ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိေနဆဲဟု လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဝဖန္

 ျပည္သူမ်ားကို ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ျပဳ လုပ္ေပးရာတြင္ ေငြေၾကးေကာက္ ခံရန္ မလိုအပ္သည့္အေထာက္အ ထားမ်ားကို အေၾကာင္းျပ၍ အ ခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာေအာင္ ျပဳလုပ္ကာ အခ်ိန္လာဘ္စားမႈရွိေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ဦးဝင္းဝင္းက ေျပာသည္။

မင္းဘူးမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္း ဝင္းက ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အ စည္းအေဝး၌ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုလူဦး ေရ စာရင္းပံုစံ (၆၆/၆) ကို ဥပ ေဒႏွင့္အညီ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ စြာရရွိႏိုင္ေရး ပိုမိုၾကပ္မတ္၍ အ ေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

‘‘သြားေရာက္လုပ္ကိုင္တဲ့အ ခါမွာ အဆင္မေျပတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ သတ္မွတ္ႏႈန္းထား ထက္ ေတာင္းခံေနတာ၊ ေငြေၾကး မေပးရပါက အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ျပၿပီး လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနေသး တယ္ဆိုတာ ရက္ခ်ိန္းေတြေပးၿပီး အခ်ိန္ကို လာဘ္စားေနေသး ေၾကာင္း မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရပါတယ္’’ ဟု အထက္ပါကိုယ္စားလွယ္က ေျပာသည္။

အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရ စာ ရင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ ျပား ေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထား မ်ားကို ျပည္သူမ်ား သိေစရန္ ေက်းရြာအေရာက္ လက္ကမ္းစာ ေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ အသိပ ညာေပးျခင္း၊ အျခားေဒသမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး အိမ္ေထာင္စု လူဦး ေရစာရင္းႏွင့္ ကိုင္ေဆာင္သင့္ သည့္ မွတ္ပံုတင္မ်ား ျပဳလုပ္ရာ တြင္ မူလေနထိုင္ရာ ေဒသသို႔ ျပန္ မလႊတ္ဘဲ ေျဖေလွ်ာ့၍ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေရာက္ရွိရာေဒသ၌ ေဆာင္ရြက္ေပးေရးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာသည္။ ထို႔အျပင္ ေငြေၾကးေကာက္ ခံရန္မလိုအပ္သည့္ အေထာက္ အထားမ်ားကို အေၾကာင္းျပ၍ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာေအာင္ မေဆာင္ ရြက္ရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ၫႊန္ၾကား ထားေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ေမးခြန္းရွင္က ဆက္စပ္ေမးခြန္း အေနျဖင့္ အ သက္ (၁၀) ႏွစ္၊ (၁၈) ႏွစ္ႏွင့္ (၃၀)ႏွစ္ျပည့္ကတ္ျပားမ်ား သြားေရာက္လဲလွယ္ပါက ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ သြားေလွ်ာက္ၿပီး မွတ္ပံုတင္အေကာင္းအတိုင္း ျဖစ္ေနပါက အျခားအေထာက္အထားမ်ားလို၊ မလိုကိုလည္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။

‘‘မွတ္ပံုတင္မွာ လာေရာက္ လဲလွယ္သူကိုယ္တိုင္ လဲလွယ္ မယ္၊ မွတ္ပံုတင္မွာရွိတဲ့အ ေထာက္အထားေသခ်ာစြာ စစ္ ေဆးႏိုင္မယ္၊ မွန္ကန္တယ္လို႔ ယူ ဆႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အေထာက္အ ထားမလိုဘဲ ေဆာင္ရြက္၊ မွတ္ပံု တင္မွာရွိတဲ့ အေထာက္အထားအ မွန္ျဖစ္ေၾကာင္း သံသယရွိမယ္ဆို ရင္ အေထာက္အထားလိုပါမယ္’’ ဟု ဦးသိန္းေဆြက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ဆက္စပ္ေမးခြန္းကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျဖဆိုၿပီး ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပား ျပဳလုပ္ရာတြင္ခ်မွတ္ ထားသည့္ ဥပေဒ၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ အတိုင္း ေအာက္ေျခ၌ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစ္ထပ္တည္းျဖစ္ေစရန္ႀကိဳးစားေစလိုေၾကာင္း ေျပာသည္။

လက္ရွိကိုင္ေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ား သည္ စကၠဴကတ္ျပားမ်ား ျဖစ္သ ျဖင့္ အတုျပဳလုပ္ရလြယ္ကူေသာ ေၾကာင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မွတ္ပံုတင္ မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။