မႏၲေလးတုိင္း၌ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သုံးလအတြင္း အလုပ္အကိုင္ ၂,၄၀၀ ခန္႔ ဖန္တီးေပးႏုိင္ဟုဆို

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသ ႀကီးတြင္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ သုံးလအတြင္း ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ ျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ တစ္ ဆင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း  ၂,၄၀၀ ခန္႔ ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့ ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္(မႏၲေလး)မွ သတင္းရရွိသည္။

‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ကေန ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳေပးလုိက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကေနတစ္ဆင့္ ဖန္ တီးေပးလုိက္တဲ့ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈေတြ ၀င္ေရာက္မႈ အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး အလုပ္အ ကို္င္အခြင့္အလမ္းေတြ တုိးခ်ဲ႕ဖန္ တီးေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မ ရွင္ (မႏၲေလး)မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚႏြယ္နီဦးက ေျပာသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီမွ ဇြန္ လအထိ သုံးလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အ လမ္း ၃၇၄ ခုႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ၁၉၇၈ခုအထိ ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံျခားသားပညာရွင္ ၄၂ ဦးပါ၀င္ ပါက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၂,၃၉၄ ခုအထိ ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ မႏၲေလး တုိင္းတြင္ ၁၉၉၈ မွ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ (၁၉ ႏွစ္အတြင္း) ႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၁၅၂ ခုႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၄၂ ခုတုိ႔ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ၅၅,၄၀၀ ေက်ာ္အထိ ဖန္တီးေပးႏုိင္ေၾကာင္း ႏွစ္စဥ္မွတ္တမ္းစာရင္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပထား သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေနျဖင့္ ၁၉၉၈ မွ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၂ ဘီလီယံခန္႔ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ က်ပ္ဘီလီယံ ၃,၁၀၀ ေက်ာ္အထိရရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (မႏၲေလး)၏ စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။