ေက်ာက္မီးေသြးမသုံးဘဲ လွ်ပ္စစ္ဘယ္လုိထုတ္မလဲ

ႏုိင္ငံတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ မ်ား မတည္ေဆာက္သင့္ေၾကာင္း ေရႊလက္မၾကာခဏေရးခဲ့ပါသည္။ ေရးသည့္ အခါတုိင္းလည္း ေက်ာက္မီးေသြးမသုံးဘဲ လွ်ပ္စစ္ ဘယ္လိုထုတ္မလဲဆိုသည့္ ေမး ခြန္းကို အေမးခံခဲ့ရပါသည္။ ၎ ေမးခြန္းကို ေျဖဖို႔အတြက္ ယခု ေဆာင္းပါးကိုေရးလုိက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပဲြ
ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္က ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ လွည္းတန္းရွိ ဒုိင္းမြန္းကြန္ဒို စကား၀ါခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ဆုိင္ရာ ေဆြး ေႏြးပဲြသို႔ ေလ့လာသူအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေဆြး ေႏြးပဲြသို႔ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္မ်ား (ေရစြမ္းအင္၊ ေနစြမ္းအင္၊ ေလ စြမ္းအင္၊ ဇီ၀စြမ္းအင္)ျဖင့္ လွ်ပ္ စစ္ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾက သည္။ ထုိပဲြသို႔တက္ေရာက္လာ ၾကသည့္ ပညာရွင္မ်ားသည္ ျပန္ ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားကို လက္ေတြ႕ထုတ္လုပ္ေန သူမ်ား ျဖစ္သည္။ အထုိက္အ ေလ်ာက္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အစုိးရ က ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ျဖင့္ လွ်ပ္ စစ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္း မ်ားကို စိတ္မ၀င္စားဘဲ ေက်ာက္ မီးေသြးျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ရန္ကို သာ စိတ္အားထက္သန္ေနခဲ့ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္း အင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရထံမွ အကူအညီအေထာက္အပံ့ မရ သည့္အျပင္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ ကန္႔လန္႔တုိက္မႈမ်ားကိုပင္ ႀကံဳ ေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။ ထုိ႔အတြက္ ျပန္ၿမဲစြမ္းအင္က႑ အားေကာင္း လာၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အသုံးခ်ႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။


အေလးထားသင့္သည့္သမၼတႀကီး၏ အမွာစကား
တကယ္တမ္းတြင္ ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ကိုယ္ တုိင္ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး၊ အသုံးျပဳႏုိင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ‘စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖံြ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ခံႏုိင္ရည္ျပည့္၀ ေရး၊ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိေစေရးႏွင့္ အလုံးစုံပါ၀င္သည့္အနာဂတ္ကို ပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ သယံဇာ တအရင္းအျမစ္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၏ ေျဖရွင္းရခက္သည့္ ဆက္စပ္ဦး တည္ေစသည့္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚမူတည္ ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာ တြင္လည္း စရိတ္ကုန္က်မႈမ်ား ျပားၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္မႈ မရွိ သည့္၊ ျပည့္စုံမႈမရွိသည့္၊ မူ၀ါဒ မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိအ ေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစိမ္းေရာင္စီး ပြားေရး ကူးေျပာင္းေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္းအေနျဖင့္ စြမ္းအင္အ သစ္ႏွင့္ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္မ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အတူ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္အသုံးျပဳေရး အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ စြမ္းအင္၊ ေရ၊ ေျမႏွင့္ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကဲြမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အက်ဳိးရွိစြာ အသုံး ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ ရြက္ျခင္းတုိ႔ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း’ ၂၀၁၆ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ပဥၥမအ ႀကိမ္ အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရး၊ အ စိမ္းေရာင္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဖိုရမ္ ဖြင့္ပဲြတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ ကဲ့သို႔ သမၼတႀကီးေျပာၾကားခဲ့ သည္မ်ားကို အစိုးရအဖဲြ႕၀င္မ်ား က မသိခဲ့ေလသလား(သို႔မဟုတ္) မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ခဲ့ေလ သလား။ ေသခ်ာသည္မွာ အစိုး ရအဖဲြ႕က ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ကို အားမေပးဘဲ ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ရန္ကိုသာ အာ႐ုံ စိုက္ႀကိဳးပမ္းေနခဲ့ၾကသည္။

ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္မ်ား
ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားလုံလုံေလာက္ေလာက္ ရရွိရန္ လိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး တစ္ခုတည္းကိုသာၾကည့္ၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ထိခိုက္မႈမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘ၀ထိခုိက္မႈမ်ားကို လ်စ္ လ်ဴ႐ႈမထားသင့္ပါ။ ထုိကိစၥရပ္ မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားပါက ေရ ရွည္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ရႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ လုိအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘ၀မ်ားကို ထိခိုက္မႈသက္သာ ေစသည့္ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္မ်ား ကို အသုံးျပဳရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္တုိင္ကလည္း အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း တုိက္တြန္းထား ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ႏုိင္ၿပီး လက္ေတြ႕လည္း ထုတ္လုပ္ေနသည့္ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္မ်ားမွာ ေနစြမ္းအင္၊ ေရစြမ္းအင္၊ ေလစြမ္းအင္၊ ဇီ၀ စြမ္းအင္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

ေနစြမ္းအင္
ေနစြမ္းအင္သည္ အလင္း ေရာင္၊ အပူစြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပး သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔တြင္ ေန ေရာင္ျခည္ကိုေကာင္းစြာရသျဖင့္ ေနစြမ္းအင္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ လုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေက်းလက္ေဒသအမ်ားစုတြင္လည္း ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ျဖင့္ တစ္ ႏုိင္တစ္ပိုင္ လွ်ပ္စစ္အသုံးျပဳေန ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ေရႊလက္ငယ္စဥ္က ေနခဲ့သည့္ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေက်း ရြာကေလးမွာပင္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေနေရာင္ျခည္ျဖင့္ မီးထြန္းေနၾက ၿပီ၊ တီဗီၾကည့္ေနၾကၿပီ။ ျမန္မာ ျပည္အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ျဖင့္  လွ်ပ္ စစ္သုံးစဲြမႈ  အထူးတြင္က်ယ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ကုမၸဏီ တစ္ခုက ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ရွိ စက္မႈဇုန္ကို ေနေရာင္ျခည္စြမ္း အင္ျဖင့္ လည္ပတ္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ထုိနည္းတူ စီမံကိန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္ခြင့္ရရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေန ျဖင့္လည္း မင္းဘူး၊ ၀မ္းတြင္းႏွင့္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ ေနေရာင္ျခည္ ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ ရန္စီစဥ္ထားၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အား ၃၂၀ မဂၢါ၀ပ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ထိုကဲ့သို႔ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ပါက ႏုိင္ငံအတြက္ လုိအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ေက်ာက္မီး ေသြးမသုံးဘဲ ေနစြမ္းအင္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေရစြမ္းအင္
ေရစြမ္းအင္သည္ ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးမားဆုံး ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတြင္း ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေထာက္ပံ့ေပးေနသည္။ သို႔ေသာ္ ေရစြမ္းအင္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ဆည္တ မံႀကီးမားလွ်င္ ႀကီးမားသေလာက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ ဘ၀ထိခုိက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရာ တြင္ အႀကီးစားဆည္တမံမ်ားျဖင့္ မထုတ္လုပ္ဘဲ အေသးစားေရ အားလွ်ပ္စစ္မ်ားကို ေနရာမ်ား မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ရန္လိုပါသည္။ လက္ရွိတြင္ အိမ္ေရွ႕ေရေျမာင္းမွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ျခင္း၊ ရြာထိပ္ေခ်ာင္းကေလးမွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း မ်ားကို ခပ္စိပ္စိပ္ေတြ႕လာရ သည္။ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားလည္း ရရွိေနသည္။ ထုိကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ေန မႈမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ေငြ အား၊ နည္းပညာအားျဖင့္ စနစ္ တက်ပံ့ပိုးႏိုင္ပါက ေက်ာက္မီး ေသြးမသုံးဘဲ အေသးစားေရအား လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ လွ်ပ္ စစ္အားကို ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေလစြမ္းအင္
ေလအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ စက္႐ုံ မ်ားတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ ေတာင္ ဘက္ရွိ ေနရာ ၃၀ တြင္ ေလ့လာ မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေလအား ေကာင္းစြာရရွိေသာ ေဒသမ်ား တြင္ ေလအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ လုပ္ႏုိင္သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လည္း ေလအားေကာင္းစြာရရွိ ေသာ ပင္လယ္ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသ မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ လုပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ တြင္ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခေဒသ တြင္ ေလအားလွ်ပ္စစ္တစ္ခု ျပဳ လုပ္ထားေသာ္လည္း အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိေသးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေငြအား၊ နညး္ပညာအားျဖင့္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ပါက ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ ေအာင္ျမင္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္။ ဥပမာ-ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံတြင္ ေလစြမ္းအင္သုံးစဲြမႈသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစဲြ မႈ၏ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္ အတြက္ ေလစြမ္းအင္ျဖင့္ လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားလုံေလာက္ေအာင္ မထုတ္ေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ျပန္ ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ အင္အားစုတြင္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ပါ၀င္ပံ့ ပိုးေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဇီ၀စြမ္းအင္
ဇီ၀စြမ္းအင္သည္ သက္ရွိ (သို႔) အပင္အစိတ္အပိုင္းမ်ား (သို႔)တိရစၧာန္မ်ား၏ စြန္႔ပစ္အညစ္အ ေၾကးမ်ားကဲ့သို႔ ဇီ၀႐ုပ္ႂကြင္းမ်ားမွ  ဆင္းသက္လာသည့္ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ဇီ၀ျဒပ္ထုမွရရွိေသာ စြမ္းအင္ျဖစ္သည္။ ဇီ၀စြမ္းအင္ရရွိႏုိင္ ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ေပါ မ်ားၿပီး နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စပါးခံြကဲ့သို႔ စိုက္ပ်ဳိး  ေရးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ လွ်ပ္ စစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက သည္။ ထိုက္သင့္သေလာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း နည္း ပညာအားနည္းမႈေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမ်ား ရွိခဲ့ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ဇီ၀စြမ္းအင္၏အခန္းက႑ မွာ အနည္းငယ္ေမွးမွိန္ခဲ့ရသည္။ ယခုအခါတြင္ ဇီ၀စြမ္းအင္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရန္ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕က ျပန္လည္ႀကိဳး ပမ္းလာခဲ့ၾကသည္။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း မ်ားေၾကာင့္လည္း ပတ္၀န္းက်င္ မညစ္ညမ္းေစရန္ နည္းပညာမ်ား ကုိ အသုံးျပဳလာၾကသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ဇီ၀စြမ္းအင္သည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ျဖည့္ဆည္း ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အထက္ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ စြမ္းအင္မ်ား အျပင္ ဒီေရအတက္အက်ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ျခင္း၊ ေျမေအာက္ အပူျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ျခင္းမ်ား လည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ လက္ရွိ ကာလ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပန္ျပည့္ ၿမဲစြမ္းအင္အားလုံးမွ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္ယူႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေသာ္ လည္း အနာဂတ္ကာလမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္လာႏုိင္ရန္ အလားအလာ ေကာင္းမ်ား ရွိေနပါသည္။

ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ျဖင့္သာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္သင့္
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လိုအပ္ လ်က္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတြင္း၌ ေအာင္ျမင္ေနသည့္ ေရစြမ္းအင္၊ ေနစြမ္းအင္၊ ဇီ၀စြမ္း အင္မ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားကို တုိးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ျပန္ျပည့္ ၿမဲစြမ္းအင္တစ္ခုခ်င္းစီအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုံေလာက္ ေအာင္ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္ရန္ မ ေသခ်ာေသာ္လည္း စြမ္းအင္အ မ်ဳိးအစားအားလုံး ေပါင္းစပ္လုိက္ လွ်င္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မလုံ ေလာက္စရာ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ ေပ။ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္မွ လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရာတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ အနည္းငယ္ရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ေက်ာက္မီးေသြးကဲ့သို႔ ဆုိးဆုိးရြား ရြား မထိခိုက္ႏုိင္ပါ။ ေက်ာက္မီး ေသြးသည္ စတင္တူးေဖာ္ခ်ိန္မွ စတင္ကာ သယ္ယူျခင္း၊ သိုေလွာင္ ျခင္း၊ မီး႐ႈိ႕ကာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ လုပ္ျခင္းစသျဖင့္ အဆင့္တုိင္း တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ မႈ၊ လူမႈဘ၀ထိခုိက္မႈမ်ား ဆုိးဆုိး ရြားရြား ျဖစ္ေပၚေစသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာပင္ ေက်ာက္မီးေသြးေၾကာင့္ ထိခိုက္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေန သျဖင့္ အစုိးရ၏ေက်ာက္မီးေသြး သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ ႐ုံစီမံကိန္းမ်ားကို ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္မ်ား၊ အ ဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူ မ်ားက ကန္႔ကြက္ေနၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစိုးရအဖဲြ႕အေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးအသုံးျပဳ မႈကို ဆုိင္းငံ့ထားၿပီး ျပန္ျပည့္ၿမဲ စြမ္းအင္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔ အသုံးျပဳသင့္ေၾကာင္း ေရး သားလုိက္ရပါသည္။   ။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)