ကေမၻာဇဘဏ္ႏွင့္ ထုိင္းဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီ

 ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ထုိင္း ႏုိင္ငံအၾကား စီးပြားေရး၊ ဘဏ္ လုပ္ငန္း၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အျခားေသာ က႑မ်ား၌ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကေမၻာဇဘဏ္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ Export- Import ဘဏ္တုိ႔အ ၾကား အခ်က္ခုနစ္ခ်က္ သေဘာ တူညီမႈ ရယူခဲ့သည္။

အဓိကအားျဖင့္ ဘဏ္ႏွစ္ခု အၾကား အျပန္အလွန္ ရယူႏုိင္ သည့္ ေငြေခ်းစနစ္(Credit) ပမာ ဏကို သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ျခင္း၊ ဘဏ္ႏွစ္ခုအၾကား ကိုယ္စားလွယ္ထားရွိျခင္း၊ လက္ ေတြ႕စီးပြားေရးအေတြ႕အႀကံဳမ်ား မွ်ေ၀ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းေပးျခင္း တို႔ သေဘာတူညီခဲ့သည္။

‘‘ထုိင္း-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအ ၾကား ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ ေငြလဲႊေျပာင္းမႈေတြလုပ္ ႏုိင္ဖို႔ Credit Line ကိုလည္း ဖန္ တီးေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု Export- Import ဘဏ္ဥကၠ႒ Mr.Pisit က ေျပာသည္။

၁၉၉၄ တြင္ စတင္ထူေထာင္ ခဲ့သည့္ ကေမၻာဇဘဏ္သည္ ထုိင္း၊စင္ကာပူႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံတို႔ တြင္ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးမ်ားဖြင့္လွစ္ ၍ ျပည္ပေစ်းကြက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘဏ္ႏွစ္ခုအ ၾကား သေဘာတူညီမႈစာခၽြန္လႊာ ကို ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၌  လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

More in Business Section