ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒၾကမ္း အစီရင္ခံစာ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသး၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ရက္ ေနာက္ဆုတ္၍တင္

ဩဂုတ္ ၉ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဆက္သြယ္ ေရးဥပေဒၾကမ္းကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ ခံစာတင္သြင္းရန္ အစီအစဥ္ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း  တင္သြင္းခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ လႊတ္ေတာ္ကို ရပ္နားခဲ့သည္။


ယင္းသို႔ အစီရင္ခံစာတင္ သြင္းျခင္းမရွိသည့္အေပၚ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းေအာင္ကို ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ‘‘အဆင္ သင့္မျဖစ္ေသးလုိ႔ပါ’’ဟု 7Day Daily သတင္းစာအား ေျပာၾကား သည္။

ဩဂုတ္ ၉ ရက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ အစီအစဥ္ရွစ္ခုလ်ာထားေသာ္လည္း ခုနစ္ခုေျမာက္ျဖစ္သည့္ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းၿပီးေနာက္ အစည္းအေဝးကို ရပ္နားခဲ့သည္။

‘‘ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာဖတ္ၾကားျခင္းကို ဩဂုတ္ ၁၀ ရက္မွာ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က လႊတ္ေတာ္အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ မည္သည့္အတြက္ ေၾကာင့္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္း ျခင္းမရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေျပာၾကားျခင္းမရွိေပ။

အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္၌ အဆုိပါ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ၾကမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)ကို မပယ္ဖ်က္ဘဲ ျပင္ဆင္ ရန္သာ မဲခြဲဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳ ထားသည္။

ဩဂုတ္ ၉ ရက္က ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ ယင္းဥပေဒၾကမ္း အစီရင္ခံစာ ဖတ္ၾကားျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား အမည္စာရင္းတင္သြင္းရ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မျပဳလုပ္ခဲ့ ေပ။

More in Politics Section