ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို UNDP က နည္းပညာသင္တန္းေပး

ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီ အစဥ္ UNDP က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သံုးရက္အၾကာ နည္း ပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ပထမပတ္တြင္ ရန္ ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အတြင္း သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့ၿပီး လႊတ္ ေတာ္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည္ မ်ားကို အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ အဓိ က ေလ့လာသင္ယူခဲ့ရေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးေနဘုန္းဘတ္က ေျပာ သည္။ ‘‘ဒီထက္ပိုေပးဖုိ႔ေတာ့လို ေသးတယ္’’ ဟု ၎က ဆိုသည္။


လႊတ္ေတာ္သို႔ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအတြက္ နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္က ေဟာေျပာ ပြဲမ်ား စီစဥ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း စနစ္တက်ျဖင့္ နည္းပညာသင္တန္းကို UNDP က ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ဦးလွ်င္ Laptop တစ္လံုးစီႏွင့္ အတူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ဖန္တီးထား သည့္ Online Leaning Platform ကို အသံုးျပဳ၍ သင္ၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအ သင္းခ်ဳပ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာအတြင္း အလုပ္အမႈ ေဆာင္ ဦးမင္းဦးက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ အသင္းမ်ားက လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို နည္း ပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ် ေပးခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ရွိ ဝန္ ထမ္း ၂၆ ဦးကို အိုင္တီနည္းပညာ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။