ကုမၸဏီဥပေဒသစ္ျပ႒ာန္းၿပီးပါက အြန္လိုင္းမွ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳမည္

 အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တြင္ အတည္ျပဳထားသည့္ ကုမၸဏီဥပေဒအသစ္၌ ကုမၸဏီမ်ားကို အြန္လိုင္းမွ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန မွ သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နည္းပညာပိုင္း အကူအညီေပးသည့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဘဏ္ (ADB)ႏွင့္ ဦးစီးဌာနတုိ႔ ဩဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ သည္။

‘‘ဥပေဒမွာက အြန္လုိင္းနဲ႔ မွတ္ပံုတင္လို႔ရေအာင္ လမ္းဖြင့္ ေပးထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒ ထြက္လာရင္ အဆင္သင့္သံုးလုိ႔ရ ေအာင္ အခုကတည္းက ျပင္ဆင္ ေနတာ’’ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား  ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။


ADB ဘဏ္သည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ကုမၸဏီဥပေဒျပ႒ာန္း ႏုိင္ေရး ၂၀၁၂ ေအာက္တိုဘာ ကစတင္၍ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲကူညီ ေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီမ်ား အြန္လိုင္းမွ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည့္ DATA Base မ်ား၊ ဝန္ထမ္းေလ့က်င့္မႈမ်ားကို အကူ အညီေပးေနေၾကာင္း ၎က ဆုိ သည္။

လက္ရွိ ကုမၸဏီအက္ဥပေဒ ကို ကိုလိုနီေခတ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေခတ္ကာလႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိ ပါ ဥပေဒအတည္ျပဳၿပီးပါက ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ စပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီ လြယ္ကူရွင္းလင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ တြက္ ပုိမိုအေထာက္အကူျပဳေစ မည့္ အခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းေရး ဆြဲထားေၾကာင္း အစိုးရက ဆုိထားသည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးအတည္ ျပဳရဦးမည္ျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီမ်ား မွတ္ပံုတင္ရာ တြင္ တင္ျပရေသာ မ,တည္ေငြ ရင္းႏွင့္ ကနဦးထည့္ဝင္ရမည့္ ေငြ ပမာဏသတ္မွတ္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီး မူရင္းမွတ္ပံုတင္ ကတ္ျပားကို ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္သည့္ေန႔ကစ၍ သံုးရက္အတြင္း စိစစ္ထုတ္ေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားကို၂၀၁၃ အတြင္း အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၅၂,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီ၊ ကိုယ္စား လွယ္႐ံုးခြဲ ၆,၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္။