သီးႏွံအာမခံႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ အာမခံရွိေရး အစိုးရသစ္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးသင့္ဟု ဒီခ်ဳပ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ အႀကံျပဳ

ေတာင္သူမ်ား၏ သီးႏွံအာမခံႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ အာမခံရွိေရး အစိုးရသစ္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေလးၫြန္႔က ေျပာသည္။


ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အတြက္ လယ္ယာက႑တြင္ မ ေရရာမႈမ်ားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအေျခအေနကို အစိုးရက လက္ပိုက္ၾကည့္မေန ဘဲ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ ေၾကာင္း ဦးေလးၫြန္႔က ေနျပည္ ေတာ္၌ က်င္းပသည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုက ေရစီ ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အထက္ပါအ တိုင္း အႀကံျပဳေျပာၾကားသည္။

‘‘လယ္သမားေတြဟာမင္း တို႔ စပါးစိုက္ ငတ္ၾက၊ ငါတို႔တိုင္း ျပည္ကေတာ့ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚ ေတြက လယ္သမားေတြ အဲဒီေနရာမွာ မထားသင့္ေတာ့ဘူးလို႔’’ ဟု ဒီခ်ဳပ္၏စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေကာ္ မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးေလးၫြန္႔က ေျပာသည္။

သို႔ရာတြင္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ သီးႏွံအာမခံလုပ္ငန္းသည္ ေတာင္သူမ်ားအ တြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္၍ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးေဇာ္ဦးတင္သြင္းသည့္ သီးႏွံအာမခံလုပ္ငန္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ အဆိုကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရအေန ျဖင့္ ၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒ အျမန္ဆံုးျပင္ဆင္ရန္၊ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ရန္၊ ေခ်းေငြ ေပၚလစီႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ေပးရန္ လို အပ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

လယ္ယာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိန္ေခၚမႈႏွင့္အ ဟန္႔အတားမ်ားရွိေနေသာ္လည္း အစိုးရက ရဲဝံ့စြာေျပာင္းလဲသင့္ ေၾကာင္း ၎ကအႀကံျပဳသည္။

‘‘အခုအီသီယိုးပီးယားႏိုင္ငံ က အဲဒီလို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လုပ္သြားလို႔ ဒီေန႔ သိသိသာသာႀကီး တိုးတက္ ေျပာင္းလဲသြားတယ္ဆိုတာ ကြၽန္ ေတာ္ေလ့လာမိပါတယ္’’ ဟု ၎ ကဆိုသည္။

ေျမယာဥပေဒအရ သိမ္း ထားသည့္ေျမမ်ားတြင္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ျခင္းမျပဳပါက မူလေတာင္သူ မ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒ သႀကီးအပါအဝင္ ေဒသအခ်ိဳ႕၌ ဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ အစိုးရကအျမန္ဆံုးေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးေလးၫြန္႔က တိုက္တြန္းသည္။