ဆင္းမ္ကတ္ ကိုယ္စားမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္မည္

မိုဘိုင္းဖုန္းဆင္းမ္ကတ္ မွတ္ပံုတင္ေနစဥ္(ဓာတ္ပံု−စိုင္းေဇာ္)

 မိုဘိုင္းဖုန္းဆင္းမ္ကတ္ အမ်ားအျပား တစ္ဦးတည္း မွတ္ ပံုတင္ထားျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၍ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းရန္လုိအပ္ ေၾကာင္း ၫႊန္ၾကားခ်က္အသစ္ ထုတ္ျပန္ရန္ရွိေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးမ်ိဳးေဆြကေျပာသည္။

 ‘‘တစ္ဦးတည္းနဲ႔ ဆင္းမ္ ကတ္ ၁၀ ကတ္ကို မွတ္ပံုတင္ ထားရင္ ၁၀ ကတ္လံုးကို သူတာ ၀န္ယူရမယ္’’ဟု ဦးမ်ိဳးေဆြက ေျပာသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အ သံုးျပဳေနသည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းဆင္းမ္ ကတ္မ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားသည္ အသံုးျပဳ သူႏွင့္ မွတ္ပံုတင္အမည္စာရင္း ကိုက္ညီမႈမရွိေပ။


ဆင္းမ္ကတ္ေရာင္းခ်သည့္ အခ်ိိဳ႕ေသာ မိုဘုိင္းဖုန္းဆုိင္မ်ား သည္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ မွတ္ပံု တင္ၿပီးသား ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို သာ ေရာင္းခ်ေပးေနေၾကာင္း ဇူလုိင္အတြင္း အူရီးဒူးဆင္းမ္ ကတ္အသစ္ကို ၀ယ္ယူအသံုးျပဳခဲ့ သူ ဦးမင္းမင္းက ေျပာသည္။

 ကုန္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန  ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ဆင္းမ္ကတ္ ၀ယ္ယူအသံုးျပဳ သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အသံုးျပဳသူ မွတ္ပံုတင္ျဖင့္ စာရင္းေပးသြင္း ၿပီးမွသာ ေရာင္းခ်ရမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ ျဖန္႔ ခ်ိေစ်းကြက္အရ ဆင္းမ္ကတ္ သက္တမ္းမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ႀကိဳတင္မွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္း စဥ္ကို ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္းမ္ကတ္ျဖန္႔ခ်ိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 ‘‘တခ်ိဳ႕က မွတ္ပံုတင္ပါမ လာဘူး’’ဟု လိႈင္သာယာရွိ ဆင္းမ္ကတ္ေရာင္းခ်ေသာ ဟန္း ဆက္အေရာင္းဆုိင္၀န္ထမ္းအ မ်ိဳးသမီးက ေျပာသည္။ ဆင္းမ္ ကတ္မ်ားကို ကိုယ္စားမွတ္ပံုတင္ ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တာ၀န္ယူရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္သည့္အ ခါ မိမိနာမည္ျဖင့္ ကိုယ္စားမွတ္ပံု တင္ထားသည့္ မိုဘုိင္းဖုန္းနံပါတ္ မ်ားကို လိုင္းပိတ္ေပးရန္ ေတာင္း ဆုိျခင္း၊ အမည္မွန္ျဖင့္ ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ ရြက္ျခင္းတို႔ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ဦးမ်ိဳးေဆြက ေျပာသည္။

ဇြန္လကုန္၌ မွတ္ပံုမတင္ ထားသည့္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို အၿပီးအပိုင္ပိတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ လိုင္းပိတ္သိမ္းခဲ့သည့္အေရအ တြက္ကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ အူရီးဒူးက ဆက္ သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသိ႔ု ေပးပို႔ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း တယ္လီ ေနာက ေပးပို႔ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။