နာက်င္မႈႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈတို႔ၾကား ဆက္စပ္မႈရွိေၾကာင္း ေလ့လာမႈမ်ားစြာက ေဖာ္ျပသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္စီးျခင္းႏွင့္ အဆစ္အျမစ္ေရာင္ရမ္း ေသာ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈၾကား ဆက္စပ္မႈမရွိေၾကာင္းလည္း ေလ့လာ မႈမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္စီးျခင္းသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ မေကာင္း ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေသာအေထာက္အထားမ်ား ရွိေသာ္လည္း ႐ႈပ္ေထြးေသာ လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားရွိေနၿပီး ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္စီးျခင္းသည္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည္ဟု ခံယူေနၾကေၾကာင္း အဘာဒင္းတကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားက ေျပာ သည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္စီးသင့္၊  မစီးသင့္ဟု ေျပာဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း လူမႈေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္အတူ ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္စီးသူမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္မ်ားကို အေလးထားသင့္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္မစီးမေနရ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိေနၾကေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ၎တို႔ဆႏၵမပါဘဲ အတင္းအက်ပ္စီးခိုင္းျခင္းကို တားဆီးႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား လို အပ္ေၾကာင္း ၎တို႔ကေျပာသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖိနပ္စီးရန္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လြတ္လပ္မႈရွိသင့္ၿပီး ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္မ်ား ေရရွည္စီးျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း အပါအဝင္ က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးမ်ားကို အေလးအနက္ ထားရန္လိုေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

—Ref: MNT