လူမႈစီးပြားနိမ့္ျမင့္တက္က်ႏွင့္ ဆုံမွတ္ အေျဖ(၇)

လက္တင္(ေတာင္)အေမရိကႏွင့္ အာရွတို႔မွ ဒီမိုကေရစီအကူးအ ေျပာင္း ၁၀ ႏုိင္ငံကို ႏုိင္ငံေရးရာ စီးပြားေရးျဖင့္ အဓိကထားေလ့ လာခဲ့ၾကရာ၌ က်ပ္တည္းေသာ အကူးအေျပာင္း ေျခာက္ႏုိင္ငံရွိ၍ အက်ပ္အတည္းသိပ္မရွိလွေသာ အကူးအေျပာင္း ေလးႏုိင္ငံရွိ ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္အပုိင္း (၆)၌ ‘စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းမ်ား သို႔ ႏုိင္ငံေရးတန္ျပန္တုံ႔ျပန္ခ်က္ မ်ား’ ႐ႈေထာင့္အျဖစ္ ၿခံဳငုံေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ပ႐ိုဂရက္ဆစ္ရီရယ္လိုက္ေဇးရွင္း (Progre-ssive Realization) ကို ယူတတ္၊ လုပ္တတ္ၾကပါမွဟူေသာ အေရးႀကီးခ်က္တစ္ရပ္ကို ျမန္မာအတြက္ ေတြ႕ရွိလုိက္ၾကရ၏။ စီးပြားေရးအရျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးအရျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံေရးရာ စီးပြားေရးအျမင္အရ ‘တစ္ဆင့္ခ်င္းတုိးတက္လာမႈမ်ား၊ မွ်ေျခမ်ားကို မွန္မွန္တည္ေဆာက္သြားႏုိင္ေစမႈ၊ ျဖစ္စဥ္’ ဟု အဓိပၸာယ္ယူၾကရမည့္အနက္ဖြင့္မတည္ၿငိမ္ေသးေသာ အေရးႀကီးေ၀ါဟာရတစ္ရပ္ျဖစ္၏။ ျမန္မာအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္မွာလည္းဤ PR (Progressive Realiza-tion) ျဖစ္စဥ္ေတြ ‘စိပ္’ လာဖုိ႔လုိ၏။ လူမႈစီးပြားအရာမွာလည္း PR ေတြက အေရးပါလွ၏။ လူမႈစီးပြားခင္းက်င္းတည္ရွိခ်က္မ်ား (Soc−io Economic Factors) တို႔၌လည္းတုိက္႐ိုက္သက္ဆုိင္ေနေသာ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြအရ PR ျဖစ္လာေစ ဖုိ႔လိုအပ္လွသည္။


‘အက်ပ္အတည္း၏ အက်ဳိး သြားမ်ား၊ သုံးသပ္ယူဆခ်က္မ်ား ’ ကို စတီဖင္ ဟက္ဂါ့ဒ္ (Stephan Haggard) ႏွင့္ ေရာဘတ္ေကာ့ဖ္ မန္း(Robert R.Kaufman) တို႔က အပိုင္းႀကီးသုံးပုိင္းျဖင့္ ခဲြျခားျပ ထားသည္။ ပထမအပိုင္းႀကီးတြင္ က႑ခဲြသုံးခုပါ၀င္၏။ အဓိက အားျဖင့္ ‘အကူးအေျပာင္းကို အ နက္ျပန္ဖြင့္ျပျခင္းဟု ဆုိႏုိင္ျငား အက်ပ္႐ုိက္ျခင္း ေလ့လာခ်က္အ ဖုံဖုံေၾကာင္းက်ဳိးေကာင္းဆုိးေတြ ေထာင့္ေစ့ေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ေဆြး ေႏြးတင္ျပသည္။ ပဓာနဆုိလို ခ်က္၊ ဆိုလုိရင္းကေတာ့ အကူးအေျပာင္းတစ္ရပ္ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ တြန္႔ေန၊ တန္႔ေနျခင္း၊ ဆုတ္ေလ်ာ့ ျခင္း၊ မေအာင္ျမင္ျခင္းတုိ႔ကို အ က်ပ္အတည္းအက်ဳိးသြားမ်ားအ ရ ‘ယူ’ေသာ္ ‘ရ’ႏုိင္၏ဆုိသည္ကို ထုတ္ႏုတ္ဆဲြယူျပခ်က္ေတြဟု ဆိုလို၍ရပါမည္။  ဟက္ဂါ့ဒ္ႏွင့္ ေကာ့ဖ္မန္းတုိ႔၏ ‘ဒီမုိကေရစီအ ကူးအေျပာင္းမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးရာ စီးပြားေရး’ (The Political Economy of Democratic Transitions -1995) စာအုပ္ကို အဓိကေက်ာ႐ုိးအျဖစ္ ယူထား ေသာ္လည္း ၁၉၉၇၊ အေမရိကန္ ႏႈိင္းယွဥ္ႏုိင္ငံေရး ဂ်ာနယ္ပါစာ တမ္း၊ ၂၀၁၃ တြင္ ႏုိင္ငံျခားဆက္ ဆံေရးေကာင္စီ(CFR) မွ ထုတ္ ေ၀ခဲ့ေသာ ပညာရွင္ ၁၁ ဦးစု ေပါင္းျပဳစုထားသည့္ ‘Pathways to Freedom: Political and Economic Lessons From Democratic Transitions ’ စသည္တို႔ကိုပါ လိုအပ္သလို ညႇိ ႏႈိင္းထုတ္ယူ၍ ဤေဆာင္းပါးစာ စုကို အပိုင္းလုိက္ေရးသား တင္ ျပေနျခင္းျဖစ္ရာ ျမန္မာအတြက္ သင္ခန္းစာႏွင့္ နမူနာမ်ားစြာထင္ ဟပ္ေနသည္။ ယူ၍လုပ္ႏုိင္ၾက ရန္ ရည္ရြယ္ေသာေၾကာင့္ အနီး စပ္ဆုံး၊ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံး အႏွစ္ အသားတုိ႔ကို စိစစ္ေရြးထုတ္ထား ျခင္း ျဖစ္သည္။

အကူးအေျပာင္း..။ ျမန္မာသည္ ဤလမ္းမေပၚေမးတင္႐ုံတင္စ ကာလတစ္ရပ္မွာပဲ ရွိေနပါေသး သည္။ အကူးအေျပာင္းဆုိရာ၌ အေျခခံနိယာမႏွစ္ခ်က္ကို ရည္ ၫႊန္းေျပာဆုိၾကရပါသည္။ (၁) ထုံးတမ္းစဥ္လာတက် တရား၀င္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္ အုပ္ ခ်ဳပ္ျခင္း(မ်ား)။ (၂)အင္ေဖာ္မယ္ (Informal) နားလည္ထားၾကရ မည္က ထုိထိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား သည္ ဒီမုိကရက္တစ္စနစ္အတြင္း ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ပဲြတစ္ ရပ္လို ပုံစံရွိအုပ္ခ်ဳပ္ရျခင္း...။ ထုိ ႏွစ္ခ်က္လုံးကို ရည္ၫႊန္းၾကရပါ ၏။ ဒြန္တဲြသလို လြန္ဆဲြေနပါ၏။ ထုိအထဲတြင္ စစ္ဘက္သီးျခားအ ခြင့္အေရး(အခြင့္ထူး)မ်ား၊ ႏုိင္ငံ ေရးေလာကအတြင္း ပူးေပါင္းပါ ၀င္ျခင္းဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး (Rights) မ်ား၊ ကိုယ္စားျပဳမႈဆုိင္ ရာႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ ဒီဇုိင္း (ဘယ္လိုပုံစံေရးဆဲြလုပ္ကိုင္ၾက သည္လဲ) ဆုိျခင္းေတြပါ၀င္သည္။ ဤအရာေတြက ဤကာလမ်ဳိးမွာ ဘယ္လိုမွ် အေျခတက်ရွိရွိ တည္ ၿငိမ္ေနၾကဦးမည္မဟုတ္။ သို႔ျငား ထရန္စစ္ရွင္းဆုိသည္ကပင္ ႏုိင္ငံ ေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအေပၚ အေတာ္ၾသ ဇာႀကီးမား လႊမ္းမိုးေနေစပါ၏။ Political Development သည္ လည္း ပ႐ိုဂရက္ဆစ္ရီရယ္လုိက္ေဇးရွင္းသေဘာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနျပန္သည္။

 က်ပ္တည္းေသာႏွင့္ အ က်ပ္အတည္း သိပ္မရွိလွေသာ အကူးအေျပာင္းႏွစ္မ်ဳိးအၾကားမွ ျခားနားခ်က္တို႔မွာ ‘ဖဲြ႕စည္းပုံအ ေျခခံဥပေဒ’ လုိအပ္ခ်က္နိယာမ မ်ားတစ္ဆင့္ခ်င္း သြားရပုံႏွင့္ ယင္းတို႔ ဘယ္လိုအမွန္တည္ရွိေန သည္လဲဆုိသည့္ အခ်က္ကိုအဓိ ကသာဓကတစ္ရပ္အျဖစ္ အရင္ ဆုံးေတြ႕ၾကရပါသည္။ အက်ပ္အ တည္းသိပ္မရွိလွေသာ ခ်ီလီ၊ တူရကီ၊ ထုိင္းတို႔၌ ထြက္ခြာသြား ေသာ အေသာ္ရစ္ေတးရစ္ေတး ရီးယန္း အစိုးရေရးဆဲြခဲ့သည့္ ဖဲြ႕ စည္းပုံေအာက္မွာပင္ အကူးအ ေျပာင္းေပၚထြန္းျဖစ္ထြန္းခဲ့သည္။ တက္လာေသာ အစုိးရသစ္က ခပ္ျမန္ျမန္ ျပဳျပင္ယူႏုိင္လုိက္ သည္။ အခြင့္သာသည္။ သိပ္မ က်ပ္။ ညႇိယူ၍ရၾကသည္။ တက္ လာသူကအဆင္သင့္ ေမာင္းႏွင္ လည္ပတ္သြား႐ုံဆိုတာမ်ဳိး ျဖစ္ သည္။ ခ်န္ဒူး၀မ္၏ ကိုရီးယားမွာ ေတာ့ ၁၉၈၇ အတြင္း လူထုအုံ ႂကြမႈ ႀကီးႀကီးမားမားေတြျဖင့္ ႀကံဳ ရ၏။ ထိုဖဲြ႕စည္းပုံသည္ စစ္ဘက္ ထြက္ေပါက္ (Military's Exit)  အတြက္ ဦးစားေပးေရးဆဲြထား ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ စစ္ဘက္အ စိုးရ၏ အခြင့္ထူးမ်ားကို အေရး ႀကီးနည္းလမ္းသြယ္မ်ားအတြင္း ထင္ဟပ္ျပထားသည္။ ေနာက္ ေတာ့ ျပင္ဆင္ႏုိင္သြားခဲ့ၾကပါ သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ အာဂ်င္တီး နားတို႔မွာေတာ့ အတုိက္အခံႏုိင္ငံ ေရးသမားေတြက လူထုအံုႂကြမႈ ျဖင့္ ျပဳတ္က်သြားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးက႑တြင္ အင္စတီက်ဴးရွင္း ဆုိင္ရာမ်ား ခ်က္ခ်င္းဆုိသလို မြမ္းမံတည္ေဆာက္ယူလုိက္ႏုိင္ၾက ၏။ ႏွစ္တခ်ဳိ႕ေတာ့ ခ်ီ၍ၾကာေသာ္ ျငား အေသာ္ရစ္ေတးရီးယန္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံကို ေျပာင္းလဲပစ္ လုိက္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ဘိုလီးဗီး ယားမွာေတာ့ သမၼတႏွင့္ လႊတ္ ေတာ္ကုိ ဒီမုိကရက္တစ္ေတြ ေန ရာ၀င္ယူႏုိင္ခဲ့ၾကၿပီးခ်ိန္အထိ စစ္ ေသြးႂကြအကဲဆတ္အတုိက္အခံ အုပ္စုေတြျဖင့္ ကေသာင္းကနင္း ရွိခဲ့လွသည္။ ဥ႐ုေဂြးမွာ ကြန္စတီ က်ဴးရွင္းကို စစ္ဘက္ကလုိသလို ကိုင္ထားခ်ိန္အေတာ္ၾကာျမင္ခဲ့ သည္။ ေနာက္ေတာ့သမား႐ုိးက် ပါတီေတြ၊ ၎တုိ႔ကို ေထာက္ခံ သူေတြ စုေပါင္း၍ ေစ်းဆစ္ညႇိႏႈိင္း (Bargain) လုပ္ယူခဲ့ၾကရသည္။

ပီ႐ူးႏွင့္ ဘရာဇီးကေတာ့ နည္းနည္းထူးျခားသလို ရွိပါ၏။ အေသာ္ရစ္ေတးရီးယန္းေခါင္း ေဆာင္မ်ား၊ ၎တို႔၏မဟာမိတ္ မ်ားက အကူးအေျပာင္းအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ၾသဇာလႊမ္းမိုး သည္။ သို႔ျငားအတုိက္အခံႏုိင္ငံ ေရးသမားတို႔ကလည္း အက်ပ္ အတည္းနည္းပါးေသာ ျဖစ္စဥ္ မ်ား အတြင္းမွာထက္ ပိုႀကီးမား ေသာ အခန္းက႑မွာပါ၀င္ေန ၾကျပန္၏။  ပီ႐ူးဖဲြ႕စည္းပုံသစ္ထဲ မွာ စစ္ဘက္ပါ၀ါထည့္သြင္းခ်န္ ရစ္ေရးဆဲြခဲ့ျငား အတုိက္အခံအ မ်ားစုႀကီးစိုးေသာ လႊတ္ေတာ္က မူၾကမ္း ေရးဆဲြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္တျဖည္းျဖည္း ျပင္ယူလာ ခဲ့ၾကသည္။ ဘရာဇီး၏ ၁၉၈၈ ဖဲြ႕ စည္းပုံ၌လည္း စစ္ဘက္ကသီး ျခားအခြင့္ထူးမ်ားစြာ ထည့္သြင္း ေရးဆဲြထားျငား ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရတစ္ရပ္လက္သို႔ အာဏာ လဲႊၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာ၌ ကြန္ဂရက္ က ဤဖဲြ႕စည္းပုံမူၾကမ္းအတည္ ျပဳခဲ့၏။

အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ ဒီ ဇုိင္း( Institutional Design) အ တြက္ ညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာၾကရျခင္း ၾသဇာသက္ေရာက္မႈတြင္ အ ေသာ္ရစ္ေတးရီးယန္းေရာ အ တုိက္အခံဘက္က အင္အားစုမ်ား ပါ ‘အား’(Strength) တို႔ ဆက္စပ္ ေနေၾကာင္း အေသအခ်ာေတြ႕ရွိ လုိက္ၾကရပါ၏။ ထြက္ခြာဆဲ (Outgoing) အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအ ေနျဖင့္ ဗဟိုက်ရည္မွန္းခ်က္ႏွစ္ ရပ္ ရွိၾကၿမဲ ျဖစ္သည္။

(၁)စစ္ဘက္၏အဖဲြ႕အစည္း ဆုိင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ေရရွည္ခံႏုိင္သမွ် ၾကာရွည္ျဖစ္ ေရးႏွင့္ ေပၚလစီအာဂ်င္ဒါတို႔၌ ၎တို႔ပါ၀င္တည္ရွိေနေစမႈ ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ထားေရး။ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ရာ၌ နယ္ပယ္ပုိင္း ျခားသတ္မွတ္ထားေစဖို႔ ဖန္တီး ထားရန္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။ စစ္ဘက္တည္ရွိဖဲြ႕စည္းပါ၀င္ေန ျခင္းသည္ ဒီမုိကရက္တစ္ခ်က္ ခ်င္းျဖစ္၊ မျဖစ္ႏွင့္ သိပ္မသက္ ဆုိင္လွ။ စစ္ဘက္က သီးျခားသီး သန္႔ခ်ည္းသက္သက္ဆုိသည္က လည္း မျဖစ္ႏုိင္။ ရွမစ္တာ (Schmitter) တုိ႔၏ ေလးေစာင္တဲြ က်မ္း‘အေသာ္ရစ္ေတးရီးယန္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အကူးအေျပာင္း မ်ား’ (Transitions from Auth-oritarian Rule) တြင္ အေသး စိတ္ေလ့လာေဆြးေႏြးထုတ္ႏုတ္ ျပထား၏။ ႐ုတ္ျခည္းထိန္းခ်ဳပ္၍ အရပ္ဘက္ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ ေရာက္မသြားႏုိင္ဟု မွတ္ခ်က္ရရွိ သည္။ တစ္ႏုိင္ငံခ်င္းထပ္တူမက်။

(၂) အရပ္ဘက္ဒီမုိကရက္တစ္ (၀ါ) အတိုက္အခံတို႔အေပၚ ကန္႔ သတ္ခ်က္မ်ား ေသခ်ာေနရာခ် ထားႏုိင္ေရး။ အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္ေတြကေတာ့ ႐ႈပ္ေထြးေပြ လီျမားေျမာင္လွ၏။ ရလဒ္ေတြ လည္း ထိုနည္းတူပင္။ က်ပ္တည္း ေသာႏွင့္ အက်ပ္အတည္းနည္း ပါးေသာ အကူးအေျပာင္းပုံစံႏွစ္ ရပ္အၾကား ညီၫြတ္မႈအရာ၌ ကဲြ ျပားျခားနားခ်က္ေတြ ရွိသည္။

အက်ပ္အတည္း (Crisis) ၏ အက်ဳိးသက္၊ အက်ဳိးသြား သည္ ထရန္စစ္ရွင္းဟူေသာ ေ၀ါ ဟာရအနက္ဖြင့္ခ်က္ႏွင့္ ပုံစံမ်ား၊ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ယူဆျခင္း၊ ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကရျခင္းျဖစ္ရာ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္သည္ လက္ေတြ႕ ေလ့လာမႈမ်ားမွ ေတြ႕ရွိျခင္း ျဖစ္ ၏။ (PE of Democratic Transitions by Haggard and Kaufman. Chapter-4, Part-1) ထြက္ခြာဆဲ အီလစ္မ်ားကပဲ ညႇိႏႈိင္းမႈတို႔ကို ႀကီးႀကီးမားမား ထိန္းခ်ဳပ္ေလ့ရွိၾက၏။ ဖဲြ႕စည္းပုံ သစ္(သုိ႔မဟုတ္) ဒီမုိကရက္တစ္ ျဖစ္ရန္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားေဆာင္ ရြက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္လည္း ထုိထိုေသာ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားၾကားထဲ မွသာ ျဖစ္ထြန္းထြက္ေပၚတတ္ၿမဲ ဟု ေတြ႕ရွိၾကရသည္။ စမ္းသပ္ ရင္းယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရျခင္းဟု ေခၚဆုိ သုံးႏႈန္းၾကပါ၏။

စစ္ဘက္သီးသန္႔အခြင့္ထူး မ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း နယ္ပယ္သတ္မွတ္ပိုင္းျခားမႈမ်ား .... ကို က်ပ္တည္းေသာ၊ အက်ပ္အ တည္းသိပ္မရွိလွေသာ ဘယ္အ ကူးအေျပာင္းမွာမဆို အနည္းႏွင့္ အမ်ားေတြ႕ၾကႀကံဳၾကျဖတ္သန္း ၾကရသည္ဆုိျခင္းမွာ နိယာမတစ္ ရပ္လုိ ပုံစံက်ျဖစ္တည္ေနခဲ့တာ ၾကာပဲၾကာလွၿပီျဖစ္၏။ ဆန္း ေတာ့လည္း သိပ္မဆန္းလွပါ။ ကိုယ့္‘တာ’ ကိုယ္ ‘လုံ’ ေအာင္ ‘ကာ’ကို ကာၿပီးမွ အေသာ္ရစ္ေတးရီး ယန္းပုံစံစနစ္တို႔ ဆုတ္ခြာၿမဲျဖစ္ သည္။ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ စီးပြားပိုင္ဆုိင္မႈ၊ သီးျခားဥပေဒ၊နည္းဥပေဒမ်ား၊ ေစ်းကြက္တြင္း လည္ပတ္ဆဲလုပ္ငန္းမ်ား...စ ေသာ မ်ားျပားလွသည့္ နယ္ပယ္ တစ္ခုခ်င္းဆီမွာကုိ ရွိေနတတ္ၿမဲ ျဖစ္သည္။ ဘယ္သို႔ေသာ အာဏာရွင္ပုံစံေအာက္မွ ကူးေျပာင္းၾက သည္ျဖစ္ေစ၊ ေနာက္ထပ္တူညီ ခ်က္တစ္ရပ္က ေပၚေပါက္လာ ေသာ  အက်ပ္အတည္း၊ အထူး သျဖင့္ လူမႈစီးပြားအက်ပ္ႏွင့္ အေထြေထြအက်ပ္မ်ားကို မေက်ာ္ လႊားႏုိင္ပါက အေသာ္ရစ္ေတးရီးယန္းစနစ္ဆုတ္ခြာ (Withdr-awal)သြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုထုိထြက္ခြာလု ဆဲဆဲ အုပ္ခ်ဳပ္သူ(ေဟာင္းသစ္ ဘာပဲျဖစ္ေစ)အေသာ္ရစ္ေတး ရီးယန္းတို႔သည္ ‘အေသာ္ရစ္ေတးရီးယန္း နယ္ပယ္ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ျခင္း’ (Authoritarian Enclaves) ကို ေသခ်ာက်နဖန္ တီးယူၾကၿမဲ ျဖစ္၏။ ၁၉၇၈ ကတည္းက စတင္ကူးေျပာင္းေရး ႐ုန္းႂကြခဲ့ေသာ ထုိင္းတြင္အႀကိမ္ ႀကိမ္ အာဏာသိမ္းမႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့၏။ နိမ့္ျမင့္တက္က်ေရခ်ိန္ ေပါင္းစုံျဖတ္သန္းၿပီး လူမႈစီးပြား ေရခ်ိန္တည္ၿငိမ္မႈ တစ္ရပ္ေရာက္ ခဲ့ေသာ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား မွာမွ ဒီမုိကေရစီအုပ္စုတြင္း စတင္၀င္ေရာက္ႏုိင္လာခဲ့သည္။ အာရွက်ားတစ္ေကာင္အျဖစ္ အဆင့္တိုးသတ္မွတ္ခံလာခဲ့ရ သည္။ (ရည္ၫႊန္း -Thailand: Liberalization without Democracy,  In James Morley,Ed., Driven by Growth: Political Change in the Asia - Pacific Region. Armonk: M.E.Sharpe, 1993., PP-128-134)

လက္တင္အေမရိကန္၏ ခ်ီ လီ၊ ဘရာဇီးႏွင့္ ဥေရာပ-အာရွ စပ္ၾကားတူရကီအကူးအေျပာင္း မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ၾကပါက ကဲြျပားခ်က္တို႔မ်ားစြာ ရွိသည္မွန္ ျငား တူညီခ်က္တစ္ခ်က္က ယေန႔ ျမန္မာအတြက္ အေရးႀကီးလွ၏။ ‘အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား မွန္မွန္ တည္ၿငိမ္အားေကာင္းထက္ျမက္ လာျခင္း’ ျဖစ္ပါသည္။ ခ်ီလီဆို လွ်င္ ကမၻာေက်ာ္အာဏာရွင္ ပီႏုိ ေခ်း(Pinochet) လက္ေအာက္မွ ပ႐ုိဂရက္ဆစ္ရီရက္လုိက္ေဇး ရွင္းပုံစံမ်ားစြာျဖင့္ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္အၾကာတြင္ ကမၻာ့ထိပ္သီးလစ္ဘ ရယ္ဒီမုိကေရစီအဆင့္တြင္ ၀င္ေရာက္လာႏုိင္ခဲ့သည္။ ေရြး ေကာက္ပဲြမ်ား၊ လူမႈစီးပြားဖက္တာမ်ား၊ အင္စတီက်ဴရွင္နယ္ လုိက္ေဇးရွင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑၊ လစ္ဘရယ္လုိက္ ေဇးရွင္းႏွင့္ မွန္မွန္ျဖစ္ထြန္းတုိး တက္မႈ... စသျဖင့္တုိ႔တြင္ ‘ႏုိင္ငံ ေရးရာစီးပြားေရး’ မူ၀ါဒႏွင့္ လက္ေတြ႕က လႊမ္းၿခံဳထားႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါ၏။ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြား ေရးႏွစ္ရပ္ နယ္ပယ္ႀကီးႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္ရင္း၊ ယွဥ္တဲြရင္း၊ ခဲြျခား ရင္း၊ အတူတကြရွိေစရင္း လက္ ေတြ႕က်ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ေစ ေရး ေသာ့ခ်က္ကိုျပပါ၏။

ေတာင္ကိုရီးယားနမူနာ သည္ ႐ုိေတဝူး(Roh Tae-Woo) လက္ထက္မွာ ပိုပုံေပၚခဲ့သည္။ ႐ုိသည္ စစ္ဘက္အႀကီးအကဲ ေဟာင္းတစ္ဦးပဲ ျဖစ္၏။ သို႔ျငား ႏုိင္ငံကို ျမႇင့္တင္ကူးေျပာင္းေပး ခဲ့ပါသည္။ အာဂ်င္တီးနားမွာ လူ မ်ဳိးစုပဋိပကၡတခ်ဳိ႕ကို တည္တည္ ၿငိမ္ၿငိမ္ ထိန္းေက်ာင္းေျဖရွင္းေပး ႏုိင္ခဲ့၍ အက်ပ္အတည္းသိပ္မရွိ  စာရင္း၀င္သြားသည္။ က်ပ္တည္း ေသာ စာရင္း၀င္ဘရာဇီးႏွင့္ ဖိ လစ္ပုိင္ကေတာ့ မတည္ၿငိမ္မႈ ေတြ၊ ဆူပူမႈေတြ ထိန္းေက်ာင္း ရင္း နိမ့္ခ်ည္ျမင့္ခ်ည္ႀကိမ္ဖန္မ်ား စြာ။ ဖိလစ္ပိုင္ကို အကူးအေျပာင္း ေအာင္ျမင္စာရင္း၀င္ေစခဲ့သည္ မွာ ရာမို႔စ္အစိုးရျဖစ္၏။ စစ္ဘက္ မွ အရပ္ဘက္ေျပာင္းလာေသာ ႏုိင္ငံခ်စ္၊ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦး။

ေနာက္တစ္ခ်က္ထပ္ၾကည့္ ၾကပါမည္။ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအ ေပၚ စိစစ္တင္းက်ပ္မႈမ်ားဟု ပညာရပ္က ဖြင့္ဆို၏။ အေသာ္ ရစ္ေတးရီးယန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအ ကူးအေျပာင္းဒီမုိကရစ္တစ္ မျဖစ္ ခင္အေျပာင္းအလဲ စတင္ခ်ိန္၌ ၎တို႔လိုအပ္ခ်က္အရ သမဂၢမ်ား၊ လက္၀ဲပါတီမ်ားအေနျဖင့္ သီးျခားရပ္တည္ရသလို သီးသန္႔ ဆန္ေနေစတတ္ၿမဲ ျဖစ္၏။ ဖယ္ ထုတ္ခံထားရသည့္ ပုံစံမ်ဳိး။ ရပ္ တည္ခြင့္ေပးေသာ္ျငား ႏုိင္ငံေရး၌ ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္းခြင့္ရေရးတြင္ တင္းက်ပ္ခ်က္ (Restriction) ေတြ ရွိၿမဲျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးနယ္ ပယ္အတြင္း တရား၀င္လာေသာ္ လည္း အခြင့္အလမ္းကေတာ့ ဒီ မိုကရက္တစ္အတုိက္အခံေတြ ႏွင့္စာလွ်င္ ကဲြျပားေနတတ္၊ ခဲြ ျခားခံေနရတတ္ၿမဲ ျဖစ္သည္။ ေရြး ေကာက္ပဲြဥပေဒမ်ားအရ ပါတီမွတ္ပုံတင္ခြင့္ရသည္။ ပါတီလႈပ္ ရွားမႈတုိ႔၌ သိပ္မေရရာတတ္လွ ေပ။ လူႀကိဳက္နည္းမ်ားဆိုျခင္းကို လည္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္၍ ရ၊ မရ အတပ္မေျပာႏုိင္ျပန္ပါ။ တူရ ကီျဖစ္ရပ္မ်ားက ထင္ရွားသည္။ ကိုရီးယား၌ေတာ့ ေလဘာႏွင့္ လက္၀ဲစစ္ေရးအုပ္စုမ်ား အႀကီး အက်ယ္ထႂကြလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ၁၉၈၇-၈၈ တြင္ ဆူပူသူအမည္ တင္ခံခဲ့ရသည္။ သမဂၢေတြကို ေတာ့ ဆက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ေျမာက္ ပုိင္းရန္ေၾကာင့္ဟုဆိုႏုိင္ေသာ သီးျခားကိစၥဟု ျမင္ပါသည္။

သိပ္မက်ပ္တည္းလွေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား၌ေတာ့ အက်ဳိးတူအုပ္ စုမ်ား စုေပါင္းဖဲြ႕စည္းခြင့္ေပး၍ စနစ္တက်မွတ္ပုံတင္ေစၿပီး ႏုိင္ငံ ေရးပါတီထူေထာင္ေစႏုိင္ခဲ့ေစ ျခင္းျဖင့္ အဆင့္နည္းနည္းေခ်ာ သြားခဲ့သည္။ သို႔ျငားဒီမုိကရက္ တစ္မဟုတ္ေသာ လက္၀ဲစြန္းၿခိမ္း ေျခာက္မႈ၊ နယ္ပယ္ပုိင္းျခားမႈတို႔ ကိုေတာ့ လက္မခံခဲ့ေပ။ ဘုိလီး ဗီးယား၌ သမဂၢမ်ား ကြန္ဒေရး ရွင္းကို ပူးတဲြအစုိးရထဲအထိ ဆဲြ သြင္းခဲ့ေသးသည္။ ၁၉၈၅ ေငြ ေၾကးေဖာင္းပြမႈ အလြန္ျမင့္မား ခ်ိန္၌ ၿပိဳက်သြား၏။ လက္၀ဲစီး ပြားေရးစနစ္က ဘယ္လိုမွ မကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့ေပ။

မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ေရးဥပေဒမ်ား ဒီဇုိင္းအတြင္းပုံစံႏွစ္မ်ဳိး ကဲြထြက္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရွိရခ်က္တခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ်ၿခံဳေျပာရလွ်င္ အေသာ္ရစ္ ေတးရီးယန္းအီလစ္တို႔သည္ သဘာ၀က်က်ပင္ အုိင္ဒီေယာ္ ေလာ္ဂ်ီကဲြျပားမႈကို သိပ္လက္ခံ လိုစိတ္ မရွိတတ္ၾကေပ။ ပမာဏ ေသးငယ္ေသာ ပါတီမ်ားကိုလည္း လမ္းခရီးအတြက္ အဟန္႔အတား ဟု ျမင္လွ်င္ ျမင္တတ္ၾကပါ၏။ စီးပြားေရးအပါအ၀င္မ်ားျပားလွ ေသာ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ရင္ဆုိင္ၾကရရာ၌ အားကိုး၍မရ။ အေသာ္ရစ္ေတးရီးယန္းေတြက မဆုတ္ခြာ၊ ေစာင့္ေနေၾကာင္း မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ ႏုိင္ေျခမ်ားပါ၏။ မဲဆႏၵနယ္ေျမ တုိင္းမွာ ေပၚျပဴလာဗုတ္(Vote) ပုိ လုိအပ္ခ်က္ေရးေတြရွိသည္။ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏုိင္ေသာ အခ်က္ မ်ားစြာကို က်ပ္တည္းေသာအကူး အေျပာင္းတုိ႔၌ ထင္ရွားေတြ႕ျမင္ ၾကရၿမဲျဖစ္ပါ၏။

 အကူးအေျပာင္းမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးရာ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ က႑သည္ ႏုိင္ငံေရးေရာ စီးပြား ေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားထိပါက်ယ္ျပန္႔ နက္႐ႈိင္းယွဥ္တြယ္ဆက္စပ္ေန ပါ၏။ အက်ပ္႐ုိက္ျခင္းမ်ားအ ေပၚ၊ အဆုံးအျဖတ္ကာလႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ အက်ဳိးဆက္မ်ား၊ ယူဆခ်က္မ်ား ဒုတိယအပုိင္းကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါဦးမည္။   ။

(ေဖာ္ျပပါေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)