ေတာင္ႀကီးတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ အေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္မႈ ရွိ၊ မရွိ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး

 ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ စည္ပင္သာယာေရးဌာန ခြင့္ျပဳ ခ်က္မရွိဘဲ တည္ေဆာက္ေန သည့္ ေနအိမ္အပါအ၀င္ အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့သည္။

စည္ပင္သာယာေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ေပးသည့္ ေဆာက္လုပ္ ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မက်မီ တည္ေဆာက္ ေနသည့္ အိမ္မ်ားႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မတင္ဘဲ မိမိ သေဘာဆႏၵျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ အိမ္မ်ား ကုိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ မ်ားအတြင္း ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး ၾကည့္႐ႈခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၀င္ ဦးေဇာ္၀င္းထူးက ေျပာသည္။

‘‘တည္ေဆာက္ေနတာေတြ စည္းကမ္းတက်ျဖစ္လား၊ မျဖစ္ ဘူးလား၊ စည္ပင္သာယာရဲ႕ ခြင့္ ျပဳမိန္႔ယူရတယ္ဆုိတာ အင္ဂ်င္ နီယာေတြရဲ႕ စီမံခန္႔ခဲြမႈ တိက် ေအာင္လုိက္စစ္တာ။တကယ္သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံႏႈန္းေတြအတုိင္း ရွိ၊ မရွိ၊ ပါ၊ မပါ သိရွိေအာင္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီမွာ ပါ၀င္ တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာအဖဲြ႕ေတြနဲ႔ စစ္ ေဆးျခင္းျဖစ္တယ္’’ ဟု ဦးေဇာ္ ၀င္းထူးက ေျပာသည္။

 သို႔ေသာ္ ယခုကဲ့သို႔ ကြင္း ဆင္းစစ္ေဆးစဥ္ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္မႈ၊ ေတြ႕ရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္၍မူ အေသး စိတ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

စည္ပင္သာယာေရးဌာန ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ တည္ေဆာက္ ေနသည့္ အိမ္မ်ား ေတြ႕ရွိပါက  တားျမစ္အေဆာက္အအုံအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး စည္ပင္သာယာေရး ဌာနတြင္ အခ်က္အလက္ျပည့္စုံ ေအာင္ ျပန္လည္တင္ျပၿပီးမွသာ တည္ေဆာက္ရမည္ဟု ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အေဆာက္ အအုံတည္ေဆာက္ျခင္း၊ တည္ ေဆာက္မိန္႔ တင္ထားစဥ္က အ ခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္  ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီမွ တားျမစ္စာ ေပးပို႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပထမအႀကိမ္ အေၾကာင္း ၾကားစာ ေပးပို႔တားျမစ္ပါက အ ခ်က္အလက္ခြင့္ျပဳမိန္႔ ျပန္လည္ တင္ျပရၿပီး စစ္ေဆးၿပီးစီးပါက တည္ေဆာက္ႏုိင္သည္။ ဒုတိယ အႀကိမ္ တားျမစ္ေဆာက္အအုံ ဆုိင္းဘုတ္အနီ ကပ္ခံရပါက အေဆာက္အအုံတန္ဖုိး၏ ၀ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္းသည္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဖဲြ႕စည္းေပၚ ေပါက္ၿပီးေနာက္ ေန႔စဥ္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ေကာ္မတီကေျပာသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီတြင္ အရပ္ သားေလးဦး၊ တတ္သိကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္တစ္ဦးႏွင့္ အစိုးရဌာန ဆုိင္ရာ သုံးဦးေပါင္း ရွစ္ဦးျဖင့္  ရွမ္းျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒပုဒ္မအခန္း (၃)ပုဒ္မ ၈ အရ  ဖဲြ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕က ဇြန္လ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။