ေလးႀကိမ္ေျမာက္ႏုိင္ငံတကာလူငယ္မ်ားေန႔ က်င္းပမည္

 လူငယ္ထုကုိယ္တုိင္ ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ား၌ ပုိမုိပါ၀င္လာႏုိင္ေစ ရန္ရည္ရြယ္၍ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံတကာလူငယ္မ်ားေန႔ကုိ ရန္ ကုန္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

လူငယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲေတာ္ ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းျပပြဲအမည္ျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာလူငယ္မ်ားေန႔ အ ထိမ္းအမွတ္ပြဲကုိ ဩဂုတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ျပည္လမ္းရွိ ရန္ကုန္ ပညာေရးတကၠသုိလ္၌ ျပဳလုပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တည္ေဆာက္ေန သည့္လူငယ္မ်ားေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာ တမ္းဖတ္ပြဲပါ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ရန္ကုန္လူငယ္ကြန္ရက္ ဥကၠ႒ေဒၚသၪၨာရႊန္းလဲ့ရည္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကုိ လူငယ္မ်ား သိရွိေစရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ လူငယ္မ်ား၏အခန္း က႑ကုိ သိရွိလာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အဆုိပါေန႔ကုိ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘အဲဒီေန႔မွာ လူငယ္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကုိ ေဖာ္ထုတ္ေျပာ ဆုိၾကမယ္။ လူထုအၾကားလူငယ္ ေတြကုိ အသိပညာျမႇင့္တင္ေပးတဲ့ ပြဲျဖစ္တယ္။ အဲဒီကရရွိလာတဲ့ လူ ငယ္ထုအသံေတြကို စုစည္းၿပီး အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ တင္ျပတိုက္တြန္း သြားဖုိ႔ရွိပါတယ္’’ ဟု ေဒၚသၪၨာ ရႊန္းလဲ့ရည္က ဆက္လက္ေျပာ သည္။ အဆုိပါႏုိင္ငံတကာလူငယ္ မ်ားေန႔တြင္ လူငယ္အခန္းက႑ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေန ရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ၀င္း ျမတ္ေအး၊ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ ကုလသမဂၢ လူဦးေရရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ဌာေနကုိယ္ စားလွယ္တို႔က ပါ၀င္ေျပာၾကား မည္ျဖစ္သည္။

လူငယ္မ်ားအေပၚ သက္ ေရာက္မႈရွိေနေသာ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဥပေဒေရးရာ၊ ႏုိင္ငံ ေရးစသည့္က႑မ်ားကုိ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ သိရွိလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားကဦးေဆာင္၍ ႏိုင္ငံ တကာလူငယ္မ်ားေန႔ကုိ က်င္းပခဲ့ သည္။ ႏုိင္ငံတကာလူငယ္မ်ားေန႔ ကုိ ဩဂုတ္ ၁၂ ရက္အျဖစ္ကမၻာ့ ကုလသမဂၢက ၁၉၉၉ တြင္ သတ္ မွတ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၀ ကစ၍ ကမၻာ တစ္၀န္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ၂၀၁၅ တြင္ ကုလ သမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာင္စီမွ‘လူ ငယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရး’ ကို က႑ငါးခုခြဲ၍ လူငယ္မ်ား၏ ပဋိပကၡမ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ားအတြင္းရင္ ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲ မ်ား၊ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားအေပၚ ကာ ကြယ္တားဆီးျခင္း၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကုစားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံ အစုိးရမ်ားက လုိက္နာေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ရန္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထား သည္။