မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ စြန္႔ပစ္အမိႈက္ျပႆနာအတြက္ လုပ္ငန္းေျခာက္ရပ္ျဖင့္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲ

မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ စြန္႔ပစ္ အမိႈက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း အၿပီးသတ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စက္မႈလုပ္ ငန္းထြက္ အမိႈက္မ်ားႏွင့္ ေဘး အႏၲရာယ္ရွိ အမိႈက္မ်ား သိမ္း ဆည္းျခင္း၊ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ ျခင္း စသည့္အခ်က္အပါအဝင္ ပန္းတုိင္ေျခာက္ရပ္ျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္ရန္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ပန္းတုိင္ေျခာက္ရပ္တြင္ စြန္႔ပစ္အမိႈက္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ 3Rs ကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အ ဆံုးသတ္စြန္႔ပစ္ေနရာတြင္ သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္းတုိ႔ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္းထြက္ အမိႈက္မ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိ (ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းထြက္) အမိႈက္မ်ား စနစ္တက်သိမ္းဆည္းျခင္း ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္းတို႔ကို ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရဆိုးမ်ား စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ သန္႔စင္ ျခင္းတို႔   ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း အသိႏိုးၾကားမႈ ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ အသိေပးေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျပန္လွန္ သံုးသပ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈ ျခင္း၊ တီထြင္ဖန္တီးျခင္း၊ တိုး တက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲ ေလးၿမိဳ႕ေတာ္  စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာသစ္ ဆင္းက ဆုိသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ စြန္႔ပစ္အမိႈက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ ငန္းစီမံခ်က္ကို ၂၀၁၇ မွ ၂၀၂၀ အထိ ေရတိုစီမံခ်က္၊ ၂၀၂၀ မွ ၂၀၂၅အထိ ၾကားကာလစီမံခ်က္၊ ၂၀၂၅မွ ၂၀၃၀ အထိ ေရရွည္စီမံခ်က္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဒါက္တာသစ္ဆင္းက ရွင္းျပသည္။ အဆုိပါ စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းကို ကုလသမဂၢပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတုိ႔ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

စီမံခ်က္ေရးဆြဲရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မႏၲေလးတုိင္းေဒသ ႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ ျမင့္ေမာင္က ‘‘မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ ဘာ လို႔ ဒီစီမံခ်က္ကို လုပ္သင့္သလဲ ဆိုေတာ့ ပထမအခ်က္က ယဥ္ ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေတြရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ ျဖစ္ေနလုိ႔ပါ။ ဒုတိယအခ်က္က ေတာ့ မႏၲေလးက အခ်က္အခ်ာ က်တဲ့ၿမိဳ႕    ျဖစ္ကိုလာေတာ့မွာ ေၾကာင့္’’ဟု ဆုိသည္။

လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ လာလွ်င္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မည့္ လူဦးေရတိုးျမင့္လာမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ လူဦးေရတိုးျမင့္လာ သည္ႏွင့္အမွ် စြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ား လည္း တိုးလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ အမိႈက္ကို ေျမႀကီး ေပၚတြင္သာ စြန္႔ပစ္ေနရၿပီး ေရ ရွည္တြင္ ေျမပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ လာေၾကာင္း၊ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမိႈက္အမ်ိဳးအ စား မည္မွ်ရွိေၾကာင္း၊ မည္ကဲ့သို႔ စြန္႔ပစ္သင့္ေၾကာင္း ပညာေပးမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ စြန္႔ပစ္အမိႈက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ ငန္းစီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းကို ၂၀၁၆ ဩဂုတ္က စားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးမႈ ျဖင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီ မွ ေမလအထိ စီမံခ်က္မ်ား ေရး ဆြဲကာ ယခုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အၿပီး သတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သတင္း ရရွိသည္။

Top News