သားေလွ်ာျခင္းႏွင့္ ေမြးရာပါခြၽတ္ယြင္းမႈမ်ား အႏၲရာယ္ကုိ ဗီတာမင္ျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ုႏုိင္

ကိုယ္၀န္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ သုေတသနျပဳမႈမ်ားအတြင္း အဓိက ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ကမၻာတစ္၀န္း ကုိယ္၀န္ပ်က္က်မႈမ်ားႏွင့္ ေမြးရာပါခြၽတ္ယြင္းမႈမ်ားအတြက္ အသုံးမ်ားေသာ ဗီတာမင္ျဖည့္ စြက္ေပးမႈျဖင့္ ကုသျခင္းျဖင့္ ယင္းအေရအတြက္ကုိ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္ေၾကာင္း ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

နယူးအဂၤလန္ေဆးပညာဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ယင္း ေလ့လာမႈက ဗီတာမင္ B3 ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳး သမီးမ်ားတြင္ သေႏၶသားႏွင့္ ကေလး၏ ကုိယ္တြင္းအဂၤါမ်ား မွန္မွန္ ကန္ကန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရပ္တန္႔သြားရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။


သုိ႔ေသာ္ Niacin ဟုလည္းေခၚေသာ ဗီတာမင္ B3 ျဖည့္စြက္ ေပးျခင္းျဖင့္ ယင္းအေျခအေနကုိ ကုသႏုိင္သည္။

အသုံးမ်ားေသာ ဗီတာမင္ B3 ေသာက္သုံးေပးျခင္းျဖင့္ သားပ်က္သားေလွ်ာျခင္းႏွင့္ေမြးရာပါခြၽတ္ယြင္းမႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ သည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ဗီတာမင္ B3 ျဖည့္စြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ကမၻာတစ္၀န္း ကုိယ္၀န္ပ်က္က်ျခင္းႏွင့္ ေမြးရာပါခြၽတ္ယြင္းမႈျဖစ္ေပၚသည့္အေရ အတြက္ကို သိသိသာသာေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ကမၻာတစ္၀န္းတစ္ႏွစ္လွ်င္ ကေလးငယ္ ၇ ဒသမ ၉ သန္းခန္႔ သည္ ေမြးရာပါခြၽတ္ယြင္းမႈမ်ားျဖင့္ ေမြးဖြားေနသျဖင့္ ယခုေလ့လာ ေတြ႕ရွိမႈသည္ ႀကီးက်ယ္ေသာနည္းလမ္းတစ္ရပ္ေတြ႕ရွိမႈျဖစ္သည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

အသားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားတြင္ေတြ႕ရေသာ ဗီတာမင္ B3 က ကုိယ္၀န္ပ်က္က်မႈႏွင့္ ေမြးရာပါခြၽတ္ယြင္းမႈမ်ားကုိ ေကာင္း စြာကာကြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ား ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD) ဟုေခၚေသာ ေမာ္လီကူးထုတ္လုပ္ရန္ ဗီတာမင္ B3 လုိအပ္ၿပီး ယင္းေမာ္လီကူး ပမာဏကုိ တုိင္းတာျခင္းျဖင့္ ေမြးရာပါခြၽတ္ယြင္းမႈျဖစ္ႏုိင္၊ မျဖစ္ႏုိင္ သိရွိႏုိင္သည္။

ယင္းေမာ္လီကူး လုံေလာက္စြာထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရး ဗီတာမင္B3 လုံေလာက္ေသာပမာဏ ရွိရန္လုိသည္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ား ေသာက္သုံးေနေသာ ဗီတာမင္ျဖည့္စြက္ေဆးမ်ားတြင္ ဗီတာမင္ B3 လုံေလာက္ေသာပမာဏ ပါ၀င္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

—Ref: AFP