ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ လူငယ္မ်ားႏွင့္အတူ

လူငယ္မ်ား၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈသည္ မည္သူ႔အေပၚတြင္ တည္ရွိေနပါသနည္း။

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေပၚ မွာေလာ။

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ မ်ားအေပၚမွာေလာ။

မည္သူတို႔ အေပၚတြင္၊ မည္ သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္အေပၚ တြင္ လူငယ္တို႔သည္ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ေနပါသနည္း။

 Viacom, the us media company က နယူးေယာက္မွာ သုေတသန ျပဳခဲ့ပါသည္။

 Viacom သည္ Youth-oriented channels ျဖစ္ပါ၏။

 MTV, Nickelodeon, Hollywood studio Paramount ႐ုပ္သံလုိင္းမ်ားျဖင့္ ေနာက္ခံျပဳ ထားေသာ အေမရိကန္ ျပည္ ေထာင္စု၏ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ သည္။

လူငယ္မ်ား၏ ယံုၾကည္ကိုး စားမႈသည္ မည္သူ႔အေပၚတြင္ တည္မီွေနသနည္း။

မီဒီယာကုမၸဏီ Viacom က အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၀ မွ လူေပါင္း ၂၈၆,၀၀၀ ကို အြန္ လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ဆာေဗးလုပ္ခဲ့ပါ သည္။

လူငယ္တို႔၏ ယံုၾကည္မႈအ ရာတြင္ Key figures မ်ားျဖစ္ ေသာ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအ ေပၚတြင္ ဟိုးတစ္ခ်ိန္က တည္မွီခဲ့ ဖူးပါသည္။

နယူးေယာက္မွာ အထုိင္ခ်ခဲ့ ေသာ Viacom မီဒီယာ ကုမၸဏီ ၏ ယခုစစ္တမ္းအရ ယခုလူငယ္ မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈသည္ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ား အေပၚတြင္ အားအ နည္းႀကီး နည္းခဲ့ၿပီ။

လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္ေက်ာ္က စ၍ ၂၀၁၇ အထိ ႏွစ္စဥ္စစ္တမ္း ေကာက္ေနခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရး ကေသာင္းကနင္း ကာလမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးလႈိင္းထန္ ေလထန္ ကာလမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ Religious conflict သည္ရွိခဲ့၏။

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ေဟာ ေျပာခ်က္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား သည္ အမွန္တကယ္ ႐ိုးသားသန္႔ စင္ပါ၏ေလာ။

 ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိ ေတြ႕ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည္။ ျပည္သူလူထု၏ ပြဲေတာ္မ်ားထဲ တြင္ ပါေဖာမန္႔ ျပဳလုပ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ထိုသို႔ လူအုပ္ထူထူပြဲေတာ္မ်ား ထဲတြင္ မိမိကုိယ္ျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ တိုးဝင္ကာ မိမိ၏ Image တက္ ေအာင္ စတန္႔ထြင္ျခင္းမ်ား ရွိ သည္။ မိမိေပၚျပဴလာျဖစ္ေရးကို ေရွး႐ႈလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိသည္။ ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္ကို၊ ဒုကၡေဝဒနာကို အမွန္တကယ္ေျဖ ရွင္းေပးမႈမ်ား မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့။ ဤအျပဳအမူမ်ားအတြက္ လူငယ္ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအ ေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈ က်ဆင္းလာ ခဲ့သည္။ သိသိသာသာ ထိုးက်လာ သည္။

ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ားသည္ ကမၻာမွာ တိုးပြားေန၏။

ဘာသာေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္း မႈ၊ ေအးျမမႈ၊ သန္႔ရွင္းမႈ၊ စင္ၾကယ္ မႈ၊ ေလာကီမဆန္မႈမ်ားကို ကုိယ္ စားျပဳသည္ဟု လူငယ္မ်ားက မွတ္ယူထားခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ လူငယ္မ်ားသည္ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ားကို ကမၻာ ထဲတြင္ တိုးတိုက္လာမိၾက၏။ ဘာသာေရးတြင္ ရန္သေဘာေဆာင္မႈ သည္ လံုးဝအဓိပၸာယ္မရွိဟု လူ ငယ္မ်ားက ခံစားမိ၏။

လူငယ္မ်ားသည္ Religious conflict မ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ဖန္မ်ား ေသာအခါ ဘာသာေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ား အေပၚတြင္လည္း ယံု ၾကည္မႈ အားနည္းလာပါသည္။

XXXXX

လူငယ္မ်ားသည္ နိဗၺာန္ႏွင့္ နီးကပ္ေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ နီးကပ္ေသာ မိမိ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျမင္လို ၾက၏။

လူငယ္မ်ားသည္ ငရဲႏွင့္ နီး ကပ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ပူေလာင္မႈ၊တိုက္ခိုက္မႈတို႔ ႁပြမ္းေသာ ႏိုင္ငံ ေတာ္ကို မျမင္လိုၾကပါ။

XXXXX

၂၀၁၂ တြင္ လူငယ္မ်ား၏ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအ ေပၚ ယံုၾကည္မႈမွာ ၿပိဳဆင္းက်လာ၏။ လူငယ္ထု၏ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈ ရွိေနသည္။ ၂၀၁၇ မွာလည္း ထိုသေဘာပင္။

၂၀၁၂ တြင္ လူငယ္မ်ား၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ႏိုင္ငံေရးသ မားမ်ားအေပၚတြင္ ယံုၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိေန၏။ Viacom မီဒီယာ ကုမၸဏီက ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၇ ႏိုင္ငံမွ အသက္ (၃၀) ႏွင့္ (၃၀) ထက္ပို၍ငယ္ေသာ လူငယ္မ်ား ကို အြန္လိုင္းမွ စစ္တမ္းေကာက္ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၇ အထိ။

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားတြင္မူ လူငယ္ မ်ား၏ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈမွာ ၃၂ ရာ ခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိသည္။

XXXXX

 မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ The Viacom Survey အရ လူငယ္ထု ၏ ၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အမွန္တ ကယ္ပင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကပါသည္။ ထိုရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ႏွစ္စဥ္ မ ေျပာင္းလဲပါ။ လူငယ္တို႔၏ အာ႐ံု ထဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား မရွိ ဘဲ ကိုယ္တိုင္ေပ်ာ္ရႊင္ ေနၾကပါ သည္။ လူငယ္ႏွင့္အတူ ေပ်ာ္ရႊင္ မႈရွိေန၏။

‘‘လူဆိုတာ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕စ ရာေတြ ေတြ႕ၿပီးလည္း မၾကာခင္ မွာ ျပန္ၿပီးေတာ့ လန္းဆန္းေပ်ာ္ ရႊင္တတ္တဲ့ သတၱဝါမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ အဲဒီသေဘာက လႊမ္းမိုးတယ္’’ဟု Viacom ၏ ဒုတိယအႀကီးအကဲ ပုဂၢိဳလ္ Christian Kurgက ေျပာ သည္။

လူငယ္မ်ားသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ ေနၾကပါသည္။ လူငယ္အမ်ားစု သည္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ခံစားမႈကို ၂၀၁၂ မွာျဖစ္ေစ၊ ၂၀၁၇ မွာျဖစ္ ေစ ပိုင္ဆုိင္ထားၾကပါသည္။ လူ ငယ္မ်ားသည္ သူတို႔၏ အခ်ိန္မ်ား စြာကို မိသားစုႏွင့္အတူတူ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္အတူတူ ေဝမွ်လ်က္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကပါသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူ ငယ္မ်ားသည္ အားလပ္ရက္မ်ား ကို တန္ဖိုးထား၏။ ထိုရက္မ်ား တြင္ အေပ်ာ္ရႊင္ဆံုးျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾက၏။ ေငြေၾကးကလည္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ေထာက္ကူ၏။

ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လူ ငယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးသမား မ်ား အေပၚသာမက၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚသာမက ဆရာဝန္မ်ားအေပၚလည္း ယံုၾကည္မႈ ခြၽတ္ေခ်ာ္လာသည္။ ဆရာမ်ားအေပၚ၊ မိတ္ေဆြမ်ား အေပၚမွာေတာင္မွ ယံုၾကည္မႈအားေပ်ာ့လာသည္။ လူငယ္မ်ား၏ ရင္ထဲတြင္ မိခင္၏႐ုပ္ပံုမွာ အားေကာင္း၏။ လူငယ္မ်ားသည္ သူတို႔၏ မိခင္ကို ယံုၾကည္မႈအရွိဆံုးဟုဆို၏။

အိႏၵိယတြင္ လူငယ္ထု၏ ေလးပံုသံုးပံုသည္ ဂီတျပည့္လွ်မ္း ေသာ အခန္းထဲတြင္ တစ္ေယာက္ တည္း ကခုန္ေနရမႈမွာ အေပ်ာ္ရႊင္ဆံုးဟု ဆိုၾက၏။ ဂ်ပန္လူငယ္ထု ၏ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ တစ္ကိုယ္ ေတာ္လႈပ္ရွားမႈမွာ ခံုမင္ေပ်ာ္ရႊင္ ၏။ မည္သို႔ဆိုေစ လူငယ္မ်ား သည္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကသည္။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္သည္)