ေလာကနႏၵာေဘးမဲ့ေတာတြင္ ၾကယ္လိပ္ေကာင္ေရ ငါးေထာင္ခန္႔ရွိလာ

ေလာကနႏၵာေဘးမဲ့ေတာအတြင္း ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ၾကယ္လိပ္မ်ား (ဓာတ္ပံု − ေရႊေဌးေအာင္)

 ေလာကနႏၵာေဘးမဲ့ ေတာ ဥယ်ာဥ္တြင္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ ရွားပါး စာရင္းဝင္ ျမန္မာမ်ိဳးစိတ္ၾကယ္ လိပ္မ်ားသည္ ၁၆ ႏွစ္အတြင္း အေကာင္ေရ ငါးေထာင္ေက်ာ္ မ်ိဳးပြားႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဘးမဲ့ေတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေရႊေဌးေအာင္ က ေျပာသည္။

တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ျမန္မာ တစ္ႏုိင္ငံတည္း၌သာရွိၿပီး မ်ိဳး သုဥ္းရန္ စိုးရိမ္ေနရသည့္အေျခ ေနတြင္ ျမန္မာ့ၾကယ္လိပ္မ်ားကို ေလာကနႏၵာေဘးမဲ့ေတာ ဥယ်ာဥ္၌ ၂၀၀၁ ကစတင္၍ ၿခံေလွာင္ ေမြးျမဴခဲ့သည္။

ေလာကနႏၵာ ေဘးမဲ့ေတာ ဥယ်ာဥ္၌ ၾကယ္လိပ္မ်ားကို စတင္ေမြးျမဴခဲ့ခ်ိန္က ၈၂ ေကာင္သာ ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ အရြယ္စံု ၾကယ္လိပ္ ၅,၀၅၈ ေကာင္ရွိလာၿပီျဖစ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသာမက ကမၻာတြင္ပါ ၾကယ္လိပ္အမ်ားဆံုးရွိရာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာေၾကာင္း ၎ က ဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၾကယ္လိပ္မ်ားကို မ်ိဳးဆက္မပ်က္သုဥ္းေစရန္ႏွင့္ အေကာင္ေရ တိုးပြားလာေစရန္ ေနရင္းေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ မင္းစံု ေတာင္သို႔ ၂၀၀၈ တြင္ ေကာင္ေရ ၅၀ ႏွင့္ ၂၀၁၄ တြင္ ေကာင္ေရ ၁၅၀ ႏွင့္ ၂၀၁၅ တြင္ ေရႊ စက္ေတာ္သို႔ ေကာင္ေရ ၁၅၀ အား သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဦးေရႊေဌးေအာင္က ေျပာသည္။

ရွားပါးစာရင္းဝင္ ၾကယ္လိပ္ သည္ မ်ိဳးသုဥ္းရန္ နီးကပ္ေန၍ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕ (IUCN)၏ မွတ္တမ္းစာအုပ္ တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး ၾကယ္ လိပ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မႏၲေလး၊ မေကြးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသ ႀကီးတုိ႔၌ ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုန္းလိပ္ ႏွင့္ ေရခ်ိဳလိပ္ မ်ိဳးစိတ္ ၂၆ မ်ိဳးရွိ ၿပီး ယင္းအနက္ ၾကယ္လိပ္အပါ အဝင္ မ်ိဳးစိတ္ေျခာက္မ်ိဳးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌သာ ေတြ႕ရွိရသည့္ လိပ္မ်ိဳးစိတ္မ်ားျဖစ္သည္။

Top News