ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အားလုံးမပါသေရြ႕ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမည္မဟုတ္ဟု NMSP ထုတ္ျပန္

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)လမ္းေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ၊ အျခားလမ္းေၾကာင္းမွျဖစ္ေစ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အားလုံး မပါ၀င္ႏုိင္ေသးသေရြ႕ စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမည္မဟုတ္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)က ထုတ္ျပန္သည္။

ဩဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ (၇၀)ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္ေတာ္လွန္ေရးေန႔၌ NMSP ၏ သေဘာထားကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအခင္းအ က်င္းသည္ NCA လက္မွတ္ေရး ထုိးၿပီးမွ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးခြင့္ရ မည္ျဖစ္ရာ NMSP အေနျဖင့္ UNFC ႏွင့္အတူ NCA လမ္း ေၾကာင္းအတုိင္း ဆက္လက္ေဖာ္ ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

UNFC အဖြဲ႕၀င္အဖြဲ႕အစည္း အခ်ိဳ႕ႏုတ္ထြက္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ အျခားလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ အေျဖရွာလုိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ UNFC အေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္ ထုိးၿပီးသား တိုင္းရင္းသားရွစ္ဖြဲ႕ ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လည္း ေကာင္း ဆက္သြယ္ညိႇႏႈိင္းေနေၾကာင္း NMSP ကထုတ္ျပန္ သည္။

ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (KIO) အပါအ၀င္ UNFC အဖြဲ႕ အစည္းအခ်ိဳ႕သည္ ‘၀’လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (UWSA) ဦးေဆာင္သည့္ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကုိင္ခုနစ္ဖြဲ႕၏ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ တြင္ ပါ၀င္ရန္ UNFC မွ ႏုတ္ထြက္ထားသည္။ ေျမာက္ပုိင္းခုနစ္ဖြဲ႕သည္ NCA မထုိးဘဲႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။

NMSP ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၎တုိ႔အဖြဲ႕ NCA မထုိးႏုိင္ေသး၍ တပ္မေတာ္က ၎တုိ႔၏ တပ္စခန္းမ်ားကုိ သိမ္းပုိက္ျခင္း ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး႐ုံးကုိ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥကုိ အစုိးရထံ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း တစ္စုံတစ္ရာတုံ႔ျပန္မႈမရွိ၍ အစုိးရအေပၚ ယုံၾကည္မႈေလ်ာ့လာေၾကာင္း ပါရွိသည္။

NLD အစုိးရအေနျဖင့္ အာဏာမရမီကာလက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အေလးေပးေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း အစုိးရျဖစ္လာၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္တုိင္ေအာင္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးကိစၥေရငံု ႏႈတ္ပိတ္ေန႐ုံမက NCA မထုိးရေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ေျပလည္ေအာင္ မညိႇႏႈိင္းႏုိင္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းေဒသတုိက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ေအာင္မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံဒုတိယအစည္း အေ၀းက်င္းပရာတြင္လည္းလက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အားလုံးမပါ၀င္ႏုိင္သည္ကုိ မ်က္ကြယ္ ျပဳလ်က္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အစိတ္အပုိင္း(၁)ကုိ အတည္ျပဳခဲ့ရာ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီတည္ေဆာက္ေရးကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေၾကာင္းလည္း ဆုိသည္။ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္မ်ားကမူ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးသည္ ၿငိမ္း

ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထား၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ပါက အလုိအေလ်ာက္ ေျဖရွင္းၿပီးျဖစ္မည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

More in Politics Section