တကၠသိုလ္လက္ေထာက္ကထိက ရာထူးတိုးအတြက္ ေရးေျဖစာေမးပြဲ ေျဖဆိုရမည္

တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ သ႐ုပ္ျပ၊ နည္းျပမွ လက္ေထာက္ကထိကရာထူးသို႔ တိုးျမႇင့္ခန္႔ထားရာ၌ ေရးေျဖစာေမးပြဲေျဖဆိုရမည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္းဝင္းက ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕၏ ဇြန္လ ၂၇ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ ရာထူးအဆင့္၏လုပ္ငန္း သဘာဝအလိုက္ ေရးေျဖစာေမးပြဲ စစ္ေဆးျခင္း(သို႔မဟုတ္) ေရးေျဖစာေမးပြဲႏွင့္ လက္ေတြ႕ကြၽမ္းက်င္မႈႏွစ္ရပ္စလံုး စစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္၍ လူေတြ႕စစ္ဆးၿပီး အရည္အခ်င္းအကဲျဖတ္အမွတ္ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရမည္ဟူသည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိ ဝင္ေပါက္ရာထူးသို႔ တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ရန္ လက္ေထာက္ကထိက ရာထူးတိုးအတြက္ ေရးေျဖစာေမးပြဲေျဖဆိုရမည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားသို႔ ၫႊန္ၾကားထား သည္။

‘‘ရာထူးဝန္ရဲ႕မူအရ ေရးေျဖ ေျဖရမယ္။ ေရးေျဖစာေမးပြဲကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက က်င္းပမယ္။ အဲဒီရမွတ္ေတြကို ရာထူးဝန္အဖြဲ႕ကို ပို႔ရမယ္။ ရာထူးဝန္က အတည္ျပဳၿပီ ဆိုမွ ရာထူးတိုးဖို႔ ေအာ္ဒါထြက္ ေပးရမွာေပါ့’’ဟု ေဒါက္တာသိန္း ဝင္းက ေျပာသည္။

လက္ေထာက္ ကထိကရာထူးသည္ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိဝင္ ေပါက္ရာထူးျဖစ္၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနအားလံုး ေအာက္ရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သ႐ုပ္ျပ၊ နည္းျပမွ လက္ေထာက္ကထိ ကသို႔ ရာထူးတိုးေပးရာ၌ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲအေနျဖင့္ ေရးေျဖစာေမးပြဲ ထပ္မံေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီ ေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပမ်ားအား လက္ ေထာက္ကထိကရာထူးတိုးေပး ရာ၌ လုပ္သက္တန္းစီဇယားေပၚတြင္ အဓိကဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ေအာက္ရွိ နည္းပညာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သ႐ုပ္ျပ၊နည္းျပမွ လက္ေထာက္ကထိကသို႔လည္းေကာင္း၊ လက္ေထာက္ကထိကမွ ကထိကသို႔လည္းေကာင္း ရာထူးတိုးလုပ္သက္ျပည့္ မီေသာ္လည္း ရာထူးတိုးေပးရန္ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္း၊ ရာထူးတိုးမွ်တမႈမရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဇူလိုင္ ၃၁ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္အထိ ယင္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဖဲႀကိဳးျပာလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ အဆင့္ ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက အဆိုပါ တကၠသိုလ္မ်ားရွိ လက္ေထာက္ကထိကမွ ကထိကရာထူးတိုး၊ ေျပာင္းအမိန္႔စာမ်ားထုတ္ျပန္ေပး ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေထာက္ကထိက ရာထူးတိုး၊ ေျပာင္းမ်ားထုတ္ ျပန္ရန္ က်န္ရွိေနသည္။

‘‘ရာထူးတိုးက လက္ ေထာက္ကထိက ကေန ကထိကအတိုးထြက္ၿပီ။ သ႐ုပ္ျပ၊ နည္းျပကေန လက္ေထာက္ကထိကအတိုးက က်န္ေနေသးတယ္။ စာေမးပြဲျပန္ေျဖရမယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ နည္းပညာ၊ သက္ေမြးဦးစီးဌာန ေအာက္က စာရင္းအေစာႀကီး တင္ထားေတာ့ အခုမူေျပာင္းတဲ့ စာေမးပြဲေျဖရမယ္ဆိုတာနဲ႔ မၿငိဘူး။ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဘက္က တင္တာေနာက္က်ေတာ့ မူအသစ္နဲ႔ ၿငိသြားတာ။ အဲဒါ ဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးရမွာ’’ဟု ျပည္နည္းပညာတကၠသိုလ္ကထိက ဦးရဲမင္းသိန္းကေျပာသည္။

ဇြန္လက ရာထူးတိုးအမိန္႔စာမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ လက္ေထာက္ ကထိကရာထူးတိုးမ်ားသည္ စာေမးပြဲေျဖဆုိရန္ မလိုေသာ္လည္း ရာထူးဝန္အဖြဲ႕၏ မူအသစ္ထုတ္ ျပန္ၿပီးမွ ရာထူးတိုးေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္သည့္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ လက္ေထာက္ ကထိကရာထူးတိုး ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ကြန္ ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ လက္ ေထာက္ကထိက ရာထူးတိုး ေလွ်ာက္ထားသူ ၂,၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ရာထူးဝန္အဖြဲ႕၏မူအသစ္အရ ၎တို႔ကို ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ အေထြေထြဗဟုသုတေရးေျဖ စာ ေမးပြဲကို ၾသဂုတ္အတြင္း စစ္ေဆး ရန္ လ်ာထားသည္ဟု အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

Top News