ေလာကီထုပၸတ္ လူတို႔ဇာတ္ (ၿမိဳ႕မေက်ာင္းဆရာ ဦးစံထြား)

ကမၻာ့သမုိင္းကုိ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ အ ေတာ္ေလးျပည့္စုံေအာင္ ေရးထားေသာစာအုပ္ အ မ်ားအျပားမရွိပါ။ ယခင္တစ္ပါတီစနစ္ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္က ထြက္ခဲ့ေသာ ကမၻာ့သမုိင္းမွတ္တုိင္မ်ား၊ ဆရာႀကီးေဒါက္တာသန္းထြန္း၏ ေခတ္ေဟာင္းေခတ္ဦးကမၻာ့သမုိင္း၊ ေခတ္သစ္ကမၻာ့သမိုင္းႏွင့္ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဂ်၀ါဟာလာေန႐ူး ေရး သားၿပီး ဆရာပါရဂူ မကြယ္လြန္မီ ဘာသာျပန္ဆုိခဲ့ သည့္ တေစ့တေစာင္း ကမၻာ့အေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကုိ ပင္ ဆရာဘုိးလႈိင္ဘာသာျပန္ေသာ လွ်ပ္တစ္ျပက္ ကမၻာ့သမုိင္းစာအုပ္တို႔ေလာက္သာရွိကာ ယခုႏွစ္ပုိင္းအတြင္း ဆရာလႈိင္သင္း ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ထားေသာ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈသမုိင္းစာအုပ္အခ်ိဳ႕သာ ရွိခဲ့ပါသည္။


ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးမရမီ ၁၉၄၆-၄၇ တြင္ ေပၚထြက္ခဲ့ေသာ အေကာင္းဆုံး ေက်ာင္းသုံးစာ အုပ္ဆုရ  ေလာကီထုပၸတ္ လူတို႔ဇာတ္ သည္ ကမၻာ့ သမုိင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးသည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္သ မွ်ကုိ မႂကြင္းမက်န္ရစ္ေအာင္ ျပဳစုထားေသာစာအုပ္ ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသုံးအျဖစ္သာမက သမိုင္းကုိ ျပည့္ ျပည့္စုံစုံ ေလ့လာလုိသူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္ေပါင္း ၇၀ တင္းတင္း ျပည့္ခ်ိန္က်မွ ျပန္လည္ပုံႏွိပ္လာၿပီး လူႀကီး၊ လူငယ္ မေရြး၊ အတန္းပညာမေရြး လူတိုင္းဖတ္႐ႈေလ့လာ သင့္ေပသည္။ ယခုစာအုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရးသား ျပဳစုသူ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းဆရာ ဦးစံထြားက အၫႊန္း၌ ‘‘ဤစာအုပ္၏ စာကိုယ္တြင္ မလုိအပ္ေသာ အေသး အဖြဲမ်ား မပါေစရန္ သတိျပဳေရးသားထားပါသည္။ အခ်ိဳ႕ရာဇ၀င္သမုိင္းစာအုပ္၌ ေတြ႕ျမင္ဖတ္႐ႈရမည့္ အေၾကာင္းအရာ အျဖစ္အပ်က္ကုိလည္းေကာင္း၊ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕၏ အတၳဳပၸတၱိကုိလည္းေကာင္း ဤ စာအုပ္တြင္ မေတြ႕မျမင္ဘဲ ရွိမည္။ ‘ငါးသုိင္းမ်ား လွ်င္ ဟင္းဟုံ’ ဟူေသာ စကားကဲ့သုိ႔ အေသးအဖြဲ မ်ားလြန္းလွ်င္ ပဓာနအေၾကာင္းအရင္းမွာမထင္မရွား မႈိင္းမႈန္သြားတတ္ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေသးအဖြဲ မ်ားကုိ ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ပဓာနအခ်က္ႀကီးမ်ားကုိ ပုိမုိထင္ရွားေစႏိုင္လွ်င္လည္းေကာင္း၊ သင္ၾကားေလ့ လာသူမ်ား ပုိမုိနားရွင္းေစႏုိင္လွ်င္လည္းေကာင္း အ ေသးအဖြဲမ်ားပင္ ျဖစ္လင့္ကစား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းအရာအ ျဖစ္အပ်က္မ်ား အဆက္ျပတ္သြားေစမည့္အေသးအ ဖြဲမ်ားကုိမူ ဤစာအုပ္၏ စာကုိယ္မွ တမင္တကာ ျဖဳတ္ပယ္ထားပါသည္။

ပထ၀ီဘာသာကုိ သင္ၾကားေသာအခါ ေျမပုံ ၾကမ္းမပါလွ်င္ အက်ိဳးမမ်ားသကဲ့သုိ႔ ကမၻာ့သမုိင္း သင္ၾကားေသာအခါလည္း ႐ုပ္ပုံမပါလွ်င္ အက်ိဳး တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္မခံစားရဘဲ တစ္၀က္မွ်သာရရွိ မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လုိအပ္ေသာ ႐ုပ္ပုံမ်ားကုိ အ ခန္းတုိင္းတြင္ပါ၀င္ေအာင္ ပါရဂူမ်ား၏ ကမၻာ့သမုိင္း စာအုပ္မ်ားမွ မ်ားေသာအားျဖင့္ ထုတ္ႏုတ္ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားပါေၾကာင္း။

ကမၻာ့သမုိင္းမည္သည္ ကမၻာ့အေၾကာင္းအရာ အျဖစ္သနစ္တို႔ကုိ အခ်ိန္ကာလအလုိက္ စဥ္းစား ဆင္ျခင္နည္းပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ဇယားကုိ လည္းေကာင္း၊ ကမၻာ့သမုိင္း ျပကၡဒိန္ကုိလည္းေကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

ကမၻာ့သမုိင္းသင္ၾကားရာတြင္ အခ်ိန္ကာလကုိ သာမက ေနရာေဒသကုိပါသိနားလည္ရန္ လုိေသာ ေၾကာင့္ ေျမပုံမ်ားကုိလည္း လုိအပ္ေသာေနရာတိုင္း ၌ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကမၻာ့အေၾကာင္း အရာအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အေရးႀကီးလွ်င္ ႀကီးသလုိ အေရးငယ္လွ်င္ ငယ္သည့္အလုိက္ အခ်ိဳးက်ညီမွ် သင့္တင့္ေအာင္ အထူးသတိျပဳလ်က္စီစဥ္ေရးသား ထားပါသည္။

စာမ်က္ႏွာ၏ ေအာက္ေျခတြင္ စာလုံးေသးျဖင့္ မွတ္စုမ်ားလည္း ထည့္သြင္းထား၏။ ‘‘မွတ္စုမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္အေခၚအေ၀ၚ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကိုလည္း ေကာင္း၊ စာကိုယ္မွျဖဳတ္ပယ္ထားေသာ မွတ္သား ဖြယ္ရာ ဒ႑ာရီမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ သမိုင္းအလုိ အားျဖင့္ မ်ားစြာအေရးမႀကီးလွေစကာမူ ေလ့လာသူ မ်ား၏ စိတ္တြင္ စြဲၿငိေစမည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ကုိလည္းေကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါေၾကာင္း’’ ဟု ေရးထားသည္။ စာအုပ္ကုိ စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳစာေပက တန္ဖုိး ၉,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ထုတ္ေ၀ၿပီး စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳ စာအုပ္ဆုိင္မ်ားႏွင့္ စီးတီးမတ္တို႔တြင္ ဩဂုတ္ ၁၃ ရက္အထိ ၇,၂၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

Top News