ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး အေျခစိုက္စခန္း ၂၄ ခုဖြင့္လွစ္

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ ျမဝတီႏွင့္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ တို႔တြင္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး အေျခစိုက္စခန္း ၂၄ ခုဖြင့္လွစ္သင္ ၾကားေပးေနေၾကာင္း ေက်ာင္းျပင္ ပ ပညာေရး ဗဟိုႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မ တီမွ စီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာဦးထြန္း ၾကည္က ေျပာသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ နယ္စပ္ေဒသရွိ  ကေလးငယ္ မ်ား ပညာသင္ယူခြင့္ရရွိရန္ ပညာ ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးဦးစီးဌာနက ေက်ာင္းျပင္ ပ ပညာေရး အေျခစိုက္စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးထားရာ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ ၌ မူလတန္းအေျခစိုက္စခန္း ၁၇ ခု ႏွင့္ အလယ္တန္း အေျခစိုက္စခန္း တစ္ခု၊ ျမဝတီၿမိဳ႕၌ မူလတန္းအ ေျခစိုက္စခန္း ေျခာက္ခုရွိေန ေၾကာင္း သိရသည္။

‘‘ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္က ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးေတြအတြက္ ျမဝတီနဲ႔ မဲေဆာက္မွာ အေျခစိုက္ စခန္း ၂၄ ခုဖြင့္ထားေပးတယ္။ ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းနဲ႔ အလယ္ တန္းပညာ သင္ေပးတာပါ။ အ လယ္တန္းကေတာ့ စခန္းအမ်ား ႀကီး မဖြင့္ႏုိင္ေသးဘူး’’ ဟု ဦးထြန္း ၾကည္က ေျပာသည္။

ဇူလိုင္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ တရားမဝင္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားကို ထိုင္းအစိုး ရက ဖမ္းဆီးေနရပ္ျပန္ပို႔သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအၿပီးတြင္ ၎လုပ္သားမ်ား၏ ကေလးငယ္မ်ားကို ေက်ာင္း ျပင္ပ ပညာေရး အေျခစိုက္စ ခန္းမ်ား၌ သင္ၾကားေပးေနသည္။

ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ မဲ ေဆာက္ရွိ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး အေျခစိုက္စခန္းမ်ား၌ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူ ၇၀၀ ခန္႔၊ ျမဝ တီရွိ အေျခစိုက္စခန္းမ်ား၌ ၂၀၀ ခန္႔၊ တက္ေရာက္ယူေနေၾကာင္း ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး ဗဟိုႀကီး ၾကပ္မႈေကာ္မတီ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ယူနီ ဆက္ႏွင့္ အလွဴရွင္ႀကီးမ်ား ပူး ေပါင္းကာအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ ေက်ာင္းလံုးဝမေနဖူးေသး သူ၊ ေက်ာင္းေနခဲ့ေသာ္လည့္း မူလ တန္းပညာ မၿပီးဆံုးမီ ေက်ာင္းေစာ ထြက္ခဲ့သူ အသက္ (၁ဝ) ႏွစ္မွ (၁၄) ႏွစ္ သက္ငယ္အုပ္စုကေလးမ်ား ပညာဆက္လက္သင္ယူႏိုင္ ေစရန္ ယခုအစီအစဥ္ကို ေဆာင္ ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး အ ေျခစိုက္စခန္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္း ျပင္ပ ပညာေရးသင္ၾကားမႈ သင္ တန္းဆင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက သင္ၾကားေပးေနၿပီး အေျခစိုက္ စခန္းမ်ားမွ ေက်ာင္းၿပီးခဲ့သူမ်ားကို အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား၌ ပညာဆက္လက္သင္ယူႏိုင္ရန္  ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ခ်ိတ္ ဆက္ေပးထားသည္။

၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္က စတင္၍ မဲေဆာက္ေဒသတြင္ ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္းပညာေရး အေျခစိုက္စခန္း ငါးခု ဖြင့္လွစ္ေပး ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုပညာသင္ႏွစ္၌ အေျခစိုက္စခန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ဖြင့္ လွစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

Top News