သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေလးစားလိုက္နာမႈတြင္ ရမွတ္သုည

ဖားကန္႔ေဒသရွိ တူးေဖာ္ၿပီးသား ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု - စုိင္းေဇာ္

စီမံကိန္းမစတင္မီ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ ပညာရွင္ မ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား၏ ေတာင္းဆိုသံသည္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းတြင္ စတင္ထြက္ေပၚလာသည္။ လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္
က်ယ္ေလာင္လာသည္။ ယင္းစီမံကိန္းႏွစ္ခု သည္ လူထုကန္႔ကြက္မႈ ျပင္းထန္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္းအျဖစ္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ထင္ရွားသည္။ 


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စက္မႈလုပ္ ငန္းမ်ားမွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈထက္ သယံဇာတစီမံခန္႔ ခြဲမႈ အလြဲအမွားမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ပိုမ်ားသည္။ 

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၂ တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒကို ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ဥပေဒအရ မည္ သည့္စီမံကိန္းမဆို သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈစစ္တမ္းျပဳလုပ္ ရန္ တာဝန္ရွိေနသည္။

Natural Resource Gover-nance Institute (NRGI) အဖြဲ႕၏ ၂၀၁၇ သယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အၫႊန္းကိန္း အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ထိခိုက္မႈ စစ္တမ္းျပဳလုပ္ ေသာ ႏုိင္ငံအျဖစ္ အမွတ္ျပည့္ ရရွိခဲ့သည္။ NRGI သည္ ကမၻာ တစ္ဝန္းတြင္ သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိေစေရးႏွင့္ အခြန္ေငြ မ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ စီးဆင္းသံုးစြဲႏုိင္ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ သည္။ ႏုိင္ငံေပါင္း ၈၁ ႏုိင္ငံ၏ သယံဇာတခြဲေဝမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေနေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ကာ ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳအဖြဲ႕ ျဖစ္ၿပီး ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အစီရင္ ခံစာ ထုတ္ေဝေနသည္။

ဥပေဒထြက္ရွိလာၿပီးေနာက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈစစ္ တမ္းျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ လုပ္ငန္း ေပါင္း ရာဂဏန္းခန္႔ရွိေနၿပီး အမ်ားစုသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑က လာေရာက္တင္ျပထားသည့္ စစ္ တမ္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီး ဌာန​ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ ဆန္းဦးက ေျပာသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိ ခိုက္မႈစစ္တမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ နာမည္ေကာင္း ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းစစ္တမ္းမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ပတ္ ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကို ေလး စားလိုက္နာမႈရွိျခင္းတုိ႔တြင္ ရမွတ္ သုညျဖစ္၏။

‘‘သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိ ခိုက္မႈစစ္တမ္းေတြ ျပဳလုပ္လာၾက တယ္။ ဒါေပမဲ့ လူထုကို ခ်ျပတာ ေတာ့ မရွိပါဘူး။ လူထုကို ခ်ျပ တယ္ဆုိတာ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ လက္သိပ္ထိုးေျပာျပတာကို ေျပာ တာမဟုတ္ပါဘူး။ အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ Public Consultation လုိမ်ိဳးေျပာ တာပါ’’ဟု NRGI ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ကိုေမာ္ထြန္းကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မည္သည့္ေန ရာတြင္ စီမံကိန္း စတင္သည္ျဖစ္ ေစ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ စစ္တမ္းျပဳလုပ္ရမည္။ ယင္းစစ္ တမ္းမ်ားကို သိရွိပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေမး ျမန္းပိုင္ခြင့္သည္ ျပည္သူတို႔၏ လက္ထဲတြင္ရွိသည္။ ပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒကလည္း ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိသူမ်ားသည္ ယင္း အခ်က္ကို လိုက္နာမႈမရွိဟု NRGI က အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

‘‘ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကေတာ့ ယေန႔အထိ မရိွေသးပါဘူး။ ကုမၸဏီေတြဘက္က ေဘာင္ဝင္ ေအာင္လုပ္တာပဲ ေတြ႕ရတယ္။ ဘယ္သူမွသြားမၾကည့္ႏုိင္၊ မေျပာႏုိင္ၾကေတာ့ ခ်ျပတဲ့အပိုင္းအေနနဲ႔ ပဲ လုပ္ေနတာေတြ႕ရတယ္’’ဟု သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈစစ္တမ္းမ်ားအေပၚ ေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္သူ ကိုဘုိဘိုဟန္က ေျပာ သည္။

 စီမံကိန္းမ်ား မစတင္မီ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ စစ္တမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ေၾကာင့္ ယင္းစစ္တမ္း ကို ျပဳလုပ္ေပးမည့္ တတိယအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ သည္။ တတိယအဖြဲ႕အစည္းအ ျဖစ္ ရပ္တည္သူမ်ားသည္ ပညာ ရွင္က်င့္ဝတ္ကုိ ေစာင့္ထိန္းရမည္ ျဖစ္ၿပီး လႊမ္းမိုးမႈ၊ ဘက္လိုက္မႈ လည္း ကင္းရမည္ျဖစ္သည္။

ဘက္လိုက္မႈကင္းၿပီး ပညာ ရွင္က်င့္ဝတ္ ေစာင့္ထိန္းသည့္ ပညာရွင္အဖြဲ႕ကသာ အရည္အ ေသြးမီသည့္၊ စစ္မွန္မႈရွိသည့္ စစ္ တမ္းျပဳစုေရးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တတိယအဖြဲ႕အစည္း သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိ ခိုက္မႈစစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။

‘‘အခုက ဘာျဖစ္ေနလဲဆုိ ေတာ့ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ လုပ္လိုက္တယ္။ စနစ္တက်ျဖစ္ မလာဘူး။ တကယ္တမ္း သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိ တာ စစ္တမ္းလုပ္႐ံုနဲ႔ မၿပီးဘူး။ အ စီရင္ခံစာရဲ႕ အရည္အေသြးနဲ႔ ပြင့္ လင္းျမင္သာမႈလည္း ရွိဖို႔လိုေသး တယ္’’ဟု ကိုေမာ္ထြန္းက ထပ္မံ ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပညာရွင္အ ျဖစ္ ရပ္တည္ၿပီး တတိယအဖြဲ႕အ စည္းအျဖစ္ ရပ္တည္သည့္ပညာ ရွင္အဖြဲ႕ နည္းပါးေနသည္။ သတၱဳ က႑ႏွင့္ လူထုအကဲဆတ္သည့္ က႑မ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ စစ္တမ္းျပဳလုပ္ရမည့္ အေရးကို တတိယပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႕က လက္ေရွာင္သည္။

‘‘ကုမၸဏီေတြဘက္က ပိုက္ဆံေပးၿပီးရင္ ၿပီးေရာဆုိတဲ့ သ ေဘာေဆာင္ေနတဲ့ အေနအထားဆုိေတာ့ ခ်ျပဖို႔အပိုင္းမွာ အား နည္းေနတာျဖစ္မယ္’’ဟု ကိုဘိုဘိုဟန္က ေျပာသည္။

ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဘက္က တင္ျပထားေသာ ပတ္ ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အ စီရင္ခံစာ ထက္ဝက္ခန္႔သည္ အ ရည္အေသြးျပည့္မီျခင္းမရွိဘဲ ႐ိုက္စားျပဳလုပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဟာင္း ဦးေနေအးက ၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီအ ခ်ိဳ႕သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိ ခိုက္မႈစစ္တမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္တမ္းမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သာ ေရးသား ထားၿပီး ေအာက္ေျခလူတန္းစား မ်ား လက္လွမ္းမမီသည့္ ၎တုိ႔၏ ကုမၸဏီ ဆုိရွယ္ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား၌ သာ ထုတ္ျပန္ထားသည္ကို ေတြ႕ ရေလ့ရွိေၾကာင္း ကိုဘုိဘိုဟန္က ေျပာသည္။

‘‘ဟုတ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးျခင္းအပိုင္းမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ ဖက္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာအပိုင္းမွာ အားနည္းခ်က္နဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနပါေသးတယ္’’ဟု သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီး ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ ဆန္းဦးက ေျပာသည္။

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ငွားရမ္း ထားသည့္ တတိယအဖြဲ႕အစည္း မ်ားက တင္ျပထားသည့္ ပတ္ဝန္း က်င္ထိခိုက္မႈ စစ္တမ္းမ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရးဦးစီးဌာနက ဦးေဆာင္၍ ဝန္ႀကီးဌာနကိုယ္စားျပဳ ကိုုယ္စား လွယ္ဦးေရ ၄၀ ပါဝင္သည့္အဖြဲ႕က စိစစ္ရသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈစစ္တမ္းမူမ်ား ဆန္းစစ္သည့္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈစစ္ တမ္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပ ႏုိင္ေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ား ေလးစားလိုက္နာ လာေစရန္ လူအင္အား၊ နည္း ပညာ၊ ေငြေၾကးႏွင့္ မူဝါဒမ်ား လို အပ္ေနေသးေၾကာင္း အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆုိသည္။

‘‘အခုက တုိင္စာအရ သြား စစ္ေဆးတာနဲ႔ ဗဟိုက စစ္ေဆး ခုိင္းလို႔ စစ္ေဆးရတာနဲ႔ ပံုမွန္သြား စစ္ေဆးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ နည္း နည္းေလာက္သာ ရွိေသးတာ’’ဟု ေဒါက္တာဆန္းဦးက ထပ္မံေျပာ သည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈစစ္ တမ္းစိစစ္မည့္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၏ သက္တမ္းသည္ ခုနစ္ႏွစ္ေက်ာ္မွ် သာ ရွိေသးသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္သာ ဦးစီးဌာနမ်ား ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ေသးၿပီး ခ႐ိုင္အဆင့္ ဝန္ထမ္းအင္အားထားရွိမႈ ကို ျပင္ဆင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ဝန္ထမ္းအင္အားသည္ ၄၀၀ ခန္႔သာရွိသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈစစ္ တမ္းျပဳလုပ္မည့္ ပညာရွင္အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားအဖြဲ႕တြင္ က်င့္ဝတ္လိုက္ နာျခင္းႏွင့္ လူ႔စြမ္းအင္အရင္းအ ျမစ္မ်ား လိုအပ္ေနသည့္အျပင္ ယင္းစစ္တမ္းကို စိစစ္မည့္ အစိုးရပိုင္းဆုိင္ရာ၌ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ လူအင္အားလုိအပ္ေန သည္။

‘‘ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စံႏႈန္း ေတြ လိုက္နာဖို႔ဆိုတာ ပိုက္ဆံ တကယ္ကုန္တဲ့ကိစၥပါ။ ဥပေဒအရ တြန္းအားေပး႐ံုမက ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္းက လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေလးစားလိုက္နာဖို႔အတြက္ ပိုက္ ဆံထုတ္ေခ်းတဲ့ Green Fund လည္း အသက္ဝင္ဖို႔ လိုေနတဲ့ သေဘာပါ’’ဟု စိမ္းလန္းအမိေျမဒါ႐ိုက္တာဦးဝင္းမ်ိဳးသူက ေျပာ သည္။

သုိ႔ေသာ္ ဥပေဒပါအခ်က္ မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ တြင္ ေလးစားလိုက္နာမႈ အားနည္း ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားက အစိုး ရႏွင့္ ကုမၸဏီအေပၚ ယံုၾကည္မႈမရွိေသးေပ။ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ယေန႔ အတုိင္း ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ 

‘‘ဒီစစ္တမ္းက ပဋိပကၡေတြ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ လုပ္ထားေပမယ့္ ပြင့္ လင္းျမင္သာမႈမရွိရင္ေတာ့ အထင္လြဲစရာေတြျဖစ္လာမယ္။ အက်င့္ ပ်က္ျခစားမႈေတြလည္း ရွိႏုိင္ေသး တာပဲ။ အစိုးရအေပၚ အထင္လြဲ စရာေတြလည္း ရွိႏုိင္တာပဲ’’ဟု ကိုေမာ္ထြန္းက ေျပာသည္။

အရပ္သားအစိုးရက တက္ လာသည့္ေနာက္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားသည့္ သတၱဳက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ လိုက္နာမႈ မရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ား စိစစ္ႏုိင္ေရး လိုင္စင္သက္တမ္းတုိးျခင္းကို စနစ္တက် လုပ္ကိုင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ ခြဲမႈစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲသည့္ ကုမၸဏီကိုသာ လုိင္စင္သက္တမ္း တုိးေပးမည့္ မူဝါဒထုတ္ျပန္ခဲ့သ ျဖင့္ NRGI က ယင္းအခ်က္ကို ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။

‘‘ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။ ႏွစ္အလိုက္ Plan ေတြလည္းရွိေတာ့ အရင္က ေလာက္ေတာ့ မဆုိးႏိုင္ေလာက္ ေတာ့ဘူး။ အဲဒီလုိပဲ ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္’’ဟု ကိုဘိုဘိုဟန္က ေျပာသည္။