ဂ်ကာတာတြင္ ဆိုင္ကယ္စီးနင္းခြင့္ပိတ္ပင္သည့္ ကန္႔သတ္ဧရိယာသတ္မွတ္မႈ တိုးခ်ဲ႕မည္

 ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးစားမႈအျဖစ္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ဟႏိြဳင္း (စက္ဘီးၿမိဳ႕ေတာ္ဟု လူသိမ်ား)က ၿမိဳ႕၏ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ဆုိင္ကယ္မ်ား စီးနင္းသြားလာခြင့္ကို ၂၀၃၀ မတိုင္မီ ပိတ္ပင္မည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဂ်ကာတာကလည္း ဆိုင္ ကယ္စီးနင္းခြင့္ ပိတ္ပင္သည့္ ကန္႔သတ္ဧရိယာကို တုိးခ်ဲ႕သတ္မွန္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသျဖင့္ ဟႏိြဳင္း ၏ေျခရာကို မၾကာမီ နင္းဖြယ္ရွိ သည္။


ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈ၊ ရာဇ ၀တ္မႈမ်ားမွသည္ မေတာ္တဆ ျဖစ္ရပ္မ်ားအထိ ၿမိဳ႕ေတာ္၏လမ္းမ်ားကို ဒုကၡေပးေနသည့္ လုပ္ ရပ္မ်ားအားလံုးအတြက္ ဆုိင္ ကယ္စီးနင္းသူမ်ားကုိ မဟာ ဂ်ကာတာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေအဂ်င္စီ (BPJI) က အျပစ္တင္ ထားသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆုိင္ကယ္အ ေၾကာင္းေျပာတဲ့အခါ ေဘးကင္း လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈ အေၾကာင္းကို လည္း ေျပာရပါတယ္။ အခ်က္ အလက္ေတြအရ လမ္းေပၚမွာျဖစ္ တဲ့ မေတာ္တဆမႈေတြ အမ်ားစု ဟာ ဆိုင္ကယ္ေတြ ပါ၀င္ပါ တယ္။ ဒါမ်ိဳးက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ သက္တဲ့ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အမ်ိဳးအစားမဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ဟာ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္း ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္တာ ျဖစ္ ပါတယ္’’ဟု BPTJ အႀကီးအကဲ ဘမ္ဘန္ပရီဟာတိုႏုိက အစီအ စဥ္ဆဲြထားသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ခု တြင္ မီဒီယာမ်ားအား ေျပာသည္။

လူအမ်ားစုက ဆုိင္ကယ္စီး နင္းကာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို က်ဴး လြန္ေနေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ ေအ ဂ်င္စီအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ မူ၀ါဒ ေရးဆဲြရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

စက္တင္ဘာတြင္ အဆုိပါ ဆုိင္ကယ္စီးနင္းခြင့္ ကန္႔သတ္မႈကို စတင္စမ္းသပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအစီအစဥ္က ၿမိဳ႕ေတာ္၌ အမ်ားျပည္သူသံုးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ အသံုးျပဳမႈ တိုးပြားလာေစလိမ့္မည္ဟု ၎တို႔က ေမွ်ာ္ လင့္ထားသည္။

ဂ်ကာတာတြင္ ကားအစီး ေရ ၄ ဒသမ ၈ သန္းခန္႔ရွိၿပီး ဆိုင္ကယ္အစီးေရ ၁၃ ဒသမ ၆ သန္းခန္႔ရွိသည္။

—Ref: The Jakata Post