လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏို္င္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ခြင့္ျပဳထားဟု MIC ထုတ္ျပန္

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အ တြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ ငန္း ၁၁၂ ခု ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏစုစုေပါင္း ကန္ ေဒၚလာ ၃,၄၈၇ သန္းေက်ာ္ရွိ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ MIC က ၾသဂုတ္ ၉ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည္။

ဇူလိုင္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၁၉ ခုကို ျမန္မာႏုိင္ငံရင္း ႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳ ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေလးလခန္႔တြင္ စုစု ေပါင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၁၁၂ ခုကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အ မ်ားစု ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္သာ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအမ်ားစုက စိတ္ဝင္စားၿပီး တင္ျပထုတ္ျပန္ ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။

ေကာ္မရွင္က ဇူလိုင္အတြင္း စက္မႈလုပ္ငန္း ၁၂ ခု၊ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္းတစ္ခု၊ အျခား ဝန္ေဆာင္မႈ က႑လုပ္ငန္းသံုးခု၊ အိမ္ရာ အေဆာက္အအံု တည္ ေဆာက္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ က႑ တစ္ခု၊လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားက႑ တစ္ခု ႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားက႑ တစ္ခု စုစုေပါင္းလုပ္ငန္း ၁၉ ခုခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏကန္ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလီယံ ဝင္ ေရာက္မည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ခန္႔မွန္းထား ၿပီး ဧၿပီမွ ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္အထိ သံုးလေက်ာ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ မူလ ခန္႔မွန္းထားသည္ထက္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ရရွိ ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဆန္းျမင့္ က ေျပာသည္။

‘‘တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြကခြင့့္ ျပဳမယ့္ဟာေတြေကာ အားလံုး ေပါင္းလိုက္မယ္ဆိုရင္ ဒီႏွစ္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အလားအလာအ မ်ားႀကီး ေကာင္းပါတယ္’’ ဟု ဦး ဆန္းျမင့္က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကဲ့သို႔ ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏက ဧၿပီမွဇူလိုင္ ၁၀ ရက္အထိ သံုးလေက်ာ္အတြင္း က်ပ္ ၈၃၉ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိသည္။

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး၏အဓိက အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ ေနၿပီး နည္းပညာရရွိေရး၊ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေရး အေရးႀကီးေၾကာင္း စီးပြားေရး ပညာရွင္ အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကား သည္။