မေလးရွားႏိုင္ငံမွ Forest City စီမံကိန္း စင္ကာပူေရာက္ျမန္မာမ်ား ၀ယ္ယူေန

မေလးရွားႏုိင္ငံႏွင့္ စင္ကာပူႏွစ္ႏုိင္ငံ ေရျပင္နယ္နိ မိတ္ခ်င္းဆက္စပ္ေနေသာ ေနရာ တြင္ လူလုပ္ကြၽန္း၌ တည္ေဆာက္မည့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ Forest City စီမံကိန္းတြင္ စင္ကာပူ ေရာက္ ျမန္မာႏုိုင္ငံသားအမ်ားစု က ႀကိဳတင္၀ယ္ယူမႈမ်ားရွိေန ေၾကာင္း စီမံကိန္း တည္ ေဆာက္မည့္ ေဟာင္ေကာင္အ ေျခစုိက္ Country Garden ကုမၸဏီမဟာဗ်ဴဟာအရာရွိခ်ဳပ္ Dr.Runze က သတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္၌ ေျပာသည္။

၀ယ္ယူထားသည့္ အခန္း သည္ ရာဂဏန္းခန္႔ရွိၿပီး အခန္း အတိအက်ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကားျခင္းမရွိေပ။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာျပည္ေစ်း ကြက္တြင္ လာေရာက္ေလ့လာ ထားၿပီး မၾကာမီ အေရာင္းျပ ခန္းဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ ပင္ လယ္ေပၚတြင္ ေျမဖုိ႔ကာ ကြၽန္း ႀကီးေလးကြၽန္းျပဳလုပ္ၿပီး အထပ္ ျမင့္လူေနအိမ္ႏွင့္ အေရာင္းစင္ တာမ်ားအပန္းေျဖဧရိယာမ်ားျပဳ လုပ္မည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈႀကီးမား ေသာ စီမံကိန္းကုိ ေဟာင္ေကာင္ အေျခစုိက္ Country Garden ကုမၸဏီက မေလးရွားအစုိးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေန ျခင္းျဖစ္သည္။

၄,၉၄၂ ဧကရွိေသာ ကြၽန္း ေလးကြၽန္းေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ မည္ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ ဘီလီယံ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ Forest City သည္ အႀကီးမားဆုံးၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ Country Garden ကုမၸဏီက ရည္ရြယ္ထား သည္။

ေျမဖုိ႔ၿပီး အထပ္ျမင့္မ်ား တည္ေဆာက္မည့္ မေလးရွားႏုိင္ငံ ဂ်ိဳဟုိးျပည္နယ္ပင္လယ္ျပင္ နယ္နိမိတ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ကြၽန္းေလးကြၽန္းေပၚမွ အခန္း ၁၅,၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ လက္ရွိတြင္ ေရာင္းခ်ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Fo-rest City က သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

 ကြၽန္းေလးကြၽန္းစလုံးႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံ၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံတို႔ ကုိ မီးရထားစနစ္ျဖင့္ ကြၽန္းေပၚ တြင္ခ်ိတ္ဆက္ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကုိ ေျမ ေအာက္၌သာ ေမာင္းႏွင္ခြင့္ျပဳ မည္ျဖစ္ေသာ စီမံကိန္းကုိ Country Garden ကုမၸဏီက ႀကီးမားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပုံစံ ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေစ်း ကြက္ကုိ ပစ္မွတ္ထားၿပီး ေရာင္း ခ်မည့္ Forest City သည္ လက္ရိွ တြင္ Phoenix Hotel ကုိ ၿပီးခဲ့ သည့္ ဒီဇင္ဘာက ဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည္။

 ကြၽန္းေလးကြၽန္းအနက္ Phase 1 အျဖစ္ ပထမဆံုးကြၽန္း ေပၚတြင္ အထပ္ျမင့္စီမံကိန္းမ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

Forest City စီမံကိန္းတစ္ခု လုံးတြင္ အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္ မွ ၀ယ္ယူသူအမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ထုိင္းႏွင့္စင္ကာပူ တို႔ကလည္း စိတ္၀င္စားမႈျမင့္ တက္လာသျဖင့္ ျမန္မာျပည္ေစ်း ကြက္ကုိ မိတ္ဆက္ရန္ Forest City က ျပင္ဆင္လာျခင္းျဖစ္ သည္။

မေလးရွားအစုိးရ၏ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခြင့္ရထား သည့္ Country Garden ကုမၸဏီ သည္ ကြၽန္းေလးကြၽန္းစလုံးတြင္ လမ္းမ်ားစတင္ေဖာက္လုပ္ေနၿပီး အေျခခံ အေဆာက္အအုံအခ်ိဳ႕ စတင္တည္ေဆာက္ေနၿပီ ျဖစ္ သည္။