မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ေျမကြက္ငယ္မ်ားကို ဂရန္ထုတ္ေပးမည္ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေျပာ

ဝန္ထမ္းမ်ားမသမာပါက တုိင္ၾကားႏိုင္

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ဧရိယာ စတုရန္းေပ ၁,၂၀၀ ေအာက္ ေျမကြက္ငယ္မ်ားကို ပထမဆံုး အႀကိမ္ ဂရန္ထုတ္ေပးေတာ့မည္ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာရဲလြင္က ေျပာသည္။

ေျမကြက္ေပၚတြင္ အခိုင္ အမာအေဆာက္အအံု ေဆာက္ လုပ္ေနထုိင္ျခင္း၊ အနားေလး ဘက္ခိုင္မာမႈရွိျခင္း၊ ဝင္ထြက္ လမ္းမ်ား ေကာင္းမြန္မႈရွိျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ မီးေဘးအႏၲရာယ္ မ်ား ထိခိုက္မႈမရွိျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါက ဧရိ ယာစတုရန္းေပ ၁,၂၀၀ ေအာက္ ေျမကြက္မ်ားကို ဦးပိုင္ခြဲစိတ္၍ ေျမတည္ေနရာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေျမ အမ်ဳိးအစားအလိုက္ တစ္စတု ရန္းေပလွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀ မွ က်ပ္ ၆၀၀ အတြင္း ေငြေၾကးေပးသြင္း ေစကာ ဂရန္ထုတ္ေပးမည္ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီက သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

ေပ ၄၀ × ၆၀ ေျမကြက္ အတြက္ ဂရန္ေလွ်ာက္ထားရာ တြင္ ေျမတည္ေနရာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေျမအမ်ဳိးအစားေပၚမူတည္၍ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ႏႈန္းထား သည္ က်ပ္ရွစ္သိန္းေက်ာ္ (၈၁၄,၀၀၀က်ပ္) မွ ၂၁ သိန္းေက်ာ္(၂,၁၆၀,၀၀၀က်ပ္)အထိ က် သင့္မည္ျဖစ္သည္။

ေျမဂရန္ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾကားပြဲစားမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္ အေလးထား လုပ္ေဆာင္မည္ဟု  မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကဆိုသည္။

ေျမဂရန္  ေလွ်ာက္ထားသူ မ်ားအေနျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲ မႈဌာနသို႔ လူကိုယ္တိုင္ လာ ေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး စည္ ပင္သာယာက လုပ္ငန္းၾကန္႔ၾကာ မႈ မရွိေစရန္ အေလးထားလုပ္ ေဆာင္မည္ဟု စည္ပင္ တာဝန္ ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။ ေျမ ဂရန္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္  အ ေထာက္အထားအခ်က္  အ လက္မ်ား ျပည့္စံုမွန္ကန္ေသာ္ လည္း ဝန္ထမ္းက ၾကန္႔ၾကာေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ မသမာေသာေငြ ေၾကး ေတာင္းခံျခင္းမ်ားရွိပါက စည္ပင္သာယာေကာ္မတီဝင္ (သို႔မဟုတ္) စည္ပင္သာယာဌာန မွဴးကို တိုင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း မန္း စည္ပင္က အသိေပးေၾကညာ ထားသည္။

‘‘အားလံုး ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္ တယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အဖြဲ႕ခြဲၿပီး စစ္တယ္။ ဒီေျမကြက္ငယ္ေလး ေတြက ဂရန္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေန တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဂရန္ထုတ္ ေပးဖို႔ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ တာပါ’’ဟု ေဒါက္တာရဲလြင္က ေျပာသည္။

ေျမကြက္ငယ္မ်ားသုိ႔ ဂရန္ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေျမကြက္က်ယ္မ်ားသုိ႔   ထပ္မံ ပိုင္းျခားေရာင္းခ်မည့္ေျမမ်ားကို ဂရန္ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ဘဲ ႏွစ္ မ်ားစြာၾကာေအာင္ အေဆာက္ အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ၿပီး ေျမကြက္က်ဥ္းသျဖင့္  ဂရန္ ေလွ်ာက္ထား၍မရဘဲ အခက္ေတြ႕ေနသည့္ ေျမကြက္ငယ္မ်ား ကိုသာ ဂရန္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၎ကဆိုသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ နယ္နိ မိတ္အတြင္း ဦးပိုင္ရွိၿပီး ဧရိယာ စတုရန္းေပ ၁,၂၀၀၊ မ်က္ႏွာဖြင့္ ေပ ၂၀ ရွိသည့္ ေျမကြက္မ်ားကုိ သာ ဂရန္ထုတ္ေပးေနရာမွ ေျဖ ေလွ်ာ့သည့္အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ရဲလြင္က ေျပာသည္။

ေျမကြက္ငယ္မ်ားကိုပါဂရန္ ထုတ္ေပးမည္ ဆိုသျဖင့္ ေငြေၾကး အခက္အခဲေၾကာင့္ ေျမကြက္ငယ္ မ်ား ဝယ္ယူထားၿပီး ဂရန္မရွိ၍ ေနအိမ္   ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ မရသူမ်ား အတြက္ မ်ားစြာ အဆင္ေျပေစႏိုင္ ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံ အိမ္ၿခံေျမ အက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕ကြက္သစ္ေဖာ္ထုတ္ေရး အဖြဲ႕သည္ ယခင္က ၿမိဳ႕တြင္းေျမ ကြက္မ်ား ခ်ထားေပးရာတြင္ ၁၅ ေပ × ေပ ၄၀၊ ေပ ၂၀ × ၃၀ စသည့္ ေျမကြက္ငယ္မ်ားကို ခ် ထားေပးခဲ့ၿပီး ေငြေၾကးအခက္အခဲ ေၾကာင့္ ေျမကြက္ငယ္မ်ား ခြဲစိတ္ ဝယ္ယူကာ ေနထိုိင္ရသူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ ယခုကဲ့သို႔ စီစဥ္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္ မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာ သည္။