ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ရွိ စစ္ေရးပဋိပကၡ အဆံုးသတ္ႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းရန္ NCA လက္မွတ္ထိုးရွစ္ဖြဲ႕ တုိက္တြန္း

NCA လက္မွတ္ထုိးရွစ္ဖြဲ႕ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဦးေဆာင္အဖဲြ႕ (PPST)အစည္းအေဝး က်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − NMG)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ကာလအတြင္း ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပုိင္း)ေဒသအခ်ဳိ႕၌ ျဖစ္ပြားေန ေသာ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားကို အဆံုးသတ္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ထပ္မံပါ ဝင္ေရး အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္က ႀကိဳးပမ္းရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထုိးရွစ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္သည္။

ထုိင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ ၾသဂုတ္  ၉ ရက္ႏွင့္ ၁၀ ရက္က က်င္းပခဲ့ ေသာ NCA လက္မွတ္ထုိးရွစ္ဖြဲ႕ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အ ဖဲြ႕ (PPST) အစည္းအေဝးအၿပီး တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္၍ တုိက္တြန္းျခင္း ျဖစ္သည္။

NCA လက္မွတ္ထိုးထား သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္ အၾကား လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားကို အျမန္ဆံုးညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပသည္။

NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအနက္ RCSS အဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ဇူလုိင္တြင္ တုိက္ပြဲႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

NCA လက္မွတ္ထုိးရွစ္ဖဲြ႕ အေနျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္ပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားကုိ ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာ ၿပီး ပူးတဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္ မည့္အျပင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ အဆင့္ဆင့္ က်င္းပျခင္းမွတစ္ ဆင့္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုတည္ေဆာက္ႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ား ေပၚထြက္ႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမည္ ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရိွသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္က ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၌ စတင္က်င္းပေနသည့္ အစိုး ရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူ မ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) တုိ႔၏ ေဆြးေႏြးပြဲကို NCA လက္မွတ္ထိုးရွစ္ဖြဲ႕က ေထာက္ခံႀကိဳဆိုခဲ့သည္။

NCA လက္မွတ္ထုိးရွစ္ဖြဲ႕ ၏ အလုပ္အဖြဲ႕က စုစည္းထား သည့္ NCA အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ မ်ားအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္ မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အတည္ ျပဳႏိုင္ေရး PPST အစည္းအေဝး ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ယင္းသံုးသပ္ခ်က္၊ အ ႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ NCA အ ေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွ တစ္ဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု လံုး ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္သည္ အထိ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္ဟု PPST အစည္းအေဝးက သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။