တ႐ုတ္၏ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမ စီမံကိန္းအတြက္ ဌာနတစ္ခု သီးသန္႔ထားသင့္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား အႀကံျပဳ

တ႐ုတ္၏ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမျပ ေျမပုံ (futuredirections.org.au)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမစီမံကိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါဝင္ေန၍ ယင္းစီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ဝန္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕ ပူးေပါင္းကာ သီးသန္႔ဌာနတစ္ခုထားသင့္ေၾကာင္း အစိုးရကို စီးပြားေရး ပညာရွင္ အခ်ဳိ႕က အႀကံျပဳသည္။

တ႐ုတ္၏ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္း မစီမံကိန္းသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြား ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာနတို႔ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ေအာက္တြင္ ဌာနသီးသန္႔ဖြဲ႕၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္သင့္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ ဦးေဇယ်သူက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံ ၆၈ ႏိုင္ငံပါဝင္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္း မသည္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ စီမံကိန္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မည္ဆိုပါက အစိုးရတြင္ ဌာနတစ္ ခု သီးသန္႔ထားရွိ၍ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ခု ေရးဆြဲထားသင့္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘တ႐ုတ္ဘက္က စဥ္းစား ရင္ ျမန္မာကေတာ့ အေကာင္းဆံုး မဟုတ္ႏိုင္ဘူး။ ဒါကို ဘယ္လို ခ်ဥ္းကပ္မလဲဆိုတာ ကိုယ့္ဘာ သာကိုယ္ မဟာဗ်ဴဟာဆြဲဖို႔လိုပါ တယ္’’ ဟု (One Belt, One Road) အေပါင္းလား၊အႏုတ္လား  ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ဦးေဇယ်သူ က ေျပာသည္။

ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမစီမံကိန္း တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကူမင္းမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ေက်ာက္ျဖဴအထိ ကုန္းလမ္္းေၾကာင္း စီမံကိန္း၊ ေက်ာက္ျဖဴမွ သီရိလကၤာႏိုင္ငံအထိ ေရလမ္းေၾကာင္း စီမံကိန္းမ်ား ပါဝင္ေနသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရက ဦးေဆာင္ သည့္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမစီမံ ကိန္းသည္ အာရွ၊ ဥေရာပႏွင့္ အာဖရိကတိုက္တို႔ရွိ ႏိုင္ငံ၆၈ ႏိုင္ငံကို တေပါင္းတစည္း ျဖစ္ ေစရန္ ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္းျဖင့္ ဆက္သြယ္မည့္စီမံကိန္းႀကီး တစ္ ခု ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အာ ဆီယံအသိုက္အဝန္းတြင္လည္း ပါဝင္ရန္ ေနာက္က်ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုတစ္ႀကိမ္၌ ေနာက္က်မႈ မရွိေစရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထား သင့္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမစီမံကိန္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအေန ျဖင့္ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ ငန္းမ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၿပီး ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို စနစ္တက် ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ေရးရာဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာသည္။

ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမစီမံကိန္း တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပါဝင္မႈႏွင့္ပတ္ သက္၍ အစီရင္ခံစာကိုလာမည့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီဝင္ ဦးေဇာ္ေဖဝင္းက ေျပာသည္။

ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ ေသာ Belt and Road ႏိုင္ငံ တကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖိုရမ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ အၾကား ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္း ေၾကာင္းတစ္ခု မဟာစီမံခ်က္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို ေမလ ၁၄ ရက္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

OBOR ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမ စီမံကိန္းအတြက္ မူလက ၅၆ ႏိုင္ငံႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီးျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ၂၀၁၇ ေဘဂ်င္းတြင္ က်င္းပေသာ ဖိုရမ္၌ ျမန္မာ၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ တီေမာလက္စေတ၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ ပါကစၥတန္၊ နီေပါ၊ ခ႐ိုေအးရွား၊ မြန္တီနီဂ႐ိုး၊ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီးနား၊ အယ္လ္ေဘးနီးယား ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာမ်ား ထပ္မံေရးထုိးခဲ့သည္။