ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးၿပီးေျမာက္သူမ်ားအား အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူငယ္ပညာေရး ေအာင္လက္မွတ္ေပးမည္

အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းျပင္ပ ပညာသင္ၾကားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးၿပီး ေျမာက္သူမ်ားကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူငယ္ပညာေရးေအာင္ လက္မွတ္ခ်ီးျမႇင့္ႏုိင္ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးသင္ယူေနသူ လူငယ္မ်ားကို နည္းပ ညာ၊ သက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ေလ့ က်င့္ေရး(သို႔မဟုတ္)အဆင့္ျမင့္  ပညာေရးကို ဆက္လက္သင္ယူ ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္ ႏုိင္ရန္ အမ်ိဳးသားအဆင့္လူငယ္ ပညာေရးေအာင္လက္မွတ္ေပး အပ္မည့္အစီအစဥ္ကို အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းေတြက လုပ္ေနတဲ့ ပရဟိတစာသင္ဝိုင္း ေတြမွာ သင္ေနတဲ့ကေလးေတြကို အခုစာရင္းေကာက္ေနတယ္။ ေနာက္အစိုးရရဲ႕ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးလုပ္ငန္းေတြက ကေလး ေတြရွိမယ္။ သူတို႔ရဲ႕တတ္ေျမာက္ မႈကို စစ္ေဆးၿပီး သူတုိ႔နဲ႔ကိုက္ညီတဲ့အတန္းအတြက္ ေအာင္လက္မွတ္ထုတ္ေပးမယ္။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မူဝါဒေတြ ေသခ်ာဆြဲေနပါၿပီ။ ဒီလက္မွတ္ရွိထားရင္ သူ သက္ေမြးဘက္ ဆက္သင္မလား၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဆက္သင္ခ်င္သ လားေရြးသင္လို႔ ရသြားမယ္’’ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

ယင္းအစီအစဥ္အတြက္ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာ ပညာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ကေလးငယ္ မ်ားအတြက္ ပညာသင္ယူခြင့္ကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ ရြက္မည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အသက္(၅) ႏွစ္မွ (၁၆)ႏွစ္အတြင္း ကေလးငယ္၂ ဒသမ ၇ သန္းခန္႔သည္ ေက်ာင္း ဝင္ေရာက္မႈမရွိသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း ထြက္သြားေသာ ကေလးမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း၊ (၁၅) ႏွစ္အထက္ သက္ႀကီး ၃ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔သည္ စာမတတ္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အခ်က္အလက္ မ်ားအရ သိရသည္။

Top News