ေက်းလက္လမ္း၊ တံတားတည္ေဆာက္ေရး ေဆာက္လုပ္ေရးလႊဲေျပာင္းရယူ

 ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ ႀကီးဌာနက ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနသစ္ကုိ ဇူလုိင္ ကုန္တြင္ ဖြဲ႕စည္းလုိက္ၿပီး စုိက္၊ ေမြး၊ ဆည္၀န္ႀကီးဌာနက လုပ္ ကုိင္ေနသည့္ ေက်းလက္လမ္း၊ တံတားတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ားကုိ လႊဲေျပာင္းယူလုိက္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆုိပါဌာနသစ္ကို ဇူလုိင္ ကုန္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ဩဂုတ္ ၁ ရက္ကစ၍ ႐ုံးဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း ဦးစီးဌာနေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ဦးခင္သက္က ေျပာသည္။

‘‘အဓိကကေတာ့ လမ္းတံ တားေဆာက္လုပ္မႈလုပ္ငန္းေတြ ကုိ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္း ေအာက္မွာ ထားတာပုိေကာင္း မယ္ထင္လုိ႔ေပါ့။ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ဆည္ေျမာင္းေအာက္ က ေက်းလက္လမ္းတံတားဌာန ခြဲကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မႈ နည္း တာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခုဦးစီး ဌာနကေတာ့ ပုိၿပီးလုပ္ငန္းအ ေကာင္အထည္ေဖာ္တာပုိျမန္ တာေပါ့’’ ဟု ဦးခင္သက္က ဦးစီး ဌာနသစ္ဖြဲ႕စည္းရျခင္းရည္ရြယ္ ခ်က္ကုိ ရွင္းျပသည္။

ေက်းလက္လမ္းတံတားဌာ နခြဲ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအျပင္ ၀န္ထမ္း ၅၀၀ ခန္႔ကုိပါ ဦးစီးဌာန သစ္တြင္ လႊဲေျပာင္းၿပီးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ဦ းခန္႔ေဇာ္က ေျပာသည္။တာ ၀န္မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားလႊဲေျပာင္း ေပးလိုက္ရေသာ္လည္း ေက်း လက္လမ္းတံတားဌာနခြဲကုိ ဖ်က္ သိမ္းမည္မဟုတ္ဘဲ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕ စည္းရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဦးခန္႔ ေဇာ္က ေျပာသည္။

ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္း၊ ေက်း ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းစ သည့္ ေက်းရြာအဆင့္စီမံကိန္း မ်ားတြင္ ပါ၀င္မည့္ေက်းရြာတြင္း၊ ရြာျပင္လမ္း၊ တံတားျပဳျပင္တည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းငယ္မ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

‘‘ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္တင္ ေတာင္းၿပီး လမ္းေတြ၊ တံတား ေတြေဆာက္လုပ္မယ့္လုပ္ငန္း ေတြကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ မရွိေတာ့ပါဘူး’’ ဟု ဦးခန္႔ေဇာ္က ေျပာသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ အသစ္ထပ္မံတည္ေဆာက္မည့္ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ေဆး႐ုံမ်ားကုိလည္း ယခုဘ႑ာႏွစ္ကစၿပီး တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။