ေမြးကင္းစတြင္ ေသြးထဲ သၾကားဓာတ္နည္းျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္း၌ ဦးေႏွာက္ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္

ေမြးကင္းစကေလး ေျခာက္ဦးတြင္ တစ္ဦးႏႈန္း ေသြးထဲသၾကား ဓာတ္ပမာဏ နည္းပါးေသာ အေျခအေနႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိၿပီး ယင္းအေျခအေနေၾကာင့္ ကေလးဘဝတြင္ ဦးေႏွာက္ဆိုင္ရာ အ ခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပ သည္။

ေမြးဖြားခ်ိန္ (သို႔မဟုတ္) ေမြးခါနီးတြင္ ေသြးထဲ၌ သၾကားဓာတ္ နည္းပါးမႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ အသက္ေလး ႏွစ္ေက်ာ္တြင္ စီစဥ္ျခင္း၊ မွတ္ဉာဏ္၊ အာ႐ံုစိုက္ျခင္း၊ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း စေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ေျခ ႏွစ္ဆမွ သံုးဆအထိ ျမင့္မားေၾကာင္း နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံမွ သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။


ေသြးထဲတြင္ သၾကားဓာတ္ပမာဏ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ အ ေထြေထြစဥ္းစားေတြးေတာမႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (သို႔မဟုတ္)  အိုင္က်ဴကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္အျခားစြမ္းရည္မ်ားအေပၚ ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

Neonatal Hypoglycemia ဟုေခၚေသာ ေမြးကင္းစအရြယ္ ေသြးထဲ သၾကားဓာတ္နည္းပါးေသာ အေျခအေနသည္ ကေလးဘဝတြင္ ဦးေႏွာက္ထိခိုက္မႈျဖစ္ႏိုင္ေသာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းအႏၲရာယ္ရွိေသာ ကေလးမ်ား တြင္ လမေစ့ဘဲေမြးေသာ ကေလးမ်ား၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္ မိခင္က ေမြးလာေသာ ကေလးမ်ားပါဝင္သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုေလ့လာမႈက ေသြးထဲတြင္ သၾကားဓာတ္နည္း ေနျခင္းႏွင့္ ဦးေႏွာက္ဆိုင္ရာအခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရျခင္းၾကားဆက္စပ္မႈကို ေဖာ္ျပေသာ္လည္း ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ေဖာ္ျပမထားေပ။

ေမြးကင္းစတြင္ ေသြးထဲ သၾကားဓာတ္နည္းပါးေသာ အေျခအေနဟု ေသြးထဲ၌ သၾကားဓာတ္ ၄၇ မီလီဂရမ္ေအာက္ရွိေသာ အေျခအေနကို ဆိုလိုသည္။

ေသြးထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ ဂလူးကို႔စ္ဓာတ္သည္ ဦးေႏွာက္အတြက္ ေလာင္စာျဖစ္ၿပီး ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည္။                                    

—Ref: UPI